Gemeentehuis 1

Wet Open Overheid (Woo)

Transparantie is belangrijk voor het vertrouwen tussen de inwoner, de gemeente en de overheid in het algemeen. Daarom is de nieuwe Wet open overheid (Woo), die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt, op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel: transparanter maken van de overheid.

Wat is de Woo

In de Woo is gesteld dat eenieder recht heeft op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te stellen, behoudens bij wet gestelde beperkingen. De Woo waarborgt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor persoonlijke gegevens of notulen van ambtelijke vergaderingen etc.

De Woo is uitgebreider dan de Wob. De Wob ging alleen uit van het opvragen van informatie over bestuurlijke onderwerpen. Nu is het een combinatie: de gemeente publiceert alle relevante openbare informatie zelf en vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u alsnog een informatieverzoek Woo indienen en wordt u geholpen bij het zoeken van de juiste informatie.

We zoeken graag met u mee

Het pro-actief openbaar maken van informatie is niet van de ene op de andere dag geregeld. Daar is tijd voor nodig. Heel veel informatie is al wel openbaar beschikbaar:

  • Beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, daar is regelgeving op van toepassing. Die regelgeving vindt u op: www.overheid.nlexterne-link-icoon.
  • Op onze eigen website is ook veel openbare informatie te vinden. Daarvoor kunt u de zoekmachine raadplegen op de website.
  • Komt u er niet uit? Stel uw vraag in ons contactformulierexterne-link-icoon, we zoeken graag met u mee.

Op zoek naar bestuurlijke informatie?

Sommige informatie is wel beschikbaar, maar nog niet actief openbaar. Dat soort verzoeken vallen onder de Wet open overheid. Voor verzoeken in het kader van de Wet open overheid kunt u het aanvraagformulier (zie de knop rechts op deze pagina) invullen.

Verzoeken, besluiten en openbaar gemaakte stukken

De Wet open overheid geeft aan dat de gemeente Borne verzoeken op grond van de Woo, besluiten daarop en bijbehorende stukken algemeen toegankelijk moet maken voor iedereen. Dat moet worden gedaan via het Platform open overheidsinformatie (PLOOI). Omdat PLOOI nog in opbouw is, worden de verzoeken en de besluiten op grond van de Woo voorlopig gepubliceerd op deze pagina. U vindt deze hieronder.

Vanwege technische redenen is het niet mogelijk alle openbaar gemaakte stukken op deze website te plaatsen. Wilt u de stukken graag ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen naar info@borne.nl ter attentie van de Woo-coördinator. Als u vermeldt van welk Woo-besluit u de stukken wilt ontvangen dan krijgt u deze zo snel mogelijk toegestuurd via een e-mail. In overleg kunnen de stukken ook per post worden toegezonden.

Meer over de ontwikkeling van PLOOI is te vinden op de website van KOOPexterne-link-icoon.

De vraag, het aanbod en de besteding van gelden voor de jeugdzorg

Convenanten

Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: ‘Informatie Knooppunt Zorg- fraude (IKZ)’ 2018