Gemeentehuis 1

Wet Open Overheid (Woo)

Transparantie is belangrijk voor het vertrouwen tussen de inwoner, de gemeente en de overheid in het algemeen. Daarom treedt vanaf 1 mei 2022 de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Het doel: transparanter maken van de overheid.

Wat is de Woo

In de Woo is gesteld dat eenieder recht heeft op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te stellen, behoudens bij wet gestelde beperkingen. De Woo waarborgt uw recht op informatie van de overheid. De Woo zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen en dat u kunt deelnemen aan de democratie en overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in principe altijd openbaar, tenzij de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor persoonlijke gegevens of notulen van ambtelijke vergaderingen etc.

De Woo is uitgebreider dan de Wob. De Wob ging alleen uit van het opvragen van informatie over bestuurlijke onderwerpen. Nu is het een combinatie: de gemeente publiceert alle relevante openbare informatie zelf en vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u alsnog een informatieverzoek Woo indienen en wordt u geholpen bij het zoeken van de juiste informatie.

We zoeken graag met u mee

Het pro-actief openbaar maken van informatie is niet van de ene op de andere dag geregeld. Daar is tijd voor nodig. Heel veel informatie is al wel openbaar beschikbaar:

  • Beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, daar is regelgeving op van toepassing. Die regelgeving vindt u op: www.overheid.nl.
  • Op onze eigen website is ook veel openbare informatie te vinden. Daarvoor kunt u de zoekmachine raadplegen op de website.
  • Komt u er niet uit? Stel uw vraag in ons contactformulier, we zoeken graag met u mee.

Op zoek naar bestuurlijke informatie?

Sommige informatie is wel beschikbaar, maar nog niet actief openbaar. Dat soort verzoeken vallen onder de Wet open overheid. Voor verzoeken in het kader van de Wet open overheid kunt u het aanvraagformulier (zie de knop rechts op deze pagina) invullen.

Gerelateerde onderwerpen