Voorkant Zwanenhof

Privacyverklaring

Vraagt u bijvoorbeeld een vergunning, subsidie of voorziening aan dan worden de gegevens die u aan ons verstrekt heeft verzameld en bewaard. Hieronder leest u hoe wij met deze gegevens omgaan.

Hoe wordt uw privacy beschermd?

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) helpt uw privacy te beschermen. De AVG regelt het verwerken van persoonsgegevens. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van uw persoonsgegevens. Gemeente Borne verwerkt uw persoonsgegevens alleen als dat nodig en in overeenstemming is met de privacy wet- en regelgeving.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Gemeente Borne verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder voor:

 • de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente
 • de uitvoering van overeenkomsten
 • voor interne analyses waarmee we onze dienstverlening verbeteren
 • voor communicatieactiviteiten. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kan de gemeente u passende en gerichte informatie sturen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wij hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens  geïnventariseerd en in een register opgenomen.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Gemeente Borne gaat  uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens en hebben maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Deze maatregelen zijn conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Al onze medewerkers hebben een integriteitsverklaring getekend  en zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Voor de doeleinden waarvoor de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt, kunnen wij uw  persoonsgegevens doorgeven aan, en voor een efficiënte bedrijfsvoering  laten verwerken door andere organisaties, bijvoorbeeld op basis van een gemeenschappelijke regeling. Met deze organisaties maken wij afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Bezoek aan de website

De gemeentelijke website Borne.nl maakt ook gebruik van cookies, namelijk:

 1. Functionele cookies
  Noodzakelijke cookies: om de site goed te kunnen bezoeken, maken we soms gebruik van cookies. Uw computer onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt, bijvoorbeeld de grootte van het lettertype. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies voor websitestatistieken
  Gemeente Borne  maakt gebruik van webstatistieken. Zo kijken we naar welke pagina's (veel) worden bezocht en welke zoekingangen en -woorden mensen gebruiken bij het bezoek van de website. Op basis hiervan verbeteren we onze site. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en zijn dus niet te herleiden naar wie u bent.

U kunt cookies op uw computer blokkeren. Dat kan via de privacy-instellingen van de webbrowser die u gebruikt. Dan worden alle cookies van alle websites die u bezoekt, geblokkeerd. Websites kunnen hierdoor wel trager werken of zelfs helemaal niet. Ook inloggegevens worden niet onthouden.

Google Analytics

Gemeente Borne maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van het bezoek op haar website.
Om aan de privacy-voorwaarden van de AVG te voldoen zijn de volgende maatregelen genomen:

 • De IP-adressen zijn geanonimiseerd om te voorkomen dat specifieke informatie over de bezoeker kan worden achterhaald.
 • Er is een verwerkingsovereenkomst met Google getekend.
 • Er wordt geen data doorgestuurd/gedeeld met Google voor aanvullende Google-diensten.
 • De (geanonimiseerde) gegevens worden 26 maanden bewaard, daarna worden ze automatisch verwijderd.

Het is daarom niet nodig om een cookie-popup op de website te tonen.

Als het niet gaat zoals het hoort

Ondanks onze inspanningen komen incidenten helaas voor. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief of een dossier dat kwijtraakt. In deze gevallen kan sprake zijn van een datalek. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen indien nodig de betrokken personen informeren over het verlies.

Mochten uw gegevens betrokken zijn bij een datalek van de gemeente, dan:

 • informeren we u dat dit is gebeurd en welke informatie is gelekt;
 • vertellen we welke maatregelen wij hebben getroffen om schade te voorkomen en welke maatregelen u zelf kunt treffen;
 • documenteren we alle relevante informatie, zodat we u kunnen helpen mocht u door het datalek schade ondervinden.


Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een datalek, meld dit dan direct.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als gemeente Borne uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • Recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat daarmee gebeuren?
 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door de gemeente
 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is (en wettelijk mag)
 • Recht op verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens gemeente Borne van u heeft? Dit kunt u bij ons opvragen. U ontvangt dan een overzicht met:

 • de categorieën van persoonsgegevens
 • de ontvangers van die gegevens
 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • de herkomst van de gegevens.
 • de verwachte bewaartermijn

Vervolgens kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens:

 • aan te vullen,
 • te verbeteren,
 • of te verwijderen als dat wettelijk is toegestaan.

Geef in uw verzoek aan welke wijzigingen u wilt en wat de reden hiervan is.

Let op: Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens van u zijn.

Als u wilt weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u dit inzien met uw DigiD. Ook voor correcties in de BRP neemt u contact op met Publiekszaken.

Op uw verzoek krijgt u binnen één maand een reactie van gemeente Borne. Bij grote of complexe verzoeken kan deze termijn met maximaal twee maanden worden verlengd.

Contact

De gemeente heeft voor vragen over privacy een eigen, onafhankelijke medewerker aangesteld: de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris ziet binnen gemeente Borne toe op het juist verwerken van persoonsgegevens. De FG is voor u maar ook voor de gemeentelijke organisatie het eerste aanspreekpunt voor vragen over privacy.

Mocht u een privacy-gerelateerde vraag hebben dan kunt u deze aan de FG stellen. Dit kan per e-mail via privacy@borne.nl.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Website Autoriteit Persoonsgegevensexterne-link-icoon