Gemeentehuis

Beleid en regelgeving

De gemeente Borne voert beleid op veel verschillende terreinen. Beleid dat alle inwoners van Borne, Hertme en Zenderen raakt. Of het nu gaat om de hoogte van de gemeentelijke belastingen, hoe het verkeer moet worden omgeleid als er wegopbrekingen zijn, waar hondenuitlaatterreinen worden aangelegd of wie recht heeft op welke financiële regeling: beleid heeft gevolgen voor iedereen.

Uitvoering

De gemeenteraad besluit welk beleid moet worden gevoerd. Vervolgens gaan het college van B en W en de ambtelijke organisatie aan de slag om het beleid uit te voeren. Dit moet goed en doordacht gebeuren, want vaak gaat het om grote bedragen en grote groepen mensen die er direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom kan de voorbereiding en de uitvoering van beleid veel tijd kosten.

Invloed

Er wordt veel invloed uitgeoefend op het beleid. Het college van B en W krijgt adviezen van diverse adviescommissies, politieke partijen hebben over bepaalde onderwerpen een uitgesproken mening en er moet rekening worden gehouden met eerder verschenen beleidsnotities. Daarnaast is door hogere overheden, zoals Regio Twente en de rijksoverheid, op sommige terreinen al beleid vastgesteld. De kunst van het besturen is om al die ideeën, gedachten, voorschriften en regels te verwerken in herkenbaar en aansprekend beleid.

Regelgeving

Op beleid dat door de gemeenteraad of het college van B en W is vastgesteld, is regelgeving van toepassing. Dit is nodig om het beleid goed te kunnen uitvoeren en de gemeente leefbaar en netjes te houden voor iedereen. Een bekend voorbeeld van gemeentelijke regelgeving is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).externe-link-icoon

Regelgeving zoals verordeningen, uitvoeringsbesluiten en beleidsregels die door het bestuur van de gemeente Borne zijn vastgesteld kunt u raadplegen op de website van overheid.nlexterne-link-icoon.

Beleidsregel wet Bibob

Sinds 1 januari 2016 past de gemeente Borne de beleidsregel Wet Bibob (Bevordering van de Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur) toe. Deze beleidsregel beschrijft de manier waarop de gemeente aanvragen toetst.

Doordat deze beleidsregel is vastgesteld, kan de gemeente de wet toepassen bij het verlenen van vergunningen en overheidsopdrachten. Middels een Bibob-onderzoek krijgt de gemeente inzage in bestanden die anders niet toegankelijk zijn. Op basis van de bevindingen uit dat onderzoek kan de gemeente beslissen om een vergunning of een overheidsopdracht al dan niet te verlenen.

Toepassen beleidsregel

In de beleidsregel wordt aangegeven bij welke aanvragen de Wet Bibob wordt toegepast. Dit zijn  aanvragen voor een DHW-vergunning, exploitatievergunning of een seksinrichting. Daarnaast kan de beleidsregel toegepast worden op grote bouw- en milieuvergunningen, aanbestedingen en subsidies. Het toepassen van de Wet Bibob betekent dat ondernemers die een aanvraag indienen voor een DHW-vergunning of een exploitatievergunning altijd een verkorte bibob-vragenlijst moeten invullen.

Het college van b&w past de Bibob standaard toe bij aanvragen van Wabo ten behoeve van grote bouwprojecten met bouwkosten van meer dan € 1.000.000,- of voor inrichtingen in de categorieën metaal en afvalstoffen en bij subsidies, vastgoedtransacties en aanbestedingen.

Wet Bibob

De Wet Bibob is in 2003 van kracht geworden en biedt gemeenten een handvat om te voorkomen dat ze onbedoeld meewerken aan illegale activiteiten. Drank- en Horecawetvergunningen en exploitatievergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening werden al getoetst aan de Wet Bibob. Naast deze wet houdt het college altijd de bevoegdheid om bij verdenkingen ook de Bibob-toets op andere vergunningaanvragen of al bestaande vergunningen toe te passen.

Voor vragen omtrent dit beleid kunt u contact opnemen met mevrouw N. Teesink, telefoon (074) 265 87 11. Lees meer over de Wet Bibob op de website van Justisexterne-link-icoon.

Damoclesbeleid

Op 18 oktober 2022 heeft het college daarom het Damoclesbeleid 2022 vastgesteld. Het Damoclesbeleid 2022 vervangt het oude beleid uit 2014. Deze beleidsregels zijn vastgesteld in het kader van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet. Dit artikel geeft de burgemeester de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang indien in woningen en lokalen middelen aanwezig zijn zoals bepaald in lijst I en II van de Opiumwet. Het betreft softdrugs en harddrugs.

Het Damoclesbeleid 2022 is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.externe-link-icoon