flexwoningen impressie

Versneld sociaal bouwen

Ieder mens wil een dak boven zijn hoofd. De uitdaging, maar ook de druk, om dit voor elkaar te krijgen neemt in rap tempo toe. Er is een woningtekort in vrijwel alle gemeenten in Nederland. Ook in Borne neemt de dringende behoefte aan woningen toe. Daardoor kan een steeds groter wordende groep mensen geen passende woonruimte vinden. Het gaat om starters, statushouders, mensen die vanuit een zorginstelling naar een woning mogen, arbeidsmigranten en ouderen.

Toenemend woningtekort

Om deze mensen toch een woning te kunnen bieden, gaat gemeente Borne sneller en meer woningen bouwen. De gemeente heeft onderzocht hoe er voldoende (tijdelijke) woningen kunnen komen. Er is gekeken of bestaande (bouw)plannen voor sociale huurwoningen versneld kunnen worden. Ook is onderzocht of gebouwen die van de gemeente zijn intensiever gebruikt kunnen worden en welke nieuwe ontwikkellocaties er zijn.

In Borne hebben we voor de reguliere (lokale en regionale) behoefte in de afgelopen jaren gemiddeld steeds circa 100 woningen op jaarbasis gerealiseerd. Daarmee voldeden we in grote lijnen aan de behoefte. Deze bedraagt voor de periode 2022-2032 circa 1.040 woningen (bron: Tellers en Benoemers; 2021).

Als gevolg van de toegenomen vraag van met name jongeren, statushouders en andere spoedzoekers, is de laatste jaren echter de behoefte aan goedkope (huur)woningen sterk gegroeid. De ‘Startnotitie Flexwonen’ geeft aan dat er in de komende tien jaar in dit segment in Borne circa 530 woningen extra nodig zijn. Hierin dient op korte termijn te worden voorzien door de bouw van deels permanente en deels tijdelijke sociale huurwoningen.

Stand van zaken

Gemeente Borne heeft op 30 mei 2023 de eerste ontwikkellocaties door het college en de raad aangewezen: 

  • Goudbes: 6 permanente sociale huurwoningen
  • Maten 3B: 20 permanente sociale huurwoningen 
  • Tichelkampweg: 20 á 24 tijdelijke sociale huurwoningen (15 jaar)

Op 30 januari 2024 heeft de raad daaraan de volgende locatie toegevoegd:

  • Bornerbroeksestraat: 80 - 100 tijdelijke sociale huurwoningen (15 jaar)

De Welemanstraat en de locatie Roskam Landen in Hertme zijn geschrapt als ontwikkellocaties voor tijdelijke sociale huurwoningen. Wel wordt onderzocht of achter het plan Roskam Landen 2 maximaal 5 permanente sociale huurwoningen ruimtelijk inpasbaar zijn. De raad wil dat de bewoners van Hertme actief worden meegenomen bij het onderzoek (een actief, open proces van communicatie en participatie). Dit onderzoek staat los van het proces dat wordt gevolgd voor de ontwikkellocaties (een separate procedure).

Afwegingskader

De raad heeft verzocht om een afwegingskader op te stellen zodat mogelijke locaties voor tijdelijke woningbouw afgewogen kunnen worden op beschikbaarheid en geschiktheid. Dit aangepaste afwegingskader is op 12 december 2023 vastgesteld. In het afwegingskader is naast de criteria voor beschikbaarheid en geschiktheid ook aangegeven hoe de gemeente in 5 fasen toe werkt naar de realisatie van de tijdelijke sociale woningen. Voor elke fase is aangegeven hoe de rol van alle betrokken partijen is, en wat er in die fase uitgewerkt wordt. U vindt het afwegingskader onderaan deze pagina.

Tichelkampweg

Gemeente Borne heeft de Tichelkampweg aangewezen als ontwikkellocatie voor tijdelijke sociale woningbouw. Drie partijen zijn door Welbions uitgenodigd om op basis van de uitvraag een plan te presenteren. Uiteindelijk heeft Thimo365 de tender gewonnen. Hierbij is gekeken naar ontwerp, kosten en duurzaamheid. Welbions neemt naast de bouw van de 24 woningen ook de realisatie van de parkeergelegenheid, groenvoorzieningen en aanleg van het trapveld voor haar rekening (het totale bouw- en woonrijp maken).

Op 13 juli 2023 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over deze ontwikkeling. Tijdens deze avond hebben een aantal omwonenden aangegeven dat zij deel willen nemen aan de klankbordgroep Tichelkampweg. De klankbordgroep heeft een adviesrol. Zij mag, a.d.h.v. o.a. realistische visualisaties, meedenken over diverse sociale, esthetische en eventueel andere ingebrachte vraagstukken en levert input op wensen en gebruik van de beoogde ontwikkellocaties en haar omgeving.

Inmiddels is de klankbordgroep 2 keer bijeengeweest op 16 oktober en op 30 november. Welbions heeft een eerste nieuwsbrief verspreid onder de omwonenden. Deze leest u onderaan deze pagina.

Op 12 december 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bijdrage voor de realisatie van de woningen (inclusief het bouw- en woonrijp maken) en de uitvoering van een goede en verkeersveilige bereikbaarheid van de locatie met haar omgeving.

Onderzoekslocaties

In het voorjaar van 2023 is de zoektocht gestart naar locaties voor tijdelijke sociale woningbouw. Op basis daarvan is een lijst met locaties gemaakt die geschikt zouden kunnen zijn. De lijst van ongeveer vijftig locaties is destijds mede tot stand gekomen op basis van de input uit de luistersessies met inwoners. Bij het opstellen zijn geen afwegingen of kaders gebruikt voor het wel/niet op de lijst plaatsen van de mogelijke locaties. Daarbij was het een lijst met adressen voor zowel permanente als tijdelijke woningbouw.

Deze lijst is nu getoetst en aangepast op basis van het afwegingskader dat de raad heeft vastgesteld op 12 december 2023. De gewijzigde lijst biedt inzicht in de onderzoekslocaties én maakt duidelijk of deze plekken meer of minder geschikt zijn voor een tijdelijke invulling met sociale huurwoningen. Daarvoor zijn ze ingedeeld in een aantal categorieën waarbij er ook een categorie is van locaties die niet aan het afwegingskader voldoen en daarmee van de lijst afgevoerd worden.

Het college heeft deze lijst met onderzoekslocaties vastgesteld op 19 december 2023. Deze lijst is hieronder te bekijken

Fase 1 beoordeling onderzoekslocaties

Op 4 januari is de volledige lijst gepubliceerd. Op de lijst die daarvoor op de website stond was per ongeluk de laatste pagina weggevallen.

Nieuwe ontwikkellocaties

Nieuwe ontwikkellocaties 

Het bouwen van woningen gaat niet snel genoeg. Vooral op korte termijn zijn er niet genoeg huizen voor de mensen die in Borne een woning zoeken. Op verschillende manieren probeert gemeente Borne om alsnog aan die vraag te kunnen voldoen. 

Bijvoorbeeld door bij alle plannen te onderzoeken of er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden (intensiveringsmogelijkheden). Of door eerder te starten met geplande bouwprojecten. Daarnaast maakt gemeente Borne afspraken met Welbions om meer sociale huurwoningen te bouwen.

Bornsche Maten

In Borne worden jaarlijks de meeste woningen gebouwd in de Bornsche Maten. Per deelgebied wordt onderzocht hoeveel sociale huurwoningen daar extra gepland kunnen worden. Zo komen er in De Maten 3B en in het daarna geplande De Horsten ongeveer 35 sociale huurwoningen extra dan in eerste instantie was gepland. 

Inbreidingsplannen

Ook wordt bij nieuwbouw op bestaande percelen (inbreidingsplannen) gekeken hoeveel betaalbare woningbouw daar maximaal gebouwd kunnen worden. De gemeente is hierover bijvoorbeeld in gesprek met Welbions en Aveleijn. Aveleijn zoekt voor 30-35 van haar huidige cliënten een nieuwe woning. Het gevolg is dat er woonruimte vrij komt en er nieuwbouw gaat plaatsvinden op meerdere locaties in Borne. Het gaat hierbij om locaties als het Jonge Poerink, Klooster, Kloosterhof en Witte Huis. In totaal levert dit ongeveer 50 extra woningen op.

Doorstroomlocatie

Het is nodig om meer én sneller te bouwen. Maar ook tijdelijke woningbouw kost tijd. Ondertussen wordt de opgave vanuit het Rijk om statushouders onderdak te bieden steeds groter. Hierdoor is er, naast extra tijdelijke woningbouw, ook een doorstroomlocatie nodig. Om zo snel als mogelijk een locatie te kunnen bieden, is gekeken welke gebouwen in eigendom van de gemeente (eigen maatschappelijk vastgoed) hiervoor geschikt zijn.

Besluitvormingsproces

Op 31 oktober 2023 heeft het college besloten een doorstroomlocatie aan te wijzen. Ook heeft het college besloten om op drie locaties in de gemeente tijdelijke sociale huurwoningen te bouwen (zie de infographic onderaan deze pagina). Op 9 november 2023 is hierover een informatieavond geweest (deze is onderaan deze pagina terug te kijken). Vervolgens zijn de voorgestelde ontwikkellocaties op 9 januari 2024 in het politiek beraad besproken. 

Besluit raad (30 januari 2024)

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2024 een besluit genomen over de ontwikkellocaties voor tijdelijke sociale woningbouw (zie ook Stand van zaken 2024). Dit betekent dat er voor de locaties Bornerbroeksestraat en Roskam Landen vervolgstappen gezet gaan worden.

Het besluit luidt als volgt (zie ook het raadsbesluit onderaan deze pagina): 

  1. De locatie Bornerbroeksestraat aan te wijzen als ontwikkellocatie voor tijdelijke sociale woningbouw (80 – 100 woningen).
  2. De locatie Roskam Landen als ontwikkellocatie voor tijdelijke sociale huurwoningen te schrappen en te onderzoeken of achter het plan Roskam Landen 2, in een separate procedure, een aantal van maximaal 5 sociale huurwoningen ruimtelijk inpasbaar is, één en ander in een actief, open proces van communicatie en participatie met de bewoners van Hertme;
  3. De locatie Welemanstraat te schrappen als ontwikkellocatie voor versnelde tijdelijke woningbouw.
  4. Op dit moment geen besluit te nemen ten aanzien van Maria Mediatrix.

Vragen?

Heeft u vragen, dan kunt u deze stellen via versneldbouwen@borne.nl.

Bijlagen