Windturbines in gemeente Borne

Windturbines omgeving gemeente Borne

Nederland moet in 2030 tenminste 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het einddoel in 2050 is 95 procent minder CO2-uitstoot. Om dit doel te bereiken zijn er afspraken gemaakt die zijn beschreven in het Klimaatakkoord. Hierin staat dat in 2030 84 TWh (terawattuur) van de stroom opgewekt moet worden uit wind en zon. Dit is alleen mogelijk als er meer zonnepanelen en windturbines komen. 

RES (Regionale Energie Strategie) regio’s

De afspraak tussen provincies, waterschappen en gemeentes is dat zij in 2030 minimaal 35 TWh duurzame elektriciteit opwekken uit zon en wind op land. Die 35 TWh wordt verdeeld over 30 RES-regio’s. Een RES-regio is een energieregio. Gemeente Borne valt onder de RES regio Twenteexterne-link-icoon

In de RES Twente 1.0 hebben we met de betrokken partijen (dit zijn de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen) afspraken vastgelegd. Eén van de afspraken is de gezamenlijke ambitie om in 2030 anderhalve TeraWattuur (1,5 TWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken. En dat we hierbij streven naar een verdeling van 40% zonne-energie en 60% windenergie. Dus 600 GigaWattuur (GWh) zonne-energie en 900 GWh windenergie.

Afspraken tussen de provincie en gemeenten

De provincie heeft alle gemeenten gevraagd waar in hun eigen gemeente zij graag windturbines willen. Veel gemeenten in Twente hebben dit niet beantwoord. De provincie heeft daarom de regie overgenomen in dit proces. Provincie Overijssel wil daarom nu programmeringsafspraken maken met gemeenten over het aantal windturbines per gemeente. 

Samenwerking tussen Twentse gemeenten

Gemeente Borne heeft samen met de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen een programmeringsafspraak met de provincie uitgewerkt. Deze vier gemeenten wilden in 2030 180 GWh aan windenergie opwekken. Daarvoor waren 3 plekken voor windturbines in Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen aangewezen. Op Borns grondgebied kwamen dan geen windturbines. Gemeente Borne heeft besloten ervoor om geen programmeringsafspraken te maken met de provincie.  

Waar we nu staan

Gemeente Borne heeft besloten ervoor om geen programmeringsafspraken te maken met de provincie.  Dit betekent dat gemeente Borne valt onder het restgebied. Hierdoor is er een reële kans dat de provincie ook voor Borne een opwek-opgave voor windenergie toedeelt. De provincie moet nu aanvragen voor het plaatsten van windturbines op Borns grondgebied in behandeling nemen. Als hier meer over bekend is dan leest u dat op deze pagina.

Restgebied

Geen afspraken maken met de provincie betekent dat de gemeente dan valt onder het zogenoemde ‘restgebied’. Dit zijn alle gemeenten die geen afspraken hebben gemaakt en samen verantwoordelijk zijn voor de opgave die overblijft. De provincie heeft al eerder een voorstel gedaan om de gemeenten in het restgebied een opwek-opgave toe te delen. Toen gingen zij ervan uit dat Borne zou instemmen met de programmeringsafspraken. Gemeente Borne heeft aan de provincie gevraagd wat het niet instemmen met de afspraken voor gevolgen heeft voor Borne, Hertme en Zenderen. 

Windturbines in de omgeving van Borne, Hertme en Zenderen

De plannen voor de windturbines, ook die in de omgeving van Borne, doorlopen een procedure. Dit betekent dat de provincie eerst een onderzoek doet naar de omgeving waarin de turbine komt. De provincie Overijssel neemt na het onderzoek een beslissing over het plaatsen van windturbines. Binnen de procedure worden belanghebbenden betrokken zo ook de gemeente Borne. Zij kunnen meedenken en hun mening geven in een zienswijze.