Gemeentehuis 1

Welstandsadvies

Een welstandsadvies is een advies met betrekking tot het uiterlijke aanzien van een bouwwerk.

Welstandsaanvraag

Alvorens u (als burger, bedrijf of instelling) een omgevingsaanvraag met de activiteit bouwen wilt indienen, kunt u van te voren om een welstandsadvies vragen. Een welstandsaanvraag is in verband met de procedure omgevingsaanvraag een overlegmoment, waarbij de vorm van het plan wel is aangegeven, maar nog niet de bouwtechnische aspecten. Elk bouwvergunningsplichtig bouwwerk dient te voldoen aan de redelijke eisen van welstand. B&W kunnen een advies vragen bij de stadsbouwmeester. B&W in de gemeente Borne hebben er voor gekozen om alle aanvragen te laten beoordelen door deze stadsbouwmeester.

De woningwet schrijft voor dat een omgevingsaanvraag met de activiteit bouwen voorgelegd moet worden aan een onafhankelijke commissie of een onafhankelijke stadsbouwmeester die beoordeeld of het bouwwerk niet in strijd is met de redelijke eisen van welstand. Deze commissie of stadsbouwmeester moet haar advies baseren op de Welstandsnota. Hierin staan o.a. de volgende criteria waaraan getoetst moet worden:

 • de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing, de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedenbouwkundige context;
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling;
 • samenhang in het bouwwerk voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de samenstellende delen ervan.

Dit vooroverleg kan voor u wenselijk zijn indien u twijfelt of uw aanvraag door de stadsbouwmeester zal worden goedgekeurd. U bespaart hierdoor onnodige kosten aan fundamentele wijzigingen in de bouwtekening.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen dat voor een bepaald bouwwerk de eisen van welstand niet van toepassing zijn.

Informatie
Regels over welstand zijn terug te vinden in:

 • Artikelen 12 en 44 van de Woningwet.
 • Bouwverordening.
 • Welstandsnota (zie bijlage).
 • Welstandskaart (zie bijlage).

De volledige wettekst van de Woningwet is te vinden op www.wetten.overheid.nlexterne-link-icoon. De Bouwverordening kunt u via deze website downloaden. Informatie over welstand kan worden verkregen bij de Publieksbalie en de productgroep bouwen en milieu, telefoon 14 074.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Een welstandsadvies wordt door of namens het college van burgemeester en wethouders aangevraagd.

Iedereen die van plan is te gaan (ver)bouwen op het grondgebied van de gemeente kan om de twee weken tijdens het spreekuur van de stadsbouwmeester (op afspraak) zijn bouwplan voorleggen.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
 • Adres van de bouwlocatie
 • Bouwkosten
 • Bouwkundige tekeningen waarop tenminste het navolgende dient te zijn aangegeven:

    - plattegronden van het bouwwerk met maatvoering (bestaand en nieuw);
    - lengte- en dwarsdoorsnede met maatvoering (bestaand en nieuw);
    - alle gevelaanzichten (bestaand en nieuw);
    - kadastrale situatietekening;
    - principedetails;
    - gevelaanzichten van de belendingen (eventueel foto´s).

Stappen en doorlooptijd

 • De stadsbouwmeester vergadert eenmaal in de twee weken en brengt advies uit over de haar voorgelegde adviesaanvragen.
 • De stadsbouwmeester brengt het advies over een bouwvergunning uit nadat door of namens burgemeester en wethouders daarom is verzocht.

Resultaat

 1. De aanvraag voldoet aan de redelijke eisen van welstand.
 2. De aanvraag voldoet niet aan de redelijke eisen van welstand.

Externe instanties

De Stadsbouwmeester ('t Oversticht).

Kosten

Een welstandstoets is een onderdeel van een omgevingsvergunningsprocedure. Voor het welstandsadvies wordt in de vergunning leges in rekening gebracht.

Het advies van de stadsbouwmeester is tijdens het spreekuur gratis.

Bijlagen