Luchtfoto Bornsche Maten

Vloedbeltverbinding

Wat is het plan?

Studie naar een nieuwe weg vanaf de zuidelijke randweg Borne naar de N743 (Almelosestraat) tussen Almelo en Zenderen, met een eventuele doortrekking naar de N744 (Albergerweg).

Uit onderzoek van Rijk, Provincie en Twentse gemeenten is gebleken dat de weg een oplossing kan bieden voor de verkeersdruk en leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. Provincie Overijssel en gemeente Borne en Almelo doen samen onderzoek naar nut en noodzaak van een regionale randweg en waar deze kan komen te liggen. Ook wordt nagegaan of het doortrekken van de weg naar de N744 (Albergerweg) een positief effect heeft op de verkeersstromen in Zenderen. Om dit zorgvuldig te doen wordt een Milieu Effect Rapportage (PlanMER) uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco.

De weg, die (momenteel) wordt uitgewerkt, is opgenomen in de mobiliteitsvisie 2012-2020 van de gemeente Borne en in de structuurvisie.

Waarom onderzoek naar een nieuwe weg?

Doel is doorstroming en verkeersveiligheid op alle hoofdwegen (A1/A35, N743, N349) in het gebied verbeteren en daarnaast een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kernen van Borne en Zenderen. De provincie onderstreept deze ambitie in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel'. Meer informatie hierover vindt u op https://www.overijssel.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/coalitieakkoord/.externe-link-icoon

Belanghebbenden

In de MER-procedure is geborgd dat alle belanghebbenden worden betrokken. Inbreng van eigenaren en bewoners in het gebied is belangrijk. 

Welke stappen wanneer?

Stap 1(afgerond)
Opstellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
1 april - 1 juni 2020

Voorafgaand aan een PlanMER is een startnotitie opgesteld, de zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco. In de NRD worden de te onderzoeken alternatieve tracés beschreven, hoe deze worden beoordeeld en welke uitgangspunten er gelden.

De hoofdpunten uit de NRD zijn weergegeven in een publiekssamenvatting.

Stap 2 (afgerond)
Advies commissie MER en consultatie
juni-juli-augustus 2020

De NRD wordt voorgelegd aan een wettelijke onafhankelijke Commissie MER. Dit is niet verplicht, maar wordt gedaan zodat er geen relevante issues over het hoofd worden gezien. Ook is de notitie ter inzage gelegd, met het verzoek aan alle belanghebbenden om hiervan kennis te nemen en suggesties en opmerkingen met ons te delen. Het gaat in deze fase nog niet om een mening voor of tegen een bepaald tracé, maar om suggesties voor alternatieven/varianten en te onderzoeken aspecten en relevante belangen in het gebied.

De NRD heeft tot eind juli ter inzage gelegen, waarbij mensen hun reactie konden geven. Deze reacties zijn beantwoord in de Nota van Antwoord.

Stap 3 (afgerond)
Sweco heeft de PlanMER uitgevoerd op basis van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de resultaten uit de participatie en het advies van de MER-commissie.
De PlanMER is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de provincie Overijssel.

Stap 4 (afgerond)
De provincie en de gemeente Borne hebben het tracé Bundeling A1/A35 als voorkeursalternatief benoemd. Het college van Almelo heeft op dinsdag 21 september besloten dat alleen de ‘korte boog’ om Zenderen vanaf de N744 naar de N743 voldoende is om de problemen in Zenderen op te lossen.

Het besluit is op 12 oktober in de gemeenteraad van Almelo behandeld.
De bovenstaande onderzoeken, welke zijn uitgevoerd door de gemeente Almelo, zijn getoetst aan de doelstellingen van de PlanMER.

Terinzagelegging (afgerond)

Gedeputeerde Staten hebben op 13 december 2022 het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding vastgesteld.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan ligt ter inzage van 11 januari tot 22 februari 2023.

Vragen en antwoorden over de Vloedbeltverbinding

Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden omtrent de Vloedbeltverbinding. Heeft u een vraag die er niet bij staat, dan kunt u die stellen via vloedbeltverbinding@overijssel.nl.

Vaststelling en terinzagelegging PIP

Gedeputeerde Staten hebben op 27 maart 2024 het definitieve PIP vastgesteld.  Deze ligt samen met de reactienota (inclusief antwoorden) ter inzage van 24 mei t/m 4 juli.

Aanvullende informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Provincieexterne-link-icoon.

Vragen?

Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Elselien Koning, omgevingsmanager Vloedbeltverbinding, via vloedbeltverbinding@overijssel.nl.

Bijlagen