Voorkant Zwanenhof

Verkoopprocedure projectwoningen

Procedure verkoop projectwoningen in de Bornsche Maten

De projectwoningen in de Bornsche Maten worden eerst aangeboden aan de ingeschrevenen van de gemeentelijke lijst van kavel- en projectwoningzoekenden in de kern Borne. De projectwoningen worden op volgorde van de positie op de lijst toegewezen.

Lijst van kavel- en projectwoningzoekenden

Zodra een marktpartij met een nieuwbouwproject in de verkoop gaat, worden de ingeschrevenen op de gemeentelijke lijst van kavel- en projectwoningzoekenden in de kern Borne hierover geïnformeerd. De gemeente kan besluiten om de ingeschrevenen over meerdere nieuwbouwprojecten gezamenlijk te informeren. Ingeschrevenen ontvangen van de gemeente een aankondigingsbrief, waarin staat om welk(e) project(en) het gaat, welk nummer de ingeschrevene op de inschrijflijst heeft en bij welke makelaar een belangstellende zich kan melden. De belangstellende voor een projectwoning wordt uitgenodigd om zijn of haar voorkeur(svolgorde) voor een uiterste datum schriftelijk aan te geven bij de desbetreffende makelaar.

Toewijzing projectwoning

De makelaar zal op volgorde van de gemeentelijke inschrijflijst en na goedkeuring van de gemeente een projectwoning toewijzen aan een gegadigde.

Aankoop projectwoning

Nadat de koper besloten heeft tot aankoop van de projectwoning en de koop(-aanneming)overeenkomst heeft getekend, wordt de koper uitgeschreven als kavel- en projectwoningzoekende in de kern Borne.

Afwijzing projectwoning

Gegadigden kunnen afzien van de koop van de projectwoning zonder dat dat consequenties heeft voor de plaats op de inschrijflijst.

Nadat alle ingeschrevenen van de gemeentelijke lijst zijn benaderd en de projectwoningen aan de geïnteresseerden zijn toegewezen, kan het project in de vrije verkoop.

Vastgesteld bij collegebesluit van 21 juni 2005, nummer 5-5129