Afbeelding De Veste

Inschrijven nieuwbouw / bouwkavel

Nieuwbouw/bouwkavel

Om in aanmerking te komen voor de koop van bouwgrond moet u bij de gemeente ingeschreven staan als gegadigde. Bouwgrond verkoop is het tegen betaling in eigendom verkrijgen van grond van de gemeente waarop op basis van een geldend bestemmingsplan een woning of bedrijf gebouwd mag worden. De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning of bedrijf willen bouwen.

Zowel ten behoeve van de bouw van een woning als een bedrijf heeft de gemeente soms bouwgrond beschikbaar. Of er bouwgrond beschikbaar is hangt af van het provinciale beleid op het gebied van de volkshuisvesting en het beleid met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Bouwgrond kan ook worden aangeboden door particulieren of andere derden.

De grond wordt in zogenoemde kavels verkocht. De grootte van de kavels kan per situatie verschillen. De soort en omvang van het bouwwerk dat is toegestaan wordt bepaald door voorschriften in het bestemmingsplan.

Via de knop rechts op dit scherm kunt u zich inschrijven voor een bouwkavel, een nieuwbouwwoning of een nieuwbouwappartement.

N.B. Indien er sprake is van een ontwikkellocatie waar ook projectmatig gebouwd wordt, kunnen (indien de gemeente dit overeenkomt met de projectontwikkelaar) ingeschrevenen voor een bouwkavel, voorrang krijgen op de verkoop van deze bouw.

Klik hier voor de verkoopprocedure van projectwoningen

Klik hier voor de uitgifteprocedure van vrije kavels

Let op: Verhuizingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan het team Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Voorwaarden

Wetten en regels
Verkoop van gemeentelijke bouwgrond vindt plaats door middel van een koopovereenkomst. Dit is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de verkoper het genot van een zaak geeft aan de verkoper tegen een bepaalde prijs. Regels hierover zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek.

In het geval de gemeente als grondexploitant optreedt moet zij de kosten van het bouwrijp maken en van voorzieningen als groen, wegen, speelplaatsen, en dergelijke ten laste brengen van de grondprijs. Dat is zij verplicht op basis van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (art. 9), dat onder meer aangeeft dat tot een realistische en sluitende grondexploitatie gekomen moet worden.

Wanneer de grond bestemd is voor bebouwing, wordt er een indicatief bodemonderzoek verricht naar de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet-aanvaardbare stoffen. De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport, dat aan de aspirant-koper kenbaar zal worden gemaakt. De kosten van dit onderzoek maken onderdeel uit van de grondprijs.

Het bestemmingsplan geeft aan wat er gebouwd mag worden en geeft aan welk gebruik van het bouwwerk gemaakt mag worden.

Wie kan het aanvragen
Iedere legaal in Nederland verblijvende persoon van 18 jaar of ouder. Er is geen belemmering ten aanzien van het tijdstip van inschrijving.

Benodigde gegevens
Zie het (digitale) inschrijfformulier dat u kunt opstarten via de blauwe knop rechts op dit scherm.

De betaling van de leges vindt plaats aan het einde van de digitale inschrijving middels een IDEAL-betaling.

Stappen en doorlooptijd

 1. Belangstellenden kunnen zich voor bouwgrond inschrijven middels het (digitale) inschrijfformulier.
 2. De gemeente maakt kenbaar dat zij voornemens is bouwgrond uit te geven.
 3. Afhankelijk van het aantal bouwkavels wordt een groep kandidaten in kennis gesteld over de voorgenomen verkoop.
 4. De kandidaten maken hun keuzes kenbaar middels een ontvangen keuzeformulier.
 5. In volgorde van hun plek op de lijst wijst het college van B&W de kavel toe.
 6. De koopovereenkomst wordt toegezonden en na ondertekening door partijen kan de juridische levering plaatsvinden.
 7. In de koopovereenkomst worden de verkoopprijs en verkoopvoorwaarden vastgelegd.
 8. Wanneer u op basis van uw inschrijving een kavel of een woning hebt gekocht, wordt u uitgeschreven als kavel- of woningzoekende.

Resultaat

 1. De aanvrager wordt al dan niet als belangstellende ingeschreven.
 2. De aanvrager wordt uitgenodigd zijn keuze(s) kenbaar te maken.
 3. De aanvrager sluit al dan niet een koopovereenkomst met de gemeente voor het gewenste perceel.

Bezwaar en beroep
Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Externe instanties
Notaris.

Vervolgacties
De aanvrager wordt geacht binnen zes maanden na het passeren van de koopakte te zijn begonnen met de bouw van de woning volgens de voorschriften van het bestemmingsplan.

De informatie is niet openbaar.

Kosten

Voor het inschrijven voor een bouwkavel voor woningbouw zijn leges verschuldigd ten bedrage van € 150,00.
Inschrijvingen voor een bouwkavel voor een bedrijf zijn gratis. De prijs van de bouwgrond zal mede afhangen van de regionale marktwaarde van bouwgrond op het moment van verkoop. Ook de kosten gemoeid met het bouwrijp maken van de grond ( aanleggen riolering en wegen, etc) spelen een rol evenals het prijsbeleid van de gemeente. De levering van bouwrijpe bouwgrond is belast met omzetbelasting (=BTW).

De inschrijving is 5 jaar geldig. Een verlenging van de inschrijving kost € 75,00.

Contact

Voor vragen over een bouwkavel op de Bornsche Maten kunt u contact opnemen via info@borne.nl.