Centrum Borne

Terrasontheffing

Indien u voldoet aan de algemene regels hoeft u geen ontheffing aan te vragen en kunt u het terras plaatsen. Indien het terras op gemeentegrond wordt geplaatst dient u bij de gemeente Borne hiervoor toestemming aan te vragen.

Aanvraag

U kunt een ontheffing aanvragen bij de Publieksbalie van de gemeente Borne. Met behulp van het aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een ontheffing om een terras te plaatsen. Op basis van de aanvraag kunt u toestemming krijgen om een terras te plaatsen, als u niet voldoet aan de algemene regels die de gemeente heeft opgesteld voor vrije plaatsing van een terras. U heeft een ontheffing nodig wanneer de gemeente voorziet dat een terras een aanzienlijke belasting kan vormen voor de leefomgeving.

Twijfelt u of u een ontheffing nodig heeft? Neem dan contact op met de Publieksbalie.

Voorwaarden

In de algemene plaatselijke verordening worden algemene regels aangegeven over het plaatsen van een terras (artikel 2:10d van de APV). Een terras is een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel daarvan waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Indien aan de algemene regels wordt voldaan mag een terras worden geplaatst. Als u niet aan één van de algemene regels voldoet kunt u door middel van het daarvoor bestemde aanvraagformulier een ontheffing aanvragen. Deze ontheffing kan naar aanleiding van de toetsing aan de weigeringsgronden genoemd in de algemene plaatselijke verordening en een te maken belangenafweging wel of niet worden verleend.

De algemene regels opgenomen in de algemene plaatselijke verordening luiden als volgt.

 1. Het is verboden een terras te exploiteren tenzij aan elk van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  a. Het terras levert geen gevaar, schade of hinder op voor de omgeving.
  b. Het terras is niet ontsierend voor het straatbeeld.
  c. Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het terras zodanig op de rijbaan of op het trottoir geplaatst dat tussen het terras en de rijbaan of geplaatste objecten een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,5 meter aanwezig is (voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens).
  d. Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, wordt het terras zodanig geplaatst dat een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig is en blijft (ten behoeve van hulpdiensten).
  e. Op het terras wordt na 23.00 uur geen geluid meer geproduceerd.
 2. De burgemeester kan een ontheffing verlenen van het verbod voor het exploiteren van een terras dat afwijkt van de onder 1 genoemde voorwaarden. De ontheffing is zaaksgebonden.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd indien het terras ontsierend is voor het straatbeeld.
 4. De burgemeester kan nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid, de bescherming van het milieu en het uiterlijk van het terras.

U ontvangt binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht een verlenging van de beslistermijn aan de orde zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn en er sprake is van een reguliere situatie is de gangbare behandeltermijn van uw aanvraag 4 weken.

Kosten

Een ontheffing voor een terras kost volgens de legesverordening:

 • voor een periode van één jaar € 172,30
 • met in dat geval een maandbedrag van € 14,40
 • voor een periode van 3 jaar € 430,70
 • met in dat geval een maandbedrag van € 12,00