Centrum Borne

Alcoholvergunning

Een alcoholvergunning geeft toestemming tot het uitoefenen van een horecabedrijf (café, restaurant) of een slijtersbedrijf.

Vergunningsverlening

Om een café, restaurant, slijtersbedrijf of kantine te mogen exploiteren is een alcoholvergunning nodig. Deze vergunning wordt verleend voor een specifieke inrichting op naam van de ondernemer en op naam van de leidinggevenden. De vergunning is in beginsel onbeperkt geldig, maar vervalt bij een wijziging in de bedrijfsvoering (onderneming, leidinggevenden) of de inrichting.

De Alcoholwet regelt het verlenen van alcoholvergunningen.
Normaliter worden aan een vergunning ingevolge de Alcoholwet geen voorschriften/beperkingen verbonden. Indien de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging of stichting wordt door de gemeente beoordeeld of het noodzakelijk is om aan de te verlenen vergunning voorschriften/beperkingen te verbinden (art. 4 van de Alcoholwet). Daartoe dient de vereniging/stichting de statuten te overleggen.

Bij vergunningverlening aan een vereniging of stichting wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat de ontwerpvergunning met aanverwante stukken ter inzage wordt gelegd. Derden kunnen zienswijzen inbrengen tegen het voornemen tot vergunningverlening. Vervolgens kan beroep worden aangetekend tegen het verlenen van de vergunning.

Bij de verlening van een vergunning aan een particulier of rechtspersoon (niet zijnde een vereniging of stichting) vindt geen inzage vooraf plaats. De verleende vergunning wordt gepubliceerd waartegen bezwaar en vervolgens beroep kan worden aangetekend.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Iedereen die bedrijfsmatig of tegen betaling drank wil schenken, kan een alcoholvergunning aanvragen.
Wanneer alcoholische dranken bedrijfsmatig of tegen betaling worden geschonken, dient bij de start van een nieuwe onderneming, bij overname van een bestaande onderneming of bij een wijziging in de bedrijfsvoering, een alcoholvergunning te worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en geboortedatum en geboorteplaats van de ondernemer(s).
 • Naam, adres en geboortedatum en geboorteplaats van de leidinggevende(n).
 • De aard van de onderneming.
 • De rechtsvorm van de onderneming.
 • Naam en adres van de inrichting.
 • Aantal en ligging van de lokaliteiten.
 • De reden van de aanvraag.
 • Aard/omvang dienstbetrekking leidinggevende(n).

Benodigde formulieren

 • Aanvraagformulier alcoholvergunning.
 • Formulieren leidinggevende(n) (1 per persoon)
 • Vragenlijst Wet Bibob.

Overige benodigde documenten

 • Kopie van verklaring sociale hygiëne (van elke persoon. Origineel dient getoond te worden).
 • Kopie van oude horecavergunning.
 • Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Kopie van de statuten (vereniging of stichting).
 • Eventueel kopie van de huurovereenkomst.
 • Kopie van identiteitsbewijs van elke persoon
 • Kopie van door het bestuur vastgesteld bestuursregelement (vereniing of stichting)

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt getoetst aan de volgende zaken:
  • de aard van de aanvraag; 
  • de persoonseisen; informatie over de ondernemer(s) en leidinggevende(n) kunnen worden opgevraagd uit de justitiële documentatie en het strafregister. Tevens wordt de politie om advies gevraagd; 
  • de inrichting;
  • de eisen van vakbekwaamheid.
 5. Indien sprake is van vergunningverlening aan een vereniging of stichting wordt de ontwerpbeschikking gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en in het huis-aan-huis blad om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om hun zienswijzen kenbaar te maken. De gemeente beoordeelt vervolgens of de zienswijzen gegrond zijn.
 6. Op basis van de toetsing wordt de beslissing genomen de vergunning al dan niet te verlenen.
 7. Indien de vergunning wordt verleend aan een stichting of vereniging, wordt dit gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en in het huis-aan-huis-blad. Hierin wordt aangegeven dat voor derden de mogelijkheid bestaat om beroep aan te tekenen tegen het besluit.

De doorlooptijd is 13 weken.

Resultaat

 1. De vergunning wordt verleend.
 2. De vergunning wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer het de burgemeester niet binnen 12 weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing (Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen).

Het bestuursorgaan moet hiervoor eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld zodra de beslistermijn van 12 weken is overschreden. Het bestuursorgaan heeft dan nog 2 weken om alsnog een besluit te nemen.

Tegen een beslissing die in reactie op een aanvraag is gegeven kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan de burgemeester, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

 • Politie.
 • Inspectie drankwetgeving (is onderdeel van de VWA, Voedsel- en warenautoriteit.
 • Kamer van Koophandel.
 • Justitiële documentatie

Vervolgacties

Door de politie wordt in het kader van haar toezichthoudende taak regelmatig gecontroleerd of de op de vergunning aangegeven leidinggevenden daadwerkelijk in de inrichting aanwezig zijn. Indien meerdere keren wordt geconstateerd dat zulks niet het geval is, kan dit leiden tot intrekking van de verleende vergunning.

De vergunning is openbaar en wordt bij vergunningverlening gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon en in de De Week van Borne.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvraag, bent u legeskosten verschuldigd. De tarieven vindt u in de legesverordening.

Contact

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14 074.

De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden bij de afdeling Ondersteuning, productgroep algemeen juridische zaken en communicatie, postbus 200, 7620 AE Borne.

Bijlagen