Centrum Borne

Speelautomatenvergunning

Als u één of meer kansspelautomaten wilt plaatsen in uw horecabedrijf dan heeft u een vergunning nodig: de zogeheten aanwezigheidsvergunning.

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van speelautomaten:

 • behendigheidsautomaten, die geen geld uitkeren doch uitsluitend als prijs vrije spellen toekennen (flipperkast, videospel). Voor behendigheidsautomaten hoeft geen aanwezigheidsvergunning te worden aangevraagd. Dit betekent echter niet dat deze onbeperkt geplaatst mogen worden, zie hieronder.
 • kansspelautomaten die geld uitkeren (bijvoorbeeld de eenarmige bandiet).

Afhankelijk van de aard van de publiek toegankelijke ruimte mogen bepaalde speelautomaten geplaatst worden:

 • In een friture/snackbar, kantine of gemeenschapshuis e.d. mogen maximaal drie behendigheidsautomaten worden geplaatst.
 • In een horecabedrijf kan de exploitant zelf bepalen welk soort speelautomaat hij wenst te plaatsen. Dit kunnen drie speelautomaten zijn, waarvan maximaal twee kansspelautomaten. indien het horecabedrijf als laagdrempelig moet worden aangemerkt zijn geen kansspelautomaten toegestaan.
 • In Borne is door de gemeenteraad geen verordening vastgesteld t.a.v. speelautomatenhallen. Dit betekent dat in Borne geen speelautomatenhal gevestigd mag worden.

Op grond van de Wet op de kansspelen, het Speelautomatenbesluit en artikel 2:40 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Borne) is een zogeheten aanwezigheidsvergunning vereist indien in een café of restaurant, 1 of 2 kansspelautomaten worden geplaatst.

In de Wet op de kansspelen artikel 30b is geregeld dat een vergunning slechts kan worden verleend, indien de automaten worden geplaatst in:

 • een inrichting waarvan de ondernemer in het bezit is van een voor die inrichting ingevolge artikel 3, eerste lid onder a of c van de Drank- en Horecawet verleende vergunning;
 • een inrichting waarvan de ondernemer inschrijfplichtig is en is ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.

In artikel 2.40 van de APV zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het aantal te plaatsen speelautomaten en de aard van de inrichting.

Een aanwezigheidsvergunning speelautomaten wordt door de burgemeester voor maximaal 5 jaar verleend.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Iedereen. Indien de aanvrager een speelautomaat wenst te plaatsen in een voor het publiek toegankelijke ruimte binnen de gemeente dient een aanwezigheidsvergunning speelautomaten te worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Adres van de inrichting waarin speelautomaten worden geplaatst.
 • Aantal kansspelautomaten met typenummer.
 • Naam en adres van de houder van de exploitatievergunning van de automaten.
 • Eventueel het inschrijfnummer bij het Bedrijfschap HoReCa.
 • Aanvraagformulier. Dit formulier kan via deze pagina worden gedownload.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt getoetst aan de volgende aandachtspunten:
  - de voorwaarden om een speelautomaat te mogen plaatsen (artikel 30b van de Wet op de kansspelen)
  - het aantal automaten (art. 2:40 APV);
  - de aard van de inrichting (Speelautomatenbesluit 2000);
 5. Op basis van deze toets wordt het besluit genomen al dan niet de vergunning te verlenen.

De doorlooptijd is 8 weken.

Resultaat

 1. De vergunning wordt verleend.
 2. De vergunning wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen dertien weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing. (Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen). Het bestuursorgaan moet hiervoor eerst schriftelijk in gebreke worden gesteld zodra de beslistermijn is overschreden. Het bestuursorgaan heeft dan nog twee weken om alsnog een besluit te nemen.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan de burgemeester, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien de burgemeester het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

De politie.

Vervolgacties

Vanuit haar toezichthoudende functie controleert de politie periodiek of het aantal en de aard van de geplaatste automaten overeenstemt met de verleende vergunning.

De informatie is openbaar.

Kosten

De leges bedragen per aanvraag € 22,50, vermeerderd met € 34,00 per automaat per jaar.

Contact

Informatie kan worden verkregen bij de publieksbalie, telefoon: 14074.

Aanvraag

De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden bij de gemeente, gericht aan de burgemeester,  postbus 200, 7620 AE Borne.

Bijlage