Gemeentehuis

Raadsakkoord

Samen sterk werkprogramma 2022 - 2026

De raadsfracties van Borne-Nu, CDA en VVD hebben het werkprogramma Samen sterk werkprogramma 2022-2026 opgesteld. Dit programma heeft als basis het Borns akkoord, dat door de raad op 24 mei 2022 raad breed is vastgesteld. Dit programma bouwt voort op dit Borns akkoord en benoemt specifieke punten, die de coalitie van belang vindt voor de Bornse samenleving.

Dit werkprogramma is te vinden bij de bijlagen onderaan deze pagina.

Borns akkoord

Het Borns akkoord 2022-2026 is 24 mei 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit is een raadsakkoord op hoofdlijnen waarin de raad een aantal geprioriteerde opgaven vertaald heeft voor de komende periode. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is gestart met het bouwen aan dit Borns akkoord.

Onder het mom ‘relatie gaat voor inhoud’ hebben wij met elkaar gesproken over onze gezamenlijke uitgangspunten, de werkwijze van de gemeenteraad en onze ambitie voor Borne, Hertme en Zenderen in de komende raadsperiode. Hieruit is het ‘Borns akkoord 2022- 2026’ voortgekomen.

De gemeente staat de komende jaren voor grote opgaven met beperkte financiële mogelijkheden. In dit akkoord heeft de raad, vijf thema’s voor de raadsperiode 2022-2026 geprioriteerd. Dit betekent niet dat andere onderwerpen niet belangrijk zijn. Zo worden in de komende jaren bij de overige (beleids-)thema’s, de huidige (en de nog te ontwikkelen) visies gevolgd en wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.

We zien de grootste opgave in de vijf geprioriteerde thema’s. De volgende thema’s en ambities zijn door de raad geprioriteerd:

  1. Wonen en woningbouwopgave                → Ruimte voor een groeiende leefbare gemeente
  2. Duurzaamheid en energietransitie          → Samen sneller verduurzamen
  3. Sociaal domein en transformatie             → Noaberschap en (veer)kracht
  4. Financiën                                                            → Financiën, balans en inzicht in Borne
  5. Bestuur, participatie en communicatie → De Bornse gemeenschap en transparant bestuur

Het Borns akkoord is een akkoord op hoofdlijnen voor onze gemeenschap in de mooie kernen Borne, Hertme en Zenderen!

Overdrachtsdocument gemeenteraad 2022-2026

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 16 maart 2022 luidt de opmaat voor een nieuwe bestuursperiode 2022-2026. De raad vormt het bestuur van de gemeente Borne. Bijgaand overdrachtsdossier is opgesteld voor de raad en informeert de (deels) nieuwe raadsleden van de nieuwe gemeenteraad en geeft een doorkijk naar de ontwikkelingen die er in de komende bestuursperiode aankomen. 

Het overdrachtsdossier heeft twee doelen: het waarborgen van de bestuurlijke continuïteit in de overgang tussen twee bestuursperioden en het faciliteren door inhoudelijke input bij de coalitieonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Het overdrachtsdossier is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris/algemeen directeur in samenwerking met het MT en de ambtelijke organisatie. Met dit overdrachtsdossier wordt informatie op een neutrale wijze aangedragen. Er worden geen (politieke) keuzes gemaakt of standpunten ingenomen. 

MijnRaad2030, samen voor Borne, Hertme en Zenderen!

Bijlagen