Dit raadsakkoord beschrijft de belangrijke doelen van de gemeenteraad van Borne voor de periode 2018-2022. Het akkoord is tot stand gekomen op basis van inbreng van alle partijen in de gemeenteraad. De Eindbalans van het vorige raadsprogramma 2014-2018 is gebruikt als vertrekpunt bij het bepalen van de doelen en ambities. Tijdens de gesprekken om te komen tot dit raadsakkoord bleek dat over enkele onderwerpen de standpunten verdeeld zijn. Alle partijen zien het belang van het oplossen van de infrastructurele problemen van Borne, de verkeerssituatie in Zenderen en het verbeteren van de spoorveiligheid, maar partijen zijn het niet eens over de oplossingsrichtingen. Die verschillen worden gerespecteerd. Daarom is er voor gekozen om deze onderwerpen niet in dit raadsakkoord op te nemen.

Het raadsakkoord is bedoeld als leidraad. Het is geen uitputtend overzicht van alle taken en activiteiten van de gemeente Borne. De praktijk vraagt om bijsturing en om het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, die nu nog niet of onvoldoende bekend zijn en vaak ook niet voorspelbaar zijn.

Doelen zijn zo veel mogelijk concreet geformuleerd. Ook is per onderwerp aangeven hoe de samenleving betrokken kan worden en waar mogelijk is ook een inschatting gemaakt van de kosten. We beseffen ons dat de wensen de (financiƫle) mogelijkheden overstijgen en er keuzes gemaakt moeten worden. Bij nieuwe beleidsontwikkelingen verwachten we van het college een goede inhoudelijke en financiƫle onderbouwing. Op basis hiervan besluiten wij om geld beschikbaar te stellen en hoe we dit betalen. Voor de dekking maken wij telkens een afweging tussen het inzetten van bestaande middelen, nieuwe middelen, middelen van derden en belastingverhoging. We zullen terughoudend zijn met verhoging van gemeentelijke belastingen en dit middel uitsluitend inzetten voor ontwikkelingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners.

MijnRaad2030, samen voor Borne, Hertme en Zenderen!

U kunt de documenten downloaden via onderstaande links: