Centrum Borne

Ondernemersfonds

Om gezamenlijk te investeren in de leefbaarheid en het ondernemersklimaat binnen de gemeente Borne, hebben de gemeente Borne en de ondernemersvereniging Bundeling Bornse Ondernemers (BBO) in 2009 een ondernemersfonds (Ondernemersfonds Borne) opgezet. De gemeente beheert dit fonds. Voor de bestedingen uit het fonds kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Deze aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Stuurgroep Reclameheffing (SRh).

Aanvragen kunnen worden ingediend door het aanvraagformulier heironder te downloaden, in te vullen, en (gescand) te mailen aan info@borne.nl, onder vermelding van de tekst “Aanvraag bijdrage Ondernemersfonds Borne". De gemeentelijke mailbox kan maximaal 10 mb per bericht ontvangen. Zijn uw bestanden groter dan 10 mb? Dan graag gebruik maken van services als ShareFile (voorkeur) of WeTransfer.

In het reglement 'toetsing ondernemersfonds' zijn de hoofdcriteria opgenomen voor het toetsen van aanvragen. Ook de werkwijze van de SRh wordt hierin nader toegelicht.

De SRh vergadert viermaal per jaar van 08.45 tot 10.00 uur in het gemeentehuis of online. De sluitingsdatum voor indiening van aanvragen, zodat deze kunnen worden behandeld in de vergadering, ligt 3 weken vóór de vergaderdatum. Voor 2024 betekent dit:

vergaderdata SRh 202427 feb23 apr16 juli15 okt
sluitingsdatum indienen aanvraag voor eerstvolgende vergadering06
feb
2 apr25 juni24 sept

In bijna alle gevallen ontvangen de aanvragers binnen tien weken na de sluitingsdatum bericht over hun aanvraag.

April 2018

Toelichting
Ten behoeve van het gezamenlijk belang om te investeren in de leefbaarheid en het ondernemersklimaat binnen de gemeente Borne hebben de gemeente Borne, hierna te noemen ‘de gemeente’, en de ondernemersvereniging Bundeling Bornse Ondernemers, hierna te noemen ‘BBO’ samen in 2009 een ondernemersfonds opgezet. De gemeente beheert dit fonds. Voor de bestedingen uit het fonds kunnen ondernemers een aanvraag indienen. Deze aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de Stuurgroep Reclameheffing, hierna ‘de SRh’. Op basis van dit advies neemt het college van burgemeester en wethouders vervolgens een besluit.

In dit reglement zijn de hoofdcriteria opgenomen voor het toetsen van aanvragen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen criteria om een aanvraag te kunnen doen (formele criteria) en criteria die betrekking hebben op de beoordeling van de inhoud van de aanvraag (inhoudelijke criteria).

Formele criteria

 1. Aanvragen voor een bijdrage op basis van het ondernemersfonds kunnen worden gedaan door ondernemersverenigingen en/of stichtingen die de belangen van in Borne gevestigde ondernemers vertegenwoordigen of direct of indirect betrokken zijn bij de ondernemersactiviteiten in Borne en directe betrokkenheid tonen op cultureel, sociaal of maatschappelijk gebied. Naast ondernemersverenigingen, kunnen onder dezelfde voorwaarden ook aanvragen worden ingediend door tenminste vijf in Borne gevestigde ondernemers gezamenlijk.
 2. In de Bijlage staat een formulier waarmee aanvragen kunnen worden ingediend.
 3. Tijdens het invullen van het digitaal aanvraagformulier zal een goed opgestelde begroting (door middel van uploaden) en een beschrijving van de activiteit moeten worden geleverd. Ook moet de aanvraag zijn voorzien van een kopie van de verenigings- of stichtingsstatuten (uploaden), een recent uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en een leden- en/of bestuurslijst (uploaden). Bij gelijktijdige of achtereenvolgende aanvragen hoeven de documenten slechts eenmalig te worden overlegd, tenzij er na de laatste aanvraag sprake is van wijzigingen in deze documenten.
 4. Aanvragen worden bij voorkeur ingediend voor aanvang van het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd, maar in elk geval tenminste 3 maanden voor de beoogde datum van uitvoering.
 5. Aanvragen kunnen uitsluitend betrekking hebben op de dekking van de geraamde kosten en mogen niet leiden tot een positief resultaat op de begroting van de aanvrager. De bijdrage is aanvullend op andere beschikbare inkomsten. Aanvrager wordt geacht deze te maximaliseren.
 6. Als de totaal aangevraagde bijdragen op enig moment het voor dat jaar geraamde budget te boven gaan, vindt toekenning naar rato plaats. Hierbij wordt er rekening mee gehouden, dat er nog budget resteert voor eventuele nog te verwachten aanvragen.

  Inhoudelijke criteria
 7. In de aanvraag moet het doel van de activiteit(en) duidelijk worden aangegeven en de activiteit moet bijdragen aan verbetering van het ondernemersklimaat. Een indirecte verbetering draagt bij aan versterking van het beeld c.q. imago van Borne als aantrekkelijke vestigingsgemeente voor bedrijven en/of aantrekkelijke gemeente om te winkelen. Het kan ook gaan om fysieke verbeteringen die de uitstraling en leefbaarheid van verblijfsgebieden, waar zich verscheidene winkels en/of bedrijven bevinden, verbeteren. Een directe verbetering betreft een activiteit die tijdens openingstijden (inclusief aangewezen koopzondagen) leidt tot meer publiek c.q. potentiële klanten voor het (kern)winkelgebied of een ander gedeelte van Borne (dus met inbegrip van Zenderen en Hertme) waar zich verscheidene ondernemers hebben gevestigd, zoals een bedrijventerrein.
 8. De volgende (voorbeeld)activiteiten komen in beginsel voor een bijdrage in aanmerking:
  a. Jaarlijks terugkerende evenementen, zoals Borne op zijn Best, de Melbuul’ndagen en Sinterklaasintocht, maar ook de sfeerverlichting en regelmatig terugkerende festiviteiten zoals 'de opendeurdag';
  b. Koopzondagen, met thema of randactiviteiten;
  c. de bijdrage aan de BBO met betrekking tot de inzet van de accountmanager bedrijven / dorpsmanager;
  d. de jaarlijkse promotionele activiteiten van de BBO voor de ondernemers in Borne.
 9. De gemeente kan nadere voorwaarden stellen aan het beschikbaar stellen van een bijdrage.

Nadere toelichting samenstelling van de Stuurgroep reclameheffing Borne (SRh)

De SRh is een adviesorgaan dat in haar advisering onafhankelijk is van het gemeentebestuur. De BBO is vertegenwoordigd in de SRh middels deelname van de drie voorzitters (Hoofdbestuur, Bedrijven en Detail) in de SRh. Ook de Stichting Exploitatie Kulturhus De Bijenkorf is in de SRh vertegenwoordigd, evenals een onafhankelijk / neutraal lid op persoonlijke titel. De door de gemeente in samenspraak met de BBO aangestelde accountmanager bedrijven / dorpsmanager heeft een ondersteunende (proces)rol, maar geen stemrecht binnen de SRh.

Nadere toelichting procedure van aanvraag tot beschikking

Een aanvraag voor een financiële bijdrage uit het ondernemersfonds wordt via het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente doorgeleid naar de aangewezen ambtenaar. Na indiening ontvangt de aanvrager een automatische ontvangstbevestiging. De betreffende ambtenaar controleert of de aanvraag compleet is. Wanneer dit het geval is, ontvangt de aanvrager hiervan een bevestiging. In deze bevestiging wordt aangekondigd wanneer de aanvrager een beschikking kan verwachten. Tegelijkertijd wordt de aanvraag, compleet met geüploade bijlagen, gemaild aan het secretariaat van de SRh. Pas nadat de SRh in haar vergadering een advies heeft uitgebracht, wordt de aanvraag inclusief dit advies via de aangewezen ambtenaar aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd voor een definitief besluit over de aanvraag. Indien mandaat van toepassing is, wordt gelijk al een beschikking verstrekt.

De SRh baseert haar advies op de hiervoor genoemde criteria.

Besluitvorming conform advies SRh
Indien de SRh adviseert om een bijdrage te verlenen, is de teamleider ontwikkeling gemandateerd om een beschikking conform dit advies af te geven, namens het college van burgemeester en wethouders. Indien van dit mandaat gebruik wordt gemaakt, wordt het college achteraf hiervan in kennis gesteld.

Bestluitvorming bij volledig negatief advies SRh
Indien de SRh adviseert een aanvraag in zijn geheel af te wijzen, is het mandaat niet van toepassing en zal altijd eerst een besluit door het college worden genomen.

Besluitvorming bij afwijking van advies SRh
Indien de aangewezen ambtenaar aanleiding ziet om van het advies van de SRh af te wijken, wordt dit altijd eerst voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Indien het college inderdaad een besluit neemt dat afwijkt van het advies van de SRh, zal deze van dit besluit en de argumenten op de hoogte worden gesteld voordat de beschikking aan de aanvrager wordt verstuurd.

Op deze website staat een online aanvraagformulier. Jaarlijks zijn er 4 sluitingstermijnen voor indiening van aanvragen. Binnen enkele werkdagen na de automatische ontvangstbevestiging ontvangt de aanvrager bericht of deze in behandeling kan worden genomen. Indien er sprake is van ontbrekende gegevens en/of documenten, krijgt de aanvrager de gelegenheid deze na te zenden. Na bevestiging dat de aanvraag in behandeling kan worden genomen, zal aanvrager binnen 8 weken gerekend vanaf de eerstvolgende sluitingstermijn een beschikking ontvangen. Op de website van de BBO en de gemeente worden de sluitingstermijnen vermeld.

Uiterlijk 30 dagen na datum van de beschikking zullen de toegekende bedragen worden overgemaakt op de in de aanvraag opgegeven bankrekening. Binnen 3 maanden nadat het evenement waarvoor de bijdrage is verleend , heeft plaatsgevonden, moet aanvrager een (kort) financieel en inhoudelijk verslag aan de gemeente verstrekken. Dit verslag kan van invloed zijn op toekenning van een volgende aanvraag. Daarnaast zal de SRh steekproefsgewijs controle van besteding van de toegekende bedragen uitvoeren. Bij ongeregeldheden zullen deze door de SRh aan de gemeente worden gemeld. Ook een dergelijke melding kan van invloed zijn op toekenning van een volgende aanvraag.