Klimaatrapport

Informatie over water en riolering

Alles wat u moet weten over water en riolering.

Monitor gemeentelijke watertaken 2016

Om de drie jaar worden gemeenten uitgenodigd om mee te doen aan de landelijke benchmark of monitoring.

Waarom

Het geeft een beeld welke prestaties de gehele rioleringssector neerzet. Het zijn  opstapjes om van elkaar te leren. In 2010 en 2013 is dan ook een benchmark rioleringszorg georganiseerd. Dit jaar heeft een monitor gemeentelijk watertaken plaatsgevonden. Het verschil tussen deze twee is dat de monitor gericht is op het laten zien van de prestaties voor de samenleving, terwijl de benchmark zich richt op het vergelijken van gemeenten.

Ook zijn er in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd in het kader van regenwateroverlast.

Samenwerking Twents waternet

Het Twents waternet is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen. De groep werkt al langere tijd samen. Sinds het vaststellen van een landelijke bezuinigingsopgave in de waterketen in 2011 door Bestuursakkoord Water is de samenwerking in de regio geïntensiveerd. Het uiteindelijke doel is om de lasten te verminderen voor de burgers. Door samenwerking en kennis uit te wisselen wordt gewerkt aan een kostenbesparing, verbeteren van de kwaliteit en verminderen van de kwetsbaarheid.

Op de website van het Twents waternet vindt u meer interessante informatie over de samenwerking, www.twentswaternet.nlexterne-link-icoon.     

Herinrichting bestaande infrastructuur

In het kader van de watervisie heeft Borne al meerdere herinrichtingsplannen duurzaam ingericht. Naast duurzaam werken is het credo “werk met werk”, samen doen en zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars diensten en netwerken. De kosten acceptabel en laag houden, met veel aandacht voor hoogwaardige kwaliteit zodat we vooruit kunnen en voorbereid zijn op de toekomstige ontwikkelingen en veranderingen.

De komende jaren zijn we volop bezig in Wensink-Zuid. De wijk gaat op de schop om de inrichting klimaatadaptief te ontwikkelen. Samen met het wijkcomite en overige stakeholders worden de plannen nader uitgewerkt. Er is gestart met van de Oude Hengeloseweg een fietswaterstraat te maken, auto’s zijn te gast. Vervolgens wordt de groene long opgepakt en wordt het (verouderde) schoolcomplex aan de Woolderweg omgevormd tot parkgebied met veel open water. Dit gebied vormt dan voor het waterbeheer een belangrijke hoofdstructuur in de wijk. De omgeving kan dan naadloos aansluiten op de groen-blauwe ontwikkeling. 

Ook staat de Europastraat in de planning voor een herinrichting. Het bestaande gemengde riool is aan vervanging toe. Samen met de vervanging van het bestaande riool wordt een nieuw schoonwaterleiding aangelegd voor inzameling en transport van het hemelwater. De basis voor een duurzame inrichting is al gerealiseerd in de Oude Deldensestraat en de Bajonetaansluiting N743. De schoonwaterleiding in de Europastraat heeft mede als doel om een deel van het hemelwater in Wensink-Zuid af te vangen, waardoor overige wijken in kern Borne worden ontlast van extreem veel regenwater tijdens hevige regenval.   

Aanpak wateroverlast

Gemeente Borne is in de laatste decennia meerdere keren getroffen door hevige regenval. Het klimaat veranderd en de regenbuien zijn met name in de zomer intensiever. Om de wateroverlast te verminderen, werkt gemeente Borne continu aan de optimalisatie en verbetering van het rioleringsnetwerk. Uit onderzoek blijkt dat gemeente Borne landelijk een hoog ambitieniveau heeft om de wateroverlast te lijf te gaan. Zo is in de groenzone bij de Van Bemmelstraat samen met woningcorporatie Welbions een ondergrondse waterbuffering  aangelegd voor opvang van overtollig regenwater.

Verder is onder de  F35 (nieuwe fietssnelweg langs de spoorlijn) een blauwe ader, voor afvoer van schoon hemelwater,  met een retentievijver aangelegd. De blauwe ader wordt krijgt een koppeling met de schoonwaterleiding in het Van Speijkplein en biedt kansen voor het afkoppelen van afvoerend verhard oppervlak in Wensink-Zuid. Woonwijk Wensink-Zuid is gezien het functioneren van het totale rioleringssysteem in kern Borne strategisch gelegen. Het vrijverval rioolstelsel in kern Borne loopt af van de zuidkant (Wensink-Zuid) naar de noordkant (‘t Dijkhuis). Hierdoor stroomt het ingezamelde hemelwater door het centrumgebied en meerdere woongebieden. Door een duurzame inrichting  van het hemelwater in stedelijk gebied neemt de gemeente klimatologische maatregelen om de wateroverlast tot een minimum te beperken.

Werk in uitvoering

De gemeente Borne werkt regelmatig (in samenhang met het waterschap) aan de riolering en het waterbeheer. Ze vervangt en renoveert oude riolering waar nodig en verbetert de situaties waar het riool niet goed werkt. Werkzaamheden aan het riool worden vaak gecombineerd met wegwerkzaamheden of werk aan de groenvoorziening. Waar mogelijk worden groenvoorzieningen verlaagd voor (extra) opvang van hemelwater. Dat bespaart aanzienlijk in de kosten. Hieronder vindt u een overzicht van projecten die de gemeente Borne onlangs heeft uitgevoerd of waar ze nu aan werkt.

Onlangs uitgevoerde of lopende projecten

 • Herinrichting Veldovenweg en Leemweg, incl. ontwikkeling uitloopgebied;
 • Revitalisering Gildestraat op bedrijventerrein Gildestraat;
 • Realisatie van schoonwaterleiding Bajonet;
 • Vernieuwen Bornerbroeksestraat, gedeelte Azelosetraat-Molenstraat ;
 • Ontkoppelen van afvoerend oppervlak in de Oude Deldensestraat, Gildestraat, Oude Hengeloseweg en Van Speijkplein;
 • Realisatie drukriolering cluster Deurningerweg en ’t Hesseler;
 • Lancering klimaatatlas in samenwerking met Twents waternet;
 • Diverse riolering/drainage opschonen en repareren cq relinen;
 • Vernieuwen / vervangingen rioolgemalen incl. mechanische en elektrische onderdelen;  

Komende en geplande projecten

 • Voeren van risicodialogen ikv klimaatveranderingen en kwetsbaarheden;
 • Voorbereidingen inrichting groene long / parkgebied Wensink-Zuid;
 • Herinrichting Europastraat;
 • Optimaliseren rioleringssysteem door lozingsobjecten op vrij verval riool te verminderen;
 • Beheercyclus raadplegen en onderhouden;  

Grondwaterstanden

Gemeente Borne onderzoekt samen met andere Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen naar de mogelijkheden om gezamenlijk lokaal gemeten grondwaterstanden publiekelijk toegankelijk te maken. 

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig. Ook voor het maken van een rioolaansluiting of vetvanger heeft u een vergunning nodig. De gemeente is niet de enige die vergunningen verleent, ook het waterschap en de provincie verlenen vergunningen.

Rioolaansluiting

Meer informatie over het aansluiten van een riool op het hoofdrioolstelsel vindt u hier.

Lozen van afvalwater (bedrijven)

Voor lozingen afvalwater bedrijven heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Lozen op oppervlaktewater

Voor het lozen van (regen- of grond)water op oppervlaktewater  heeft u in veel gevallen een vergunning van het waterschap nodig, de watervergunning. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Grondwater onttrekken

Indien u grondwater  onttrekt, kunt u een watervergunning nodig hebben. Het waterschap regelt in de meeste gevallen de procedure voor onttrekken van grondwater U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
Er zijn drie categorieën grondwateronttrekkingen waarvoor u bij de provincie een vergunning moet aanvragen:

 • koude-warmte opslag
 • industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar;
 • openbare drinkwatervoorziening.

Bouwen op of bij het water

Op de watergangen van Waterschap Vechtstromen is de Keur van het waterschap van toepassing. Voor werkzaamheden nabij watergangen kunt u een watervergunning nodig hebben. U kunt de watervergunning aanvragen via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Koude-warmte opslag

Koude- en warmteopslag is een systeem dat warmte en koude opslaat in het grondwater  om later te gebruiken voor koelen en verwarmen van gebouwen. Het systeem zorgt voor een flinke energiebesparing, omdat verwarmen en koelen van woon- en werkruimten op de gebruikelijke manier veel aardgas en elektriciteit kost.        
De Provincie Overijssel  gaat over de regels van koude-warmte opslag.

IBA-systeem (beheer en onderhoud)

Op de website van RIONED www.rioned.netexterne-link-icoon vindt u informatie over het gebruik, de werking en onderhoud van een IBA.

Onderstaand vindt u meer informatie over recreëren in en rond het water in gemeente Borne:

Zwemmen

Er zijn geen officiële zwemwateren in de gemeente Borne. Daarom adviseren wij u om niet te zwemmen in de beken, sloten en vijvers binnen de gemeente Borne.

De kwaliteit van deze wateren wordt namelijk niet systematisch gecontroleerd. Door droogte en warmte tijdens de zomermaanden kan de waterkwaliteit (en standen) in deze wateren sterk dalen, wat de kans op het ontstaan van o.a. botulisme en blauwalg ernstig vergroot. Daarnaast is er geen toezicht bij deze wateren, zodat veilig zwemmen niet kan worden gewaarborgd. Er is geen reddingsbrigade en zijn er geen reddingsmaterialen aanwezig. Ook zijn potentieel gevaarlijke delen in en rond het water niet afgebakend.  

Veilig en verantwoord zwemmen kunt u dus het beste doen in een zwembad of in officiële recreatieplassen.

In officiële recreatieplassen onderzoekt de provincie jaarlijks de veiligheid. In de zomer (van 1 mei tot 1 oktober) onderzoekt het waterschap elke twee weken het water op de aanwezigheid van bacteriën. Wanneer de waterkwaliteit niet aan de eisen voldoet, kan de provincie besluiten het zwemwater (tijdelijk) te sluiten. Op de website van de provincie Overijsselexterne-link-icoon vindt u onder het thema water meer informatie over de kwaliteit van het water.

Andere wateren, zoals de wateren binnen de gemeente Borne, worden niet gecontroleerd op veiligheid en zwemwaterkwaliteit. U ziet daarom bij deze wateren in principe geen informatie (zoals waarschuwingen).

Overigens is zwemmen in open water altijd op eigen risico, ongeacht of u zwemt in officieel zwemwater of in andere wateren. Het is voor de overheid onmogelijk om alle wateren te controleren op waterkwaliteit en veiligheid. Neem daarom geen risico en zwem alleen in de gecontroleerde, officiële recreatieplassen of in zwembaden!

Tot slot: zwem niet in water waarin dode dieren drijven. Een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan. Wanneer u dode dieren in het water aantreft, meld  het dan bij de gemeente of neemt u contact op met het Waterschap Vechtstromen: 088-2203333.

In open water komen algen en waterplanten voor. Soms vormen algen een bedreiging voor de gezondheid. Bijvoorbeeld in geval van blauwalg of wanneer er sprake is van een dikke drijflaag. Zwemmen wordt dan sterk ontraden.

Vissen

Door gemeente Borne zijn in 2013 aan de vijvers (Burenweg en Veldovenweg) visrechten verleend. De hengelsportvereniging De Karper www.hsvdekarper.nlexterne-link-icoon en de Stichting Sportvisserij Oost Nederland (SVON) houden het toezicht.
Voor het vissen heeft u een vispas nodig. Deze vispas is een schriftelijke vergunning van de rechthebbende. De vispas dient u op eerste vordering te tonen en moet u dus altijd bij u te hebben. Bij visvereniging De karper kunt u terecht voor een vergunning en een vispas. Ook kunt u de algemene website over sportvissen raadplegen www.sportvisakte.nlexterne-link-icoon. Op www.visplanner.nlexterne-link-icoon kunt u lezen waar u mag vissen.

Voor het waterbeheer worden kosten gemaakt. Hieronder vindt u informatie over heffingen en kosten in het waterbeheer.

Rioolheffing

Gebruiker van een perceel van waaruit direct of indirect water op de gemeentelijk riolering wordt afgevoerd. Jaarlijks wordt de hoogte van de rioolheffing vastgesteld door de raad in de “Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing . De belasting wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Voor meer informatie over belastingen, kwijtschelding van belastingen, taxatieverslagen, belastingtarieven en WOZ-waardes verwijzen wij u door naar de website van GBTwente: www.gbtwente.nlexterne-link-icoon.

Waterschapsbelasting

Het zuiveren van afvalwater  en het beheren van de kwaliteit en het peil van oppervlaktewater kost geld. Iedereen binnen een waterschapsgebied betaalt daar aan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren. De gemeente Borne ligt in het gebied van Waterschap Vechtstromen. Het waterschap gaat over de waterschapsbelasting: www.vechtstromen.nlexterne-link-icoon.

Kosten drinkwater

Voor drinkwatertarieven kunt u terecht bij Vitens: www.vitens.nlexterne-link-icoon.

Grondwaterbelasting

De grondwaterbelasting is afgeschaft met ingang van 1 januari 2012. Wel moet voor lozing van bronneringswater op oppervlaktewater als lozing op de riolering heffing worden betaald. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van het geloosde water. Op de website van www.vechtstromen.nlexterne-link-icoon staat hierover meer informatie.

Wilt u een melding doen? Dat kan telefonisch via het algemene telefoonnummer: 14074. Buiten kantooruren kunt u - in spoedgevallen - gebruik maken van storingstelefoon: 06 5313 3542.