Ballon

Evenement organiseren

Een evenement is elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Voor een evenement is vaak een vergunning verplicht.

Voorwaarden

Voor een evenement is een vergunning verplicht tenzij:

 1. Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 200 personen;
 2. Er geen afsluiting van een of meerdere doorgaande wegen noodzakelijk is;
 3. Er geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 7:00 uur of na 24:00 uur;
 4. Het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor verkeer en de hulpdiensten;
 5. Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object;Er een organisator is; en
 6. De organisator ten minste 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement de burgemeester daarvan in kennis stelt met een telefonische/digitale/schriftelijke melding.

Past het evenement niet binnen de hierboven vermelde regels dan moet u een evenementenvergunning aanvragen. Behalve een evenementenvergunning kan het noodzakelijk zijn dat er voor een evenement nog andere vergunningen of ontheffingen moeten worden aangevraagd. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld een ontheffing voor de verkoop van alcoholhoudende drank of een ontheffing voor het geluid. Bij het houden van een evenement in een bestaand gebouw kan ook een gebruiksvergunning brandveiligheid noodzakelijk zijn (doe de vergunningscheck op de website van omgevingsloketexterne-link-icoon).

Voor het houden van een evenement moet u rekening houden met een aantal regels. Deze regels hebben betrekking op o.a. de eindtijden van het evenement, de geldigheid van de vergunning, het maximum aantal evenementen en de inzet beveiligers. Deze regels zijn vastgesteld door de burgemeester en gelden voor alle (vergunningsplichtige) evenementen. Deze richtlijnen treft u hier aan in de Beleidsregels evenementenvergunningen Gemeente Borne 2017externe-link-icoon

De burgemeester kan een evenementenvergunning weigeren in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

Op de website voor evenementorganisatoren vind je handige tips en voorbeelddocumenten die je helpen bij de voorbereiding van jouw evenement. Kijk op de website van VRTwenteexterne-link-icoon.

Bezwaar

Tegen de evenementenvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan de burgemeester van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne. Bekijk uitgebreidere informatie over bezwaar, beroep en voorlopige voorziening.

Externe instanties

 • Politie
 • Brandweer

Vervolgacties

Bij vergunningverlening wordt een afschrift gestuurd aan onder meer:

 • de politie;
 • de brandweer.

De informatie is openbaar.

Aanvraag

Een aanvraag voor een evenementenvergunning doet u tenminste 12 weken voordat de activiteit of het feest plaatsvindt. Dat kunt u digitaal doen met de knop rechts op dit scherm. U kunt het aanvraagformulier ook afhalen bij de publieksbalie van de Gemeente Borne. Dit formulier kunt u, ingevuld en voorzien van de nodige bijlagen, opsturen aan de burgemeester van Borne, t.a.v. het team Ondersteuning, Postbus 200, 7620 AE te Borne of afgeven bij de publieksbalie van de Gemeente Borne.

Op het aanvraagformulier staat onder vraag 19 exact uitgewerkt onder welke omstandigheden er bijlagen dienen te worden aangeleverd en ook aan welke voorwaarden deze bijlagen dienen te voldoen. U dient in ieder geval ook een veiligheidsplan aan te leveren. In sommige gevallen kan dat een verkorte versie zijn. Voor vragen hierover kunt u mailen met info@borne.nl of bellen met het algemene nummer 14074.

U moet in het  in het veiligheidsplan in elk geval vermelden:

 • welke activiteiten u gaat organiseren
 • een lijst met contactpersonen opnemen die bereikbaar zijn tijdens het evenement
 • omschrijving van de organisatie met een communicatieschema;
 • beschrijving geneeskundige inzet (EHBO), beveiliging en verkeersmaatregelen; (zie voor richtlijnen de website van GHOR Twenteexterne-link-icoon).
 • bereikbaarheid voor de hulpdiensten
 • uitwerking van scenario’s (wat te doen bij slecht weer, ongeval, ordeverstoring, brand, paniek in menigte en ontruiming)

Plaatsen tent e.d. in de open lucht (besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen)

Het kan zijn dat uw aanvraag voor een evenementenvergunning aan extra eisen moet voldoen. Vanaf 1 januari 2018 is het besluit brandveilig gebruik openbare plaatsen in werking getreden. Daarmee is sprake van een gelijkmatige regeling op het gebied van brandveilig gebruik overige plaatsen. Het besluit gaat voornamelijk over constructies (waaronder een tent, tribune of podium) die tijdelijk in de open lucht worden geplaatst. Daar kunnen namelijk risico’s aanwezig zijn, onder andere wat betreft de brandveiligheid. U moet voldoen aan de AMVBexterne-link-icoon. De eisen voor het indienen van de vergunning vindt u op de site in het besluit onder hoofdstuk 2, artikel 2.3 Indieningsvereisten gebruiksmelding.

Feest in een gebouw

Houdt u het feest in een gebouw en het feest past niet binnen het normale gebruik van het gebouw (bv. carnavalsgala in een sporthal) dan moet u een melding brandveilig gebruik doen. Meer informatie hierover treft u aan op de website van omgevingsloketexterne-link-icoon, onder ‘bouwwerk brandveilig gebruiken’. Hier kunt u de meldingsplicht checken en indien nodig ook indienen.

Schenken van zwak-alcoholhoudende dranken

Indien u zwak-alcoholhoudende dranken buiten een reguliere horecalokaliteit verstrekt, heeft u een ontheffing art. 35 DHW nodig. Dit formulier kunt u (digitaal) invullen via de de knop 'Aanvraag ontheffing art. 35' rechts op dit scherm.
U dient de aanvraag ontheffing art 35 DHW bij te voegen.

Melding klein evenement

U moet een melding voor een klein evenement doen uiterlijk 10 werkdagen voor de dag waarop het evenement wordt gehouden. Een klein evenement kunt u melden via het digitale meldingsformulier op deze pagina.

Kosten

De leges zijn afhankelijk van de grootte van het evenement. Voor kleinere vergunningsplichtige evenementen zijn de leges € 39,40 en voor de grotere € 98,70.