Gemeentehuis

Winkeluitstalling ontheffing

Regels

Regels voor het uitstallen van goederen of het plaatsen van (reclame)borden door winkeliers op de openbare weg (trottoir) voor een winkelpand.

De specifieke regels voor winkeluitstallingen staan uitgewerkt in de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Borne. De regels hebben als voornaamste doelen:

 • Het voorkomen van onveilige (verkeers)situaties.
 • Het waarborgen van de doorstroming op de openbare weg.

Voorwaarden

Onder uitstalling wordt het volgende verstaan: een of meerdere losse voorwerpen geplaatst voor een pand op de weg, die een onmiskenbare relatie hebben met de handel van de in dat pangevestigde onderneming en niet vallen onder het gemeentelijke reclamebeleid.

In de algemene plaatselijke verordening zijn algemene regels opgenomen waaraan voldaan moet worden bij het plaatsen van een uitstalling.
Deze algemene regels luiden als volgt:

 1.  Het is toegestaan een uitstalling te plaatsen op de weg indien
      - de uitstalling tot maximaal 2,0 meter uit de gevel aanwezig is op de weg, en
      - de uitstalling een hoogte heeft van niet meer dan 2,0 meter, en
      - de uitstalling enkel aanwezig is op de weg op tijden dat de in dat pand gevestigde onderneming voor het publiek geopend is.
 2. Een uitstalling die voldoet aan het in artikel 1 gestelde, mag uitsluitend op de weg aanwezig zijn indien een vrije doorgang van tenminste 3,5 meter gewaarborgd is.
 3. Een uitstalling die voldoet aan het in artikel 1 gestelde, mag uitsluitend op de weg die niet begaanbaar is voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen aanwezig zijn indien een vrije doorgang van tenminste 1,5 meter gewaarborgd is.
 4. Tijdens evenementen mogen op de locatie van dat evenement geen uitstallingen aanwezig zijn.
 5. Het college kan, in door hem aangewezen gebieden en/of door het college aangewezen categorieën van gevallen, nadere regels stellen die betrekking hebben op: 
       - de situering, oppervlakte en omvang van de uitstalling
       - de constructie van de uitstalling.