Windturbines omgeving gemeente Borne

27 mei 2024
Nieuws

Nederland moet in 2030 tenminste 55 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het einddoel in 2050 is 95 procent minder CO2-uitstoot. Om dit doel te bereiken zijn er afspraken gemaakt die zijn beschreven in het Klimaatakkoord. Hierin staat dat in 2030 84 TWh (terawattuur) van de stroom opgewekt moet worden uit wind en zon. Dit is alleen mogelijk als er meer zonnepanelen en windturbines komen. 

RES (Regionale Energie Strategie) regio’s

De afspraak tussen provincies, waterschappen en gemeentes is dat zij in 2030 minimaal 35 TWh duurzame elektriciteit opwekken uit zon en wind op land. Die 35 TWh wordt verdeeld over 30 RES-regio’s. Een RES-regio is een energieregio. Gemeente Borne valt onder de RES regio Twenteexterne-link-icoon

In de RES Twente 1.0 hebben we met de betrokken partijen (dit zijn de 14 Twentse gemeenten, de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen) afspraken vastgelegd. Eén van de afspraken is de gezamenlijke ambitie om in 2030 anderhalve TeraWattuur (1,5 TWh) aan hernieuwbare elektriciteit op te wekken. En dat we hierbij streven naar een verdeling van 40% zonne-energie en 60% windenergie. Dus 600 GigaWattuur (GWh) zonne-energie en 900 GWh windenergie.

Afspraken tussen de provincie en gemeenten

De provincie heeft alle gemeenten gevraagd waar in hun eigen gemeente zij graag windturbines willen. Veel gemeenten in Twente hebben dit niet beantwoord. De provincie heeft daarom de regie overgenomen in dit proces. Provincie Overijssel wil daarom nu programmeringsafspraken maken met gemeenten over het aantal windturbines per gemeente. 

Samenwerking tussen Twentse gemeenten

Gemeente Borne heeft met de gemeenten Hengelo, Hof van Twente en Haaksbergen programmeringsafspraken gemaakt over het opwekken van hernieuwbare energie. Deze afspraken zijn besproken met de provincie.  Op dinsdag 28 mei beslist de gemeenteraad van Borne of zij akkoord gaan met de afspraken. 

Deze vier gemeenten moeten in 2030 180GWh aan energie opwekken. Hierbij gaan zij uit van turbines die per stuk gemiddeld 20GWh opwekken. Ruim 350 huishoudens gebruiken in één jaar ongeveer 1GWh. 

Restgebied

Geen afspraken maken met de provincie betekent dat de gemeente dan valt onder het zogenoemde ‘restgebied’. Dit zijn alle gemeenten die geen afspraken hebben gemaakt en samen verantwoordelijk zijn voor de opgave die overblijft.  

Waar we nu staan

Gemeente Borne kan kiezen om wel of niet in te stemmen met de programmeringsafspraken. 

Instemmen door Borne betekent:

  • Geen windturbines in Borne
  • Wel procedures doorlopen voor windturbines in omliggende gemeenten

Niet instemmen door Borne betekent:

  • Borne valt onder het restgebied en daardoor is er een reële kans dat er in Borne ook windturbines geplaatst kunnen worden
  • Wel procedures doorlopen voor windturbines in omliggende gemeenten

De plannen voor de windturbines in de omgeving van Borne doorlopen een procedure. Dit betekent dat de provincie eerst een onderzoek doet naar de omgeving waarin de turbine komt. De provincie Overijssel neemt na het onderzoek een beslissing over het plaatsen van windturbines. Binnen de procedure worden belanghebbenden betrokken zo ook de gemeente Borne. Zij kunnen meedenken en hun mening geven in een zienswijze.