Voorkant Zwanenhof

urgent iconWie doet wat?

De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen, provincie en drinkwaterbedrijf werken samen met de gemeente aan schoon en veilig water. Daarnaast heeft u als inwoner van de gemeente Borne ook verantwoordelijkheden. Per thema kunt u lezen wie waar voor verantwoordelijk is.

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater  dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Als huiseigenaar bent u verantwoordelijk voor de riolering .tot aan het huisaansluitingsputje. Deze ligt circa een 0,5 meter van de perceelgrens. Alles wat daarbuiten ligt valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het waterschap www.vechtstromen.nl zorgt voor de zuivering van het afvalwater.

Per 1 januari 2005 bent u wettelijk verplicht op de gemeentelijke riolering  aangesloten te zijn. Agrarische panden in het buitengebied kunnen ontheffing krijgen om het vuile water te lozen op een IBA. Lozing van vuil water via zinkputten of septictanks op open water of in de bodem is ten strengste verboden.

Als bewoner kunt u helpen verstoppingen in het riool te voorkomen, lees hierover bij de tips.

De gemeente zorgt voor de aanleg van riolering in nieuwe wijken. Ook beheert de gemeente de bestaande riolering. Ze zorgt ervoor dat de riolering regelmatig gereinigd wordt, maakt de kolken op straat schoon en vervangt versleten rioolbuizen. De gemeente inspecteert regelmatig of de kwaliteit van het riool nog goed is. Als dat niet zo is, dan neemt de gemeente maatregelen om de kwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat boomwortels verwijderd moeten worden of dat het nodig is rioolbuizen plaatselijk te herstellen of te vervangen.

In bestaand stedelijk gebied verzamelt de gemeente het regenwater. De gemeente ziet het als haar taak om het afvoeren en verwerken van regenwater los te koppelen van het afvalwater. Dit wordt aangeduid met de term afkoppelen.

In gebieden met drukriolering  verzamelt de gemeente geen regenwater. De eigenaar van het perceel verwerkt bij voorkeur het regenwater op eigen terrein of voert het regenwater af naar oppervlaktewater. Het regenwater mag niet worden aangesloten op de drukriolering.

Bij nieuwbouw moeten eigenaren het regenwater op eigen terrein verwerken via een infiltratievoorziening  of apart van het afvalwater aanleveren.

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor grondwater. Dit betekent dat de gemeente als het nodig is voorzieningen aanlegt om overtollig grondwater af te kunnen voeren. De gemeente is niet aansprakelijk voor problemen, maar wel aanspreekbaar. Dit houdt in dat u bij de gemeente terecht kunt met uw vragen  over grondwater. Is er sprake van langdurige en structurele grondwateroverlast over een groter gebied dan zal de gemeente de oorzaken onderzoeken en samen met eigenaren en het waterschap een plan maken om het probleem op te lossen. Hoe de gemeente Borne de grondwaterzorgplicht invult staat beschreven in het vigerende Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2016. Actuele grondwaterstanden kunt u hier  vinden.

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het kwantitatieve beheer van al het grondwater en voor de kwaliteit van het grondwater. Er zijn drie categorieën grondwateronttrekkingen waarvoor u bij de provincie een vergunning moet aanvragen:

 • koude-warmte opslag;
 • industriële toepassingen van meer dan 150.000 m3 per jaar;
 • openbare drinkwatervoorziening.

Voor alle overige categorieën onttrekkingen die niet onder de  provincie vallen, is waterschap Vechtstromen www.vechtstromen.nl verantwoordelijk. Dus voor het aanvragen van een vergunning voor beregening, bronbemaling, sanering of industriële toepassingen tot en met 150.000 m3 per dag en dergelijke kunt u bij het waterschap terecht.

De gemeente Borne ligt in het beheersgebied van Waterschap Vechtstromen www.vechtstromen.nl. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en het onderhoud van de grotere wateren (primaire watergangen).

Gemeente Borne heeft in het voorjaar van 2012 een aantal stedelijke waterpartijen en watergangen overgedragen aan waterschap Vechtstromen. Het waterschap onderhoudt en beheert de overgedragen oppervlaktewateren in het bebouwde gebied. Het betreft de volgende waterpartijen:

 • stroom-Esch vijver;
 • vijvers Dijkhuis met de waterloop achter de Aak;
 • vijver op industrieterrein Veldkamp met de verduikering langs Kleiweg en de open waterloop langs bosperceel tot aan Burenweg;   
 • verduikering en waterloop Gildestraat op het industrieterrein Molenkamp;
 • waterloop Letterveldweg, Seringenstraat en Twickelerblokweg;
 • verduikering tussen Kleigat en Deldensestraat;
 • waterloop langs de Azelosestraat thv sportvelden;
 • waterloop langs Oude Hengeloseweg.

Het Twentekanaal en de jachthavens vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl.

Vitens zorgt voor de drinkwatervoorziening in de gemeente Borne.

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater. In samenwerking met het waterschap Vechtstromen www.vechtstromen.nl controleert de provincie jaarlijks de officieel aangewezen open wateren op geschiktheid als zwemwater. Hierbij let de provincie op veiligheid, zwemwaterkwaliteit en de aanwezigheid van hygiënische en veiligheidsvoorzieningen. De waterschappen controleren 's zomers gemiddeld elke twee weken de zwemwaterkwaliteit en de hygiëne van en rond het zwemwater. De provincie controleert de zwemaccommodaties minstens één keer per seizoen, of zo vaak als nodig, op veiligheid. In de gemeente Borne zijn geen zwemaccommodaties die door de provincie worden gecontroleerd.