Kip

Vogelgriep vastgesteld in Geesteren

22 september 2022
Nieuws

Update 6 oktober:

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt per 5 oktober 2022  een landelijke ophok- en afschermplicht in voor locaties met risicovogels. Lees meer informatie op de website van Rijksoverheid via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/10/05/vogelgriep-landelijke-ophok--en-afschermplicht-van-kracht

In Geesteren (gemeente Tubbergen) is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de in totaal circa 120 sierwatervogels en kippen geruimd (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2022/09/21/vogelgriep-vastgesteld-in-geesterenexterne-link-icoon).De acht pluimveebedrijven binnen een straal van 3 kilometer worden gescreend op vogelgriep. In een gebied van 10 kilometer rond het getroffen pluimveebedrijf geldt per direct een vervoersverbod. Dit vervoersverbod geldt ook voor Zenderen en Hertme (zie ook kaart op: https://data.rvo.nl/dierziektenviewer/index.htmlexterne-link-icoon). Verder zijn er maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen gelden ook voor hobbyhouders!

Vervoersverbod

Vogelgriep is een dierziekte die voor kippen, kalkoenen en eenden zeer besmettelijk en gevaarlijk is. Om verspreiding te voorkomen neemt de overheid strenge maatregelen zoals een vervoersverbod en bemonstering van de pluimveebedrijven in de buurt. 

Vervoersverboden vervoersverbod geldt voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Dit vervoersverbod geldt ook voor hobbyhouders binnen een straal van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf in Geesteren en heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Ophok- en afschermplicht

De landelijke ophok- en afschermplicht was opgetrokken. In de 10 kilometer zone rond het besmette bedrijf geldt nu wel een ophok- en afschermplicht Deze geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (de hobby pluimveehouders, zoals kinderboerderijen en en eigenaren van hobbyvogels- (zoals duiven en parkieten) en kippen) geldt een afschermplicht. Hierbij moet zoveel mogelijk worden voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen. Uit voorzorg en vanwege de situatie in Geesteren is het voor hobbyhouders aan te raden de dieren nu ook op te hokken. Op de website van de NVWA (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/ophokplichtexterne-link-icoon ) is meer informatie te vinden over hoe dit het beste kan. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

Meldplicht

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt een aangescherpte meldplicht. Pluimveehouders moeten melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Melden van dode wilde (water)vogels

Wilde vogels zijn een van de belangrijkste verspreiders van het virus. Doe daarom direct een melding als u één of meerdere dode wilde (water)vogels vindt zoals eenden, zwanen of ganzen. Meer informatie over waar u deze melding kunt doen vindt u op de website van de NVWA (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/vraag-en-antwoord/melden-dode-wilde-watervogelsexterne-link-icoon).

Meer informatie over de bestrijding van vogelgriep

Met preventie is veel te voorkomen. Op de website van de NVWA is meer informatie te vinden over preventie en bestrijding. https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijdingexterne-link-icoon

Samenvattend, wie doet wat bij vogelgriep

  • Bij een besmetting of uitbraak van vogelgriep neemt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluiten over maatregelen om verspreiding tegen te gaan.
  • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voert de besluiten van LNV uit (zoals een ruiming). Ook houdt de NVWA toezicht op naleving van de maatregelen (zoals ophokplicht en vervoersverbod). De NVWA verleent ontheffingen aan bedrijven voor het gecontroleerd afvoeren van kippen, mest en eieren tijdens een uitbraak. Ook spreekt de NVWA hygiëneprotocollen af met de sector. De NVWA informeert ook de betrokken bedrijven
  • RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beantwoordt vragen van ondernemers, consumenten, vogelopvangcentra, hobbyhouders en kinderboerderijen over de maatregelen die LNV neemt. RVO brengt ook in kaart waar vervoersmaatregelen van kracht zijn via de dierziektenviewer. Ondernemers kunnen bij RVO schadevergoeding aanvragen als zij schade lijden door de maatregelen.