Vertegenwoordiging samenwerkingsverbanden 2021

Publiekrechtelijke samenwerking

Samenwerkingsverband Vertegenwoordiging Benoeming
Bedrijfsvoeringsorganisatie
Recreatieschap Twente (vanaf 1-
1-2022)
Bestuur: 1 lid van het college Lid AB: wethouder Spekschoor
Plv: wethouder Kotteman
Bestuursovereenkomst Sociaal
economische structuurversterking
Twente
Bestuurlijk overleg: 1
vertegenwoordiger van het
college
Vertegenwoordiger BO: wethouder
Kotteman
Plv: burgemeester Pierik
Gemeenschappelijke regeling
Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente (GBT)
AB: 1 lid Lid AB: wethouder Spekschoor
Plv.: burgemeester Pierik
Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Twente (ODT)
AB: 1 lid Lid: wethouder Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein
Twente (RBT)
AB: 2 leden
DB: 1 lid (tevens lid AB)
Lid: wethouder Kotteman (tevens lid AB)
Lid AB: wethouder Spekschoor
Plv.: burgemeester Pierik
Plv.: wethouder Velten
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar Lichaam Regionaal
Bedrijventerrein Twente (RBT)
AB: 2 leden
DB: 1 lid (tevens AB lid)
Lid AB: wethouder Kotteman
(tevens DB lid)
Lid AB: wethouder Spekschoor
Plv.: burgemeester Pierik
Plv.: wethouder Velten
Gemeenschappelijke regeling
Regio Twente (RT) (tot 8-7-2021)
AB: 1 lid van het college Lid AB: burgemeester Pierik
Plv.: wethouder Spekschoor
Gemeenschappelijke regeling
Samenwerking sociale zaken
Borne, Haaksbergen en Hengelo
Geen vertegenwoordiging in
bestuur (centrumgemeente)
Portefeuillehoudersoverleg:
portefeuillehouder sociale zaken
Lid portefeuillehoudersoverleg:
wethouder Kotteman
Gemeenschappelijke regeling
SWB Midden Twente (SWB)
AB: 2 leden
DB: 1 lid (tevens AB lid)
Lid AB: wethouder Kotteman
(tevens DB lid)
Lid AB: wethouder Spekschoor
Plv.: wethouder Velten
Gemeenschappelijke regeling
Stadsbank Oost Nederland
2015 (SON)
AB: 1 lid Lid AB: wethouder Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Twente (VRT)
AB: burgemeester als lid Lid AB: burgemeester Pierik
Plv.: wethouder Spekschoor
Gemeenschappelijke regeling
Openbaar lichaam Crematoria
Twente (OLCT)
AB: 1 lid Lid: wethouder Velten
Plv.: wethouder Spekschoor
Openbaar lichaam Gezondheid
(OLG) (vanaf 8-7-2021)
AB: 1 lid van het college Lid AB: wethouder Velten
Plv: burgemeester Pierik
Regeling voor het Nederlands-
Duitse openbare lichaam
EUREGIO
AB: 2 leden
Euregioraad: op voordracht
door algemeen bestuur
Lid AB: raadslid J. van Helvert
Lid AB: raadslid H. Schothuis
Plv.: raadslid M. de Boer
Plv.: wethouder Spekschoor
Lid Euregioraad: raadslid J. van
Helvert

 

Privaatrechtelijke samenwerking

Samenwerkingsverband Vertegenwoordiging Benoeming
Cogas N.V. Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Enexis N.V. Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG)
Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Spekschoor
Plv.: burgemeester Pierik
Stichting Dierenpark Borne 1 bestuurslid namens de
gemeente Borne
Lid: wethouder Kotteman
Twence B.V. Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Twente Milieu N.V. Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Vereniging van Gemeenten
Aandeelhouders in Noord
Nederland binnen Enexis
Holding N.V. cum annexis
(VEGANN)
Vertegenwoordiger van
gemeente in ledenvergadering
Lid: wethouder Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Vitens N.V. Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor
Wadinko N.V. Vertegenwoordiger van
gemeente als aandeelhouder
Vertegenwoordiger: wethouder
Kotteman
Plv.: wethouder Spekschoor