Afbeelding De Veste

build-reside iconUitrit aanvragen

Regels

Een uitweg (ook wel uitrit of inrit genoemd) is nodig om van de openbare weg naar particulier terrein te komen zonder daarbij het trottoir of de gemeentelijke berm te beschadigen. Overigens kan een uitweg ook worden aangevraagd voor het begaanbaar maken van het terrein voor bijvoorbeeld personen in een rolstoel. Een uitweg kan worden aangevraagd bij de landelijke voorziening Omgevingsloket online.

Regels over uitwegen zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening. Indien niet de eigenaar maar de gebruiker van het terrein de uitwegvergunning aanvraagt, dan is toestemming van de eigenaar van het terrein vereist.

Stappen en doorlooptijd

  1. Binnen twee weken na indiening van de aanvraag vraagt de gemeente offertes op voor de aanleg van de uitweg. De aannemer zal zo nodig een bezoek brengen aan de locatie. Bij het beoordeling wordt gekeken naar:
    - waar de uitweg moet komen te liggen;
    - wat de oppervlakte van het aan te passen deel is;
    - of er extra acties moeten worden genomen (denk hierbij aan het verplaatsen van kolken, lichtmasten, aanpassen van een plantsoen en indien nodig het  kappen van bomen waarvoor een kapvergunning, etc.).
  2. U ontvangt van ons de offertes.
  3. Indien een uitwegvergunning is verleend legt de gemeente de uitweg in principe pas aan als het besluit onherroepelijk is geworden en de offerte is geaccepteerd, dus na afloop van de bezwaar- en beroepstermijn.
  4. Na aanleg van de uitweg ontvangt de aanvrager een factuur met het bedrag dat verschuldigd is voor het realiseren van de uitweg.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een vergunning voor een uitweg bedragen € 205,- aan leges. De nota voor deze kosten wordt geint via het Gemeentelijk Belastingkantoor. Hiervoor neemt de gemeente Borne uw aanvraag in behandeling en wordt het verzoek beoordeeld. Deze kosten kunnen niet worden teruggevorderd.

De kosten voor de aanleg van de uitweg worden afzonderlijk in rekening gebracht, gebaseerd op de offerte die u van ons ontvangen heeft.  De nota voor de aanlegkosten wordt u toegestuurd door de gemeente Borne.