Subsidie afkoppelen regenwater

Gemeente Borne wil inwoners stimuleren om regenwater bij de woning af te koppelen van het riool en stelt daarom een subsidie beschikbaar. Bij afkoppelen wordt schoon hemelwater en vuil afvalwater gescheiden. Daarmee verdwijnt het regenwater niet langer direct in het riool en wordt voorkomen dat het riool overstroomt en kan het schone regenwater hergebruikt worden. Regen is schoon water. Normaal gesproken gaat dit water via de regenpijp in de riolering om te worden gezuiverd. Dit is jammer omdat regenwater helemaal niet intensief gezuiverd hoeft te worden. Dit kan efficiënter. Op www.groenblauwtwente.nl leest u alles over hoe u regenwater in uw tuin kunt verwerken.

Wat houdt de subsidie in?

U krijgt subsidie als u het hemelwater afkoppelt van het vuil waterriool. De gemeente geeft subsidie voor de volgende twee regelingen:

(1) het afkoppelen van verhard oppervlak zoals daken en bestrating en het daarbij realiseren van een waterberging op eigen terrein zoals een grindstrook of vijver; en
(2) het afkoppelen van het dakoppervlak aan de voorzijde van een woning of gebouw zodat het regenwater opgevangen kan worden in een hemelwatervoorziening in de straat.

Per goedgekeurde regeling wordt € 300 ,-aan subsidie verstrekt. Met deze subsidie regelt u dat het regenwater in uw eigen tuin wordt verwerkt of afgevoerd.

Voorwaarden

  • Het verharde oppervlak dat u afkoppelt:
    a)    Is een oppervlakte van minimaal 15 m² met een totale minimale bergingscapaciteit van 500 liter; en
    b)    bij een oppervlakte vanaf 50 m² geldt een capaciteit van tenminste 10 liter berging per afgekoppelde m².
  • Het dakoppervlak dat u afkoppelt is minimaal 20 m². 
  • De regenpijp is nu nog aangesloten op het openbaar gemengd riool en niet al eerder afgekoppeld.
  • Het moet duidelijk zijn wat er met het regenwater gebeurt na afkoppeling van de regenpijp. Het water moet bijvoorbeeld kunnen infiltreren in uw eigen tuin en mag geen negatief effect hebben op de omgeving.
  • Per perceeleigenaar kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend. 

Let op: De subsidie dient voor het afkoppelen aangevraagd te zijn.

De volledige stimuleringsregeling voor hemelwaterafvoer op particulier terrein van de gemeente Borne is te vinden op www.lokaleregelgeving.overheid.nlexterne-link-icoon.

Aanvragen