Voorkant Zwanenhof

Stookontheffing

Ontheffing

Een stookontheffing geeft toestemming voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen. In de Wet milieubeheer is, in artikel 10.2, lid 1, een verbod opgenomen tot het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen. De gemeente kan echter een ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen verlenen in het geval van:

 • het organiseren van vreugdevuren (bijv. Pasen of het verbranden van kerstbomen);
 • het stoken van snoeihout afkomstig van het herstel, onderhoud en instandhouding van cultuurlandschappen, in het kader van klein landschapsbeheer (bijv. houtwallen).

Via voorschriften kan worden voorkomen dat andere stoffen meeverbrand worden, dat verontreiniging van de bodem/water/lucht optreedt en kan de veiligheid gegarandeerd worden.
Hieronder is een overzicht gegeven van de belangrijkste van toepassing zijnde wetten en regels:

 • Gemeentelijk beleid ten aanzien van vreugdevuren op Eerste Paasdag.
 • Gemeentelijk beleid ten aanzien van het verbranden van afval.
 • De Wet milieubeheer.
 • De Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor wat betreft de procedure.
 • Wet bodembescherming.
 • APV.

Ingevolge artikel 10.2 lid 1 Wet milieubeheer is het verboden afvalstoffen te verbranden. Het college van B&W is ingevolge artikel 10.63 lid 2 Wet milieubeheer bevoegd een ontheffing te verlenen van dit stookverbod. Op 31 januari 2012 heeft het college van B&W beleid vastgesteld ten aanzien van de vreugdevuren op eerste Paasdag.
In november 2013 heeft de Brandweer Twente een aangepaste werkwijze vastgesteld ten aanzien van de advisering bij paas- en vreugdevuren. Op 4 maart 2014 heeft het college van B&W besloten het beleid ten aanzien van vreugdevuren op eerste Paasdag in overeenstemming te brengen met de aangepaste werkwijze van Brandweer Twente.

Om een Wet milieubeheer-ontheffing voor een vreugdevuur op eerste Paasdag te krijgen gelden ingevolge het beleid de volgende criteria:

 • de brandstapel voor gerooid- en snoeihout is kleiner dan 1000 m3;
 • de afstand van het paasvuur tot heide en bos is minimaal 10 x de hoogte van het paasvuur in m¹;
 • de afstand van het paasvuur tot een bouwwerk met rieten dak is minimaal 10 x de hoogte van het paasvuur in m¹;
 • de afstand van het paasvuur tot een opslag gevaarlijke stoffen is minimaal 10 x de hoogte van het paasvuur in m¹
 • de afstand van het paasvuur tot een bouwwerk met pannendak is minimaal 6 x de hoogte van het paasvuur in m¹.
 • de afstand van het paasvuur tot de openbare weg is minimaal 25 m;
 • de afstand van het paasvuur tot hoogspanningskabels is minimaal 40 m;
 • de afstand van het paasvuur tot ondergrondse buisleiding is minimaal 25 m;
 • de afstand van het paasvuur tot de autosnelweg is minimaal 250 m;
 • de afstand tot andere brandgevoelige objecten is minimaal 15 m;
 • bij een aanvraag voor een Wet milieubeheer-ontheffing voor een vreugdevuur op eerste Paasdag wordt advies gevraagd aan Brandweer Twente die de aanvraag inhoudelijk beoordeelt;
 • indien Brandweer Twente van mening is dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om het paasvuur veilig te laten plaatsvinden, dan vindt een nieuwe afweging plaats over het wel of niet verstrekken van de gevraagde ontheffing. Indien de ontheffing wordt verstrekt, zullen er aanvullende voorschriften aan de ontheffing worden verbonden;
 • bij een negatief advies van Brandweer Twente vindt een nieuwe afweging plaats over het wel of niet verstrekken van de gevraagde ontheffing en kan de ontheffing worden geweigerd;
 • de ontheffing is één dag geldig;
 • de ontheffing treedt direct na afgifte in werking;
 • aan de ontheffing zijn voorschriften verbonden;
 • daags voor het ontsteken wordt op locatie een controle uitgevoerd door de inspecteur brandpreventie. Als daarbij blijkt dat niet aan de voorschriften wordt voldaan/kan worden voldaan, wordt een handhavingstraject gestart en dient het hout zo snel mogelijk door de aanvrager via de reguliere wegen te worden verwijderd;
 • voor de openbare vreugdevuren is naast een Wet milieubeheer-ontheffing tevens een evenementenvergunning op grond van de APV vereist. Ook hieraan zijn voorschriften verbonden.

Dit beleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne op 4 maart 2014 en bekendgemaakt in de Bornse Courant van 13 maart 2014.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Iedereen die buiten een een inrichting afval wil verbranden. Indien men buiten een inrichting takken- en/of snoeiafval wil verbranden of een vreugdevuur (met onbehandeld hout) wil aanleggen in de periode november tot en met april.

Benodigde gegevens

De melding dient te geschieden doormiddel van het volledig invullen van het aanvraagformulier "Ontheffing stookverbod" of "Ontheffing stookverbod vreugdevuur Eerste Paasdag". Tevens dient u een situatieschets van de stookplaats en directe omgeving in te dienen.

Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan aanvullende informatie nodig zijn.

Stappen en doorlooptijd

Hieronder worden de belangrijkste stappen in de procedure kort aangeduid:

 1. De aanvraag wordt getoetst op ontvankelijkheid. Bij ontbrekende gegevens wordt men in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.
 2. Op basis van de aanvraag wordt een besluit opgesteld. Dit wordt gepubliceerd in 'De Week van Borne'.

De beoordeling van een aanvraag en het uiteindelijke besluit wordt over het algemeen binnen 8 weken genomen.

Bezwaar en beroep

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken, met ingang van de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Borne, postbus 200, 7620 AE Borne. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De ontheffing treedt pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Vervolgacties

De ondernemer dient te voldoen aan de voorschriften van de stookontheffing. Er wordt op de naleving van de voorschriften gecontroleerd.

De informatie is openbaar.

Kosten

Aan de behandeling van de stookkostenontheffing zijn geen kosten verbonden.

Aanvraag

Het aanvraagformulier voor de stookontheffing (zie bijlage), inclusief de bijlagen, dient te worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, productgroep Uitvoering, postbus 200, 7620 AE Borne.

Mogelijk kan de Omgevingsdienst Twente contact met u of uw adviseur opnemen als er vragen zijn.

Bijlagen