Centrum Borne

Standplaats

Een standplaatsvergunning geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden, verkopen dan wel afgeven van goederen voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

Standplaatsvergunningen

Er zijn twee soort standplaatsvergunningen, te weten de permanente en incidentele standplaatsvergunning. De incidentele vergunning wordt verstrekt voor ten hoogste twee maanden, de permanente voor ten hoogste vijf jaar. De permanente vergunning kan worden verlengd, de incidentele niet.

Op diverse plaatsen in de gemeente worden buiten de weekmarkt door ambulante handelaren met mobiele middelen (verkoopwagen) standplaatsen ingenomen voor de verkoop van goederen zoals bijvoorbeeld vietnamese snacks, bloemen/planten, vis en zuivelproducten. Voor het innemen van een standplaats wordt gebruik gemaakt van gemeentelijke grond. Om deze grond in gebruik te mogen nemen, is een vergunning nodig en moeten leges betaald worden.

Op de volgende locaties zijn permanente standplaatsen toegestaan:

 • Parkeerterrein Rheineplein (max. 5)
 • Parkeerplaats Winkelcentrum Letterveld (max. 1)
 • Parkeerterrein de Dorsvloer (max. 1)
 • Terrein supermarkt Plus (max. 1 / particulier terrein)
 • Parkeerplaats 't Loar in Zenderen (max. 1 / particulier terrein)
 • Op de groenstrook tussen de parkeerplaats De Bolkshoek en De Bleek is in de maanden november en december een standplaats voor de verkoop van oliebollen toegestaan.

Bij de Hema is tenslotte een incidentele standplaats voor niet-commerciële doeleinden toegestaan. Hier geldt dat er één standplaatsvergunninghouder tegelijkertijd mag staan.

Voorwaarden

Op grond van art. 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Borne is een standplaatsvergunning vereist voor het op een openbare en in de open lucht gelegen plaats innemen van een standplaats.

In de beleidsregels standplaatsvergunningen zijn nadere regels opgenomen die van toepassing zijn op een standplaatsvergunning. Deze beleidsregels kunt u inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Wie kan het aanvragen

Natuurlijke personen die beroepsmatig een standplaats wensen in te nemen voor het verkopen van goederen of diensten.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de aanvrager.
 • Aard van de aan te bieden goederen.
 • Doel waarmee de goederen worden aangeboden (verkoop/info).
 • Locatie waar de standplaats wordt ingenomen.
 • Periode waarin de standplaats wordt ingenomen (week/maand/jaar).
 • Dagen en uren gedurende welke standplaats wordt ingenomen.
 • Middel waarmee standplaats wordt ingenomen (marktkraam/verkoopwagen).
 • Afmetingen van het middel waarmee standplaats wordt ingenomen.
 • Aanvraagformulier permanente standplaatsvergunning of incidentele standplaatsvergunning. Beide aanvraagformulieren kunt u downloaden onder "Aanvragen".

De aanvraag dient middels het aanvraagformulier ingediend te worden bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

Bij een aanvraag voor een permanente standplaatsvergunning dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en indien de aanvrager een rechtspersoon is, een uittreksel van de Kamer van Koophandel te worden gevoegd.

Stappen en doorlooptijd

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
De aanvraag wordt getoetst aan een aantal zaken:

 • de voorwaarden opgenomen in de APV;
 • de eisen van de milieuwetgeving (indien relevant).
 • Beleidsregels standplaatsvergunningen.

Na deze toets wordt de vergunning al dan niet verleend.
De doorlooptijd is zes weken.

Resultaat

 1. De vergunning wordt verleend.
 2. De vergunning wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.
Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

Brandweer.

De informatie is openbaar.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag zijn legeskosten verschuldigd. Deze zijn:
Aanvraag APV: € 17,50

Precariokosten voor een vaste standplaats bedragen per m2:

 • € 2,20 per dag
 • € 6,70 per week
 • € 21,60 per maand
 • € 216,90 per jaar