Gemeentehuis

Spandoek aanvragen

Een spandoekvergunning is een toestemming om boven de openbare weg een spandoek te mogen ophangen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard of een aankondiging wordt gedaan.

Regels

Op grond van artikel 2:10a van de (APV), Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Borne, is het verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethouders de weg of een weggedeelte te gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming daarvan. Onder de 'weg' wordt tevens verstaan alle voor het openbaar verkeer openstaande paden, bruggen en parkeerterreinen en de daarbij behorende bermen.

Bij het verlenen van ontheffing op dit verbod moet de aanvraag in ieder geval aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het spandoek vormt geen belemmering voor het verkeer op de weg;
 • Het spandoek kan op een zodanige wijze worden bevestigd, dat deze geen gevaar oplevert voor het veilig gebruik van de weg;  
 • De overlast voor gebruikers van de in de nabijheid gelegen onroerende zaken wordt zoveel mogelijk beperkt.
 • Het spandoek dient stevig te worden bevestigd op een hoogte van tenminste 4.50 meter.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Iedere burger of rechtspersoon kan een spandoekvergunning aanvragen.
Indien iemand een spandoek wil ophangen boven een openbare weg moet ontheffing op het verbod worden aangevraagd.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Plaats waar het spandoek wordt opgehangen.
 • Grootte van het spandoek.
 • Doel waarvoor de spandoek nodig is.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. De aanvraag wordt getoetst aan de eisen van de openbare veiligheid.
 5. De gemeente vraagt advies aan de politie en het Project- en Bedrijfsbureau.
 6. Bij een positief advies wordt de vergunning (onder voorwaarden) verleend.

De doorlooptijd is 8 weken.

Resultaat

 1. De vergunning/ontheffing wordt verleend.
 2. De vergunning/ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen acht weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Vervolgacties

Voordat het spandoek wordt aangebracht, dient toestemming te worden gevraagd van de eigenaar of gebruiker van het perceel waar het spandoek wordt opgehangen.

De informatie is openbaar.

Kosten

De leges bedragen € 16,35 per week.

Contact

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14074.

Aanvraag

Uw aanvraag kunt u sturen naar info@borne.nl met vermelding van uw naam, adres, postcode/plaats, doel en periode van plaatsing.