Bestuurders Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Regio Oost blijft investeren in een duurzame zoetwatervoorziening

08 november 2021
Nieuws

Tijdens een symposium op 4 november 2021 ondertekende wethouder Michel Kotteman namens gemeente Borne de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON).

De overeenkomst is een vervolg op de eerste fase, waarbij het van het afvoeren van water naar het meer vasthouden van water gaat. Regio Oost bereidt zich hiermee voor op extreme weersomstandigheden waarin watertekorten worden voorkomen.

Regio Oost ligt op de Hoge Zandgronden. Door deze ligging is er beperkte aanvoer van water mogelijk, dit betekent dat er in droge perioden volledige afhankelijkheid is van het grondwater en de regen die valt. Met de bestuursovereenkomst komen provincies, waterschappen, gemeenten, LTO, natuurorganisaties en drinkwatermaatschappijen samen in actie om te bouwen aan een robuust watersysteem.

Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
Het programma Zoetwaterwatervoorziening Oost-Nederland startte in 2016 waarbij de regionale partners samen de verantwoordelijkheid nemen voor een robuuste en klimaatbestendige zoetwatervoorziening op de hoge zandgronden. Dit jaar wordt de eerste fase (2016 – 2021) afgerond. In Borne is de bijdrage uit het ZON-programma ingezet voor klimaatadaptieve ontwikkelingen in de wijk Wensink-Zuid. Het betreft de nieuwe inrichting van de groene long en de realisatie van een retentiegebied. Beide voorzieningen hebben als doel om de wateroverlast te verminderen, verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. In de toekomst stroomt het hemelwater via de groene long naar het retentiegebied.

Met de tweede fase investeren de partners binnen Regio-Oost de komende 6 jaar 200 miljoen aan zoetwatermaatregelen met het ZON-programma. Het Deltaprogramma stelt 50 miljoen euro beschikbaar en de partners binnen de regio leggen 150 miljoen euro in.

Daarmee wordt de komende jaren geïnvesteerd in maatregelen om water langer vast te houden zoals onder andere beekherstel en het aanleggen van wadi’s. Regenwater wordt daardoor niet langer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering maar wordt langer vastgehouden.