Centrum Borne

Reclameborden, driehoeksborden en spandoeken

Een vergunning tijdelijke reclameborden geeft toestemming tot het aanbrengen van tijdelijke reclameborden of spandoeken op vaste locaties. Tijdelijke reclameborden worden meestal geplaatst om een evenement publiekelijk aan te kondigen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan beurzen, shows, tentfeesten, straatmarkten en circussen. De vergunning tijdelijke reclameborden wordt verleend voor een periode van 10 dagen voorafgaand aan een evenement. Er mogen uitsluitend reclame en/of driehoeksborden worden geplaatst op de door de gemeente aangewezen locaties. Op grond van artikelen 2:10a lid 1 en 4:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) dient er voor het plaatsen van tijdelijke reclameborden en/of sandwichborden een vergunning aangevraagd te worden bij de gemeente.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Een reclamebedrijf of organisator van een evenement kan een vergunning aanvragen. De aanvraag voor een vergunning tijdelijke reclameborden dient minimaal 2 maanden voorafgaande aan de gewenste plaatsingsdatum te worden ingediend.

Benodigde gegevens

 • Naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager.
 • Gegevens over de reden van plaatsing.
 • Datum en locatie van het evenement.
 • Aantal te plaatsen reclameborden.
 • Aanvraagformulier.

Stappen en doorlooptijd

 1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
 2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 4. Getoetst wordt of de aanvraag voldoet aan de eisen van verkeersveiligheid.
 5. Gecontroleerd wordt of er meerdere aanvragen voor dezelfde periode zijn ingediend. Is dit het geval, dan wordt voorrang verleend aan die evenementen die binnen de eigen gemeente plaatsvinden.
 6. Op basis van deze toets en controle wordt het besluit genomen al dan niet de vergunning te verlenen.

De doorlooptijd is 4 weken.

Resultaat

 1. De vergunning wordt verleend.
 2. De vergunning wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 3. De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen u en eventuele andere belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken. Hiertoe dient een gemotiveerd bezwaarschrift te worden ingediend bij en gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE  Borne.
Indien onverwijlde spoed dat eist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voor­zieningenrechter van de rechtbank Almelo, sector bestuursrecht, Postbus 323, 7600 AH  Almelo. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Vervolgacties

Na afloop van de termijn waarvoor de vergunning is verleend, wordt gecontroleerd of de geplaatste borden zijn verwijderd. Indien dit nog niet is gebeurd, wordt de vergunninghouder op het desbetreffende voorschrift gewezen. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente de borden voor rekening van de vergunninghouder zal verwijderen, indien dit tijdig niet gebeurt.

Kosten

De leges bedragen € 18,40 per week.

Contact

Informatie kan worden verkregen bij de medewerkers van de productgroep publiekszaken, telefoon 14074.

Aanvraag

De aanvraag kan per mail info@borne.nl of brief worden ingediend bij de afdeling Ondersteuning, productgroep algemeen juridische zaken en communicatie, postbus 200, 7620 AE Borne.

De aanvraag voor het plaatsen van sandwichborden is uitbesteed aan Centercom.
Telefoonnummer: +31 (0)20 460 90 85
E-mail: info@centercom.nl