Programma Bestuur en samenleving

Wat willen we bereiken?

Sinds de Kaderstelling is het niet veranderd: “De echte opdrachtgever loopt op straat”. Onze opdracht is nog steeds om een betrouwbare en servicegerichte overheid te zijn. In een Borne waar de inwoners veilig kunnen wonen en werken. In dienst van onze inwoners. Om het vertrouwen van de inwoners te winnen werken we hard aan het verbeteren en intensiveren van inwoners- en overheidsparticipatie. Door open, betrouwbaar en dienstverlenend te zijn kunnen we dat betrouwbare imago opbouwen. Als bestuurders moeten we ook besturen. Dat betekent dat er heldere keuzes moeten worden gemaakt. Keuzes die misschien niet altijd leuk, maar wel uit te leggen zijn. Gericht op het welzijn en de duurzaamheid van onze lokale samenleving. We stellen de samenleving centraal door ons steeds weer af te vragen: “Is wat ik nu doe of beslis, goed voor toekomst van de samenleving? De sleutel is: Luisteren, participatie, openheid en daarnaar beslissen en handelen. Zorgen dat de medewerkers professioneel, hulpvaardig èn digitaal vaardig zijn. Geen ‘kastjes en muren’. De open en toegankelijke houding geldt voor heel de organisatie. Van Raad en bestuur tot alle medewerkers. De houding die luidt: Als iets kan, doen en ‘vieren’ we dat. Als iets niet kan of lukt communiceren we dat ook. We betrekken de samenleving, via participatietrajecten, bij het zoeken naar haalbare oplossingen. Zodat het eigenaarschap niet alleen vanuit de gemeente komt maar ook vanuit de samenleving wordt gedragen. En dat is een continu leerproces voor de gehele gemeentelijke keten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuur

'Zeggen wat we doen én doen wat we zeggen.' Dit komt naar voren in al onze gemeentelijke uitingen. In onze communicatie en participatie, maar ook in de raadsvoorstellen schetsen we heldere verwachtingen, aan de voorkant, zodat we een betrouwbare, transparante overheid zijn. Dit helpt om het vertrouwen in de overheid, en gemeente Borne, te vergroten. Concreet: we verbeteren onze raadsvoorstellen. De kwaliteit, begrijpelijker en toegankelijker.

Daarnaast gaan we bestuur en organisatie opleiden om te werken volgens ons nieuwe communicatie- en participatiebeleid. We zorgen er daarnaast voor dat we als overheid, op basis van de Wet open overheid (Woo), transparant zijn door actief onze informatie openbaar te maken. We doen dit in stappen en richten ons eerst op openbaarmaking van raadsstukken, organisatiegegevens, Woo-verzoeken en besluiten, en convenanten.

Participatie en communicatie

De samenleving wordt steeds mondiger. Communicatie is al lang geen kwestie meer van alleen zenden, maar zeker ook van ontvangen (participatie). Communicatie en participatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2024 wordt de strategische inzet van communicatie en participatie in de organisatie, de raad én met de inwoners versterkt. Dat gebeurt volgens de richtlijnen vanuit het communicatie- en participatiebeleid. Dit houdt in dat de gehele organisatie streeft naar tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie. Deze voorwaarden gelden voor alle vormen van communicatie. We sturen intern steeds meer op goede, actuele berichtgeving via de online en offline kanalen. Door middel van bijvoorbeeld (interactieve) sessies, workshops en briefings wordt de aandacht voor communicatie in de gehele gemeentelijke organisatie vergroot. Er wordt verder ingezet op het stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven, De voorwaarden van het uitdaagrecht worden geactualiseerd en (opnieuw) nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Via deze strategie bereiken voor onze participatie en communicatie het doel een betrouwbare en servicegerichte overheid te zijn. (zoals beschreven in het Borns akkoord).

Dienstverlening en digitalisering

In het huidige gemeentehuis is een start gemaakt met de samenwerking met de maatschappelijke partners. Dat wordt door de bezoekers positief gewaardeerd, blijkt uit onderzoek. Het nieuwe gemeentekantoor biedt straks de unieke kans om de laagdrempelige dienstverlening, binnen het maatschappelijk plein, uit te voeren. Voor een flink aantal eenvoudiger diensten en producten kan met bij het digitale loket op de website terecht. Daarvoor wordt de informatie op de website vernieuwd en makkelijker te vinden. Uitgangspunt: De dienstverlening is digitaal waar het kàn en persoonlijk als dat nodig is. In de dienstverlening staat de behoefte van de inwoner centraal en maken de medewerkers met een klantgerichte basishouding het verschil.

De komende jaren wordt voortdurend verder gewerkt aan de digitalisering van de dienstverlening en informatievoorziening. Het digitaal loket wordt stap voor stap uitgebreid met nieuwe producten en werkprocessen. Ook de informatievoorziening wordt verder gedigitaliseerd en wordt makkelijker te vinden. Het doel is om, ook in het kader van een Open Overheid, de rol van een transparante, lokale overheid, kwalitatief op hoog niveau in te vullen. Ook dit blijft een continu proces.

Veiligheid en Openbare orde

Borne is nog steeds een relatief veilige gemeente. Inwoners en ondernemers voelen zich over het algemeen veilig. De verharding van het criminele milieu en de verjonging van de hoofdspelers daarin, zijn echter zorgelijk. Politiecijfers laten daarnaast zien dat de geregistreerde traditionele criminaliteit in omvang afneemt, en de online criminaliteit juist toeneemt. Tegen de achtergronden van bovenstaande ontwikkelingen is in februari 2023 het Integraal Veiligheidsplan 2023 (IVP) e.v. door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeenteraad heeft hierin drie speerpunten aangewezen. Deze zijn:

  • Leefbaarheid in de wijk
  • Kwetsbare personen / Jeugd
  • Ondermijning.

De speerpunten uit het IVP zijn verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Met behulp van het uitvoeringsplan zijn de hoofdlijnen van het IVP verfijnd naar concrete activiteiten. Deze beschrijven welke acties rond de speerpunten er al zijn, of worden ondernomen. Dit plan is opgesteld en afgestemd met interne en externe samenwerkingspartners, zoals de politie, Wijkracht, Welbions, omliggende gemeenten en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland. Een paar voorbeelden:

  • In 3 wijken een vorm van wijkparticipatie, zoals een openbare bijeenkomst, wijkschouw, spreekuur, Veilige buurten aanpak, etc.
  • Verdere uitwerking en toepassingen van de diversiteit aan thema’s binnen het takenpakket van de boa's.
  • Voorlichtingsbijeenkomst over drank en drugs voor ouders van kinderen van groep 8 en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs organiseren.
  • Vroegsignalering opstarten en evalueren. Het organiseren van bewustwordingstrainingen ondermijning voor medewerkers van de gemeente.
  • Bibob-beleid actualieren en implementeren.

Vergunningsverlening, toezicht en handhaving

In 2024 wordt verder gewerkt aan het herijken van het VTH beleid. Door de totstandkoming van een geactualiseerde risicomodule en probleemanalyse ontstaat er een beter evenwicht tussen doelen en uitvoering. Hierbij worden de verbeterpunten uit het interbestuurlijk toezicht ook betrokken.

Daarnaast zal de invoering van de Omgevingswet en de Wkb (wet Kwaliteitsborging) van invloed zijn op de wijze van uitvoering van toezicht en handhaving. Deze veranderingen hebben ook consequenties voor het VTH beleid. We blijven zorgen dat de vergunningen op tijd worden verleend en dat meldingen vanuit de samenleving snel en goed worden afgehandeld. Het nieuw te implementeren zaaksysteem RX mission zal hier ondersteunend in werken.

Organisatie

In 2023 heeft een uitgebreide analyse van de organisatie plaatsgevonden naar het huidige gekozen organisatiemodel. Ook het organisatiebesluit en de besturingsfilosofie die aan het organisatiemodel ten grondslag liggen, zijn tegen het licht gehouden. De conclusies die in het najaar van 2023 duidelijk worden, worden in 2024 uitgewerkt. Ook wordt in 2024 invulling gegeven aan de ontwikkelagenda voor de organisatie om kennis en kunde binnen de organisatie op het juiste niveau te brengen en houden.

Hosting digitaal Archief

Een optimale en publieksvriendelijke digitale bereikbaarheid betekent ook een optimale digitale blik op het verleden. Tot het zo ver is worden alle documenten uit het analoge archief gedigitaliseerd.

Project ‘De Oversteek’

Het Kulturhus wordt geschikt gemaakt voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie. Er is een aantal projecten dat direct gericht is op het bereiken van dit doel. Zo is de ‘Oversteek’, de verhuizing van de organisatie naar een nieuw kantoor, een project met een reeks aan maatregelen. De medewerkers gaan meer hybride werken. Daarvoor wordt ook een reeks aan trainingen aan de medewerkers gegeven. Zo zorgen we er voor dat de productiviteit op een hoog niveau blijft. Het voordeel van hybride werken is bovendien, dat de organisatie toe kan met minder vaste werkplekken. Het nieuwe gemeentehuis kan daarom een kleiner kantoor zijn dan het huidige gemeentehuis. Met minder werkplekken. Het nieuwe kantoor wordt ook duurzaam gebouwd. Een kwestie van slimme materiaalkeuze en een uitgekiend (technisch) ontwerp. De voorzieningen op het gebied van binnenklimaat en overige apparatuur wordt zodanig dat het energiegebruik tientallen procenten daalt ten opzichte van nu. Het doel is energieneutraal en gasloos. De samenwerking met andere maatschappelijke diensten voor de bewoners betekent ook dat de overige huisvestingskosten, zoals onderhoud, beter lager zullen zijn. Efficiency, gecombineerd met moderne (digitale) apparatuur, zorgen er voor dat de dienstverlening en de kwaliteit daarvan, nog verder kan toenemen. Gecombineerd met een continue sturing op de werkwijze, en actuele organisatieontwikkeling, zorgt dit voor een optimaal werkklimaat Daar hebben de ‘klanten’ van de gemeente en de daar gevestigde collegiale organisaties, alleen maar baat bij. Het zijn allemaal structurele effecten. Een incidenteel financieel voordeel valt wellicht nog te halen uit een herontwikkeling van (de locatie van) het ‘oude’ gemeentehuis. Waarvan ook het centrum van Borne voordeel kan hebben.

Vervanging audiovisuele middelen raadzaal (in het nieuwe gemeentehuis)

Het publieke proces dat zich in de Raadszaal afspeelt, verdient alle faciliteiten die voor de raadsleden nodig zijn om dat werk goed te doen. Maar ook hedendaagse faciliteiten die het mogelijk maken de vergaderingen op een goede manier van een andere locatie dan de publieke tribune te kunnen volgen. Voor de beeld-, geluid en presentatievoorzieningen in de nieuwe raadszaal is, in goed overleg met de Griffie, een nieuwe installatie geselecteerd.

Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Alleen al de aanwezigheid bevordert het veiligheidsgevoel. En in de praktijk wordt meer ‘gestuurd’ dan bekeurd. De Bornse aanpak van openbare veiligheid werpt zijn vruchten af. In diverse publieke enquêtes scoort Boone hoog. Om dat de blijven doen moeten de geüniformeerde medewerkers wel op veel momenten zichtbaar kunnen zijn. Voor het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Uitvoering projecten 2024 Projectportfolio I&A

Op I&A gebied heeft de gemeente nog een inhaalslag te maken. Sommige systemen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen die vandaag worden gesteld. Dat geldt ook voor verouderde apparatuur die nu nog in gebruik is. Van het moment dat de ‘Oversteek’ plaatsvindt, wordt gebruik gemaakt om oude voor nieuw te verwisselen. De voorbereiding daarvoor is in volle gang.

Uitvoering Informatiebeveiliging, privacy en security

Het is een wettelijke verplichting. Wordt ook met grote regelmaat vanuit de Rijksoverheid getoetst. Privacy, en beveiliging zijn onlosmakelijk verbonden met de moderne, digitale manier van werken die van ons wordt verwacht. En daarvoor wordt de informatiebeveiliging geoptimaliseerd. Naar de nieuwste regelgeving en normen.

Arbeidsmarkt, werving & selectie

In een sterk concurrerende arbeidsmarkt met je je als werkgever ook stevig kunnen profileren. Hiervoor is een extra inspanning nodig. Niet alleen in termen van de inhoudelijke boodschap, maar ook door een gebalanceerde inzet van relaties met vacaturesites en de inzet van doelgroepgerichte media en middelen.