Klimaatrapport

Problemen oplossen en voorkomen

Het waterloket geeft antwoord op verschillende vragen, geeft u tips en informeert u waar u moet zijn of hoe u problemen kunt oplossen.

Heeft u tijdens hevige regenval last van water op straat, in het park, in uw tuin of kelder of misschien vocht in huis, leest u dan wat wij voor u kunnen doen.

Water op straat of in groenstroken

Tijdens hevige buien kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat water weg kan stromen. Binnen een uur na de bui hoort de plas weg te zijn. In parken of op speelvelden kan het na hevige buien langer duren voordat alle water verdwenen is. Bij een speelveld kan dit een dag duren en in een wadi zelfs twee tot drie dagen.
Wanneer het water langdurig aan het oppervlak aanwezig is of ziet u dat er een kolk verstopt is, meld dit dan op de website van Twente Milieuexterne-link-icoon.

Sloten en vijvers

Na een (hevige) regenbui staat  het waterpeil in de sloot of vijver hoger dan normaal. Binnen een a twee dagen hoort het peil weer op het normale niveau te zijn.

Klimaatverandering

Door de klimaatverandering (opwarming van de aarde) neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat komen te staan. Deze hinder moeten we leren te accepteren. Vergelijk deze hinder met andere extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, gladheid en storm.
Het beperken van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering . Dat zou vele miljoenen euro’s kosten. Ook is een goed ontwerp van de weg extra belangrijk. Als wegen tijdelijk water kunnen opvangen en afvoeren, kan voorkomen worden dat het water zomaar de gebouwen in loopt. Of dat belangrijke wegen onderlopen en daarmee onbruikbaar worden. Zelf kan u ook bijdrage aan het verminderen van wateroverlast door regenwater op eigen perceel op te vangen en niet af te voeren op de riolering.

Gemeenten hebben de zorgplicht voor het grondwater in de openbare ruimte in het stedelijk gebied (bebouwd gebied). De zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor handhaving van het grondwaterpeil in bebouwd gebied. Wel is de gemeente bij vragen en klachten het eerste aanspreekpunt en dient door middel van een probleemanalyse als regisseur richting een oplossing te werken. Bij klachten over de grondwaterstand maakt de gemeente een analyse van oorzaken, gevolgen en mogelijke maatregelen. De burger kan dus altijd bij de gemeente terecht. De gemeente is niet altijd bij machte het probleem op te lossen en hoeft hiervoor geen investeringen te doen of onkosten te maken. De gemeente identificeert zich met haar inwoners en zorgt dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Een goede samenwerking, informatieoverdracht en monitoring is van belang.  

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot grondwateroverlast. De gemeente kan niet altijd voorkomen dat er wateroverlast ontstaat (is ook niet de taak van de gemeente). Daarom zullen inwoners soms zelf aanvullende maatregelen (waterhuishoudkundig en/of bouwkundig) moeten nemen. Als u last heeft van grondwateroverlast ga dan eerst na of uw buren of andere woningen in de buurt dezelfde problemen hebben. Als u de enige bent die last heeft van grondwateroverlast ga dan na of uw riolering of waterleiding niet lek is.

Als er sprake is van wateroverlast op uw eigen terrein, heeft kunt u het volgende  ondernemen:

  • nemen van waterhuishoudkundige maatregelen, bijvoorbeeld aanleg van drainage;
  • nemen van bouwkundige maatregelen om bouwtechnische gebreken te verhelpen, zoals niet-waterdichte kelders, lekke convectorputten of te diepe kruipruimtes;
  • nemen van maatregelen als er sprake is van een slechte structuur / doorlatendheid van  de gronden;
  • nemen van voorzieningen voor de ontwatering bij de ontwikkeling (bouw en woonrijp maken) van nieuwe gebieden.

Onder tips vindt u nog aanvullende aandachtspunten voor aanpak duurzaam waterbeheer.

Een muffe lucht of schimmelplekken duiden op vocht in uw huis. Om dit soort problemen op te lossen, moet u eerst de oorzaak vinden.
De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Te weinig ventilatie. U kunt meer ventileren. Bijvoorbeeld via roosters in de ramen. Dan ventileert u constant een beetje. Om flink door te luchten, kunt u één keer per dag de ramen even open zetten. Ook het verwarmen van ruimten helpt om vocht te verdrijven.
  • Lekke riolen of regenpijpen. Schakel een installateur in als u dit soort problemen heeft.
  • Grondwaterproblemen :

De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast.
De gemeente kan u adviseren over de te treffen maatregelen.
Meer Informatie over vocht in huis en mogelijke oplossingen vindt u op de website van Stichting Rioned www.riool.infoexterne-link-icoon

Het komt wel eens voor dat een afvoer in uw huis verstopt raakt. Constateert u een verstopping in uw riool, dan kunt u het vaak zelf oplossen en hebt u niet altijd de gemeente nodig. Leest u bij de tips hoe u verstoppingen kunt voorkomen.

Een afvoeraansluiting werkt niet
Soms werkt een rioolaansluiting in huis niet, bijvoorbeeld van een wastafel. Draai dan de afvoer van de wastafel open en maak die schoon. Ook ontstoppen met een simpele ontstopper is vaak voldoende. Helpt het niet? Pas dan op met allerlei chemische middelen. Ze kunnen uw riool aantasten én de werking van de rioolwaterzuivering verstoren.

Meerdere afvoeraansluitingen werken niet
Als meerdere rioolaansluitingen niet werken, is het probleem waarschijnlijk groter. Zeker als geen enkele aansluiting in uw woning meer werkt. Of als het water dat u op de eerste verdieping wegspoelt op de begane grond weer uit een putje of toilet komt. Onderzoek eerst of de verstopping in úw riool zit of in het gemeenteriool. Dat doet u op de volgende manier:

  1. Informeer bij uw buren of zij ook problemen hebben. Zo ja, dan is de kans groot dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Is dat niet het geval, dan zoekt u verder.
  2. Woont u in het buitengebied? Kijk of de rode lamp op de schakelkast brandt. Is dat zo, kijk dan bij ‘Storing drukriool/ rode lamp brandt’ wat u moet doen. Is dat niet het geval, dan zoekt u verder.
  3. Op de perceelsgrens (de grens tussen gemeentegrond en particuliere grond, in veel gevallen een halve meter uit de perceelsgrens op particuliere grond) ligt normaal gesproken een ontstoppingsstuk of -put. Hier kunt u zien of de verstopping in uw riool of in het gemeenteriool zit. De exacte plaats van het putje staat aangegeven op de aansluitschets van uw woning. Als u niet in het bezit van een schets waarop het ontstoppingsstuk staat, kunt u hiervan (indien voorradig) een kopie opvragen bij de gemeente Borne, tijdens kantooruren via telefoonnummer 14074 of via de contactpaginaexterne-link-icoon op de website. U ziet het ontstoppingsstuk niet. U zult hem dus moeten opgraven vanaf uw eigen terrein; u mag niet graven in openbaar gebied.

Staat er water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in het gemeenteriool.
Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, dan zit de verstopping waarschijnlijk in uw riool.

Graaf het ontstoppingsstuk of -putje op en schakel altijd Twente Milieu in indien er water in blijft staan of het vermoeden bestaat dat de verstopping in het gemeenteriool zit. Twente Milieu kunt u als volgt benaderen: tijdens kantooruren: 0900 85 20 111, buiten kantooruren: 088 0530250. We proberen het probleem zo snel mogelijk te onderzoeken en te verhelpen. Soms blijkt na ons onderzoek dat de verstopping is veroorzaakt door onjuist gebruik door u als bewoner. In dat geval zullen wij de kosten bij u in rekening brengen.

Het komt wel eens voor dat bewoners zelf een bedrijf inschakelen om de verstopping te verhelpen, zonder dat wij op de hoogte zijn. De rekening hiervan betalen wij in principe niet. Alleen in het geval u aan kunt tonen dat het probleem veroorzaakt is door boomwortel ingroei of verzakking in de openbare riolering (aantoonbaar bewijs), kunnen wij u tegemoet komen in de kosten door 50% van de kosten te vergoeden tot een maximum van € 150 (exclusief BTW). Neem ook hiervoor contact op met Twente Milieu; in overleg kunnen we eventueel besluiten de storing door het door u ingeschakelde bedrijf te laten verhelpen of een deel van de kosten vergoeden. Explicieter indien vermoeden gemeentegrond dan altijd TM inschakelen!

Verstopping in uw eigen riool: u moet de verstopping zelf (laten) verhelpen.
Indien er geen water in het ontstoppingsstuk of -putje blijft staan, dan bevindt het probleem zich waarschijnlijk in uw eigen riolering. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u, op uw kosten, voor dit onderzoek een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Woont u in een huurwoning, dan kan uw verhuurder mogelijk helpen. Deze is namelijk verantwoordelijk voor de aansluiting van de woning op de gemeentelijke riolering.

Woningen in het buitengebied zijn meestal aangesloten op de drukriolering . Als een pand aangesloten is op de drukriolering staan er grijze/groene kasten langs de weg, die vaak een rode storingslamp hebben. U kunt zelf controleren of de rode storingslamp op de schakelkast brandt. Brandt de rode lamp op een schakelkast, staat het deurtje open of is de kast beschadigd, meld dit dan aan Twente Milieu. Het helpt als u hierbij het nummer en de locatie van het kastje door geeft.

Oorzaken en oplossingen voor een stinkend en bubbelend riool:

Lucht in en uit het riool
Als water in het riool loopt, moet er lucht uit. En als het water uit het riool verdwijnt, moet er lucht in. Dat geldt voor het riool in en om uw huis én voor het openbare riool. De lucht van het openbare riool gaat zelfs voor een groot deel via uw huis het riool uit; samen met de lucht uit uw eigen riool. Dat gebeurt via een open rioolpijp die door uw dak naar buiten steekt.
Vooral als het regent, moet er veel lucht uit het riool. Die vieze lucht wilt u natuurlijk niet in huis hebben. Daarom moet uw riool in huis ook luchtdicht zijn. En pas op dat u bij de open pijp geen dakraam of ventilatierooster plaatst. Dan komt de stank alsnog in uw woning!

Problemen door bubbels en stank
Hoe zit het met de ontluchting?

Heeft u geen ontluchtingspijp op uw dak (deze kan ook onder de dakpannen zitten)? Dan kunt u problemen krijgen, zoals stank in huis of bubbelende afvoeren. Als uw riool niet verstopt is en u hoort tóch gebubbel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool tóch stinkt. Misschien heeft u bij een verbouwing de dikke ontluchtingspijp vervangen door een kleinere, omdat u niet precies wist waarvoor de pijp daar zat. Schakel bij bubbelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige in, zoals een installateur/loodgieter.

Problemen door stank (zonder bubbels)
U heeft last van rioollucht in huis zonder dat het riool bubbelt. Dat kan als een zogenaamd stankslot (bijvoorbeeld een zwanenhals onder een gootsteen) niet meer functioneert. Bijvoorbeeld omdat al het water verdampt is (vanwege beperkt gebruik of na een lange vakantie). Dan staat het riool in open verbinding met de lucht in huis. U lost het op door wat water in de betreffende gootsteen, wasbak of putje te gieten.

Rioollucht op straat? Bij droog weer kan het 'stankslot' van de kolk droog staan. U kunt dit verhelpen door een emmer water in de kolk te gieten. Is de stank na twee dagen nog niet weg, meldt  u dit dan aan de gemeente. Wij controleren dan of het stankscherm in de kolk in tact is.
Na rioleringswerkzaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. Deze zal na een paar dagen wegtrekken. Als de stank langer dan twee dagen aanhoudt meldt u dit dan.

Rioollucht bij dakkapel of dakraam?
Als u rioollucht ruikt bij uw dakraam of dakkapel, dan is de kans groot dat de ontluchtingspijp niet op de juiste plaats staat. Als u in een ouder huis woont kan die lucht ook uit de regenpijp komen (met name als het regent). Raadpleeg dan een installateur.

Putten zijn de grote ronde deksels in weg of trottoir. In de straat vindt u soms ook peilbuisdeksels, dit zijn kleine kunststof deksels. Is er sprake van een gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld als er een putdeksel weg is. Meld  het dan direct!

Kolken zijn de roosters in de weg die voor de afvoer van regenwater van de straat zorgen. Als een kolk kapot is of als u overlast ervaart, meld het dan.

Een duiker is een buis onder de weg, die watergangen met elkaar verbindt. Meld het als u gezien heeft dat het water niet goed doorstroomt. De beheerder kan dan langskomen om de oorzaak te achterhalen.

Heeft u last van stank, of ziet u vuil in het water of dode dieren en vissen? Doe een melding bij de gemeente.

Stank
Stinkt de sloot of gracht bij u in de buurt? Dit kan meerdere oorzaken hebben. Meldt u het aan de gemeente zodat wij de oorzaak kunnen achterhalen. Bij hevige regenval wordt soms het teveel aan regenwater in het riool `als nooduitlaat` naar open water gevoerd. Hierdoor kan tijdelijk stankoverlast optreden. Neem bij langdurige overlast contact op met de gemeente.

Vuil in het water
Bij waterverontreiniging is snel handelen belangrijk om te voorkomen dat het erger wordt. Dus heeft u waterverontreiniging, zoals olie of gevaarlijk afval, gesignaleerd? Meld het direct ! Ook bij minder ernstige vormen van waterverontreiniging, bijvoorbeeld bij zwerfvuil in het water, verzoeken wij u dit te melden.
Ook kan een overstort soms leiden tot een tijdelijk zuurstoftekort in het water. Het kan dan voorkomen dat u na een hevige regenbui dode vissen ziet in het oppervlaktewater.

Dode dieren en vissen
Een ernstige besmetting. Raak dode dieren nooit met blote handen aan! Soms treft  u in de zomermaanden zieke of dode vissen en watervogels aan in of nabij vijvers, of ander oppervlaktewater . Dit kan wijzen op botulisme  of blauwalg . Zwem niet in water waarin dode dieren drijven, een klein wondje kan al leiden tot een ernstige besmetting. Wanneer u dode dieren in het water aantreft, meld  het dan bij de gemeente of neemt u contact op met het Waterschap Vechtstromen: 088-2203333.

Ook kan er massale vissterfte ontstaan wanneer hitte, droogte en stortbuien samengaan.
Gemeente en waterschap nemen diverse maatregelen om dit te voorkomen, maar het zal nooit helemaal uit te sluiten zijn.

Een warme periode kan plotsklaps eindigen in een extreme (onweers)bui. Voor de vissen zijn deze donderbuien vaak minder plezierig. De plotselinge en extreme regenbuien veroorzaken overvolle riolen. Riooloverstorten treden dan in werking, waarbij er veel vuil in de beken terecht komt. Voor het afbreken van dit vuil is veel zuurstof nodig, waardoor het zuurstofgehalte in het water daalt, met een risico op happende en zelfs dode vis.
Ook kan er een tekort aan zuurstof ontstaan als er kwalijke stoffen in het water geloosd zijn. De waterbeheerder tracht in het natraject de oorzaak te achterhalen. Is er sprake van een overtreding, dan probeert het waterschap de dader op te sporen. Zij houdt u op de hoogte van de uitkomst van dit onderzoek. Heeft u dus de moeite genomen het waterschap te waarschuwen, dan hoort u van hen wat er met uw melding is gedaan en wat de afloop is.

Alles wat in de gootsteen of door de wc spoelt, komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan je denkt. Vet stolt, doekjes hopen zich op en sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en verf zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Vaak worden ook cementresten en betonafval gedeponeerd in de riolering. Schadelijke producten horen niet thuis in de riolering en leiden tot verstoppingen die vaak alleen door een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden.

Jaarlijks besteedt de gemeente Borne veel tijd aan het oplossen van problemen in de riolering als gevolg van lozingen van ongewenste afvalstoffen. Het oneigenlijke gebruik van de riolering, met verstoppingen in de huisaansluitingen en trottoir- en straatkolken als resultaat., leidt tot veel voorkomende klachten. Deze verstoppingen kunnen resulteren in waterhinder en in het ergste geval, tijdens hevige regenval, tot (ernstige) wateroverlast. Draag zorg voor een goed functionerend rioleringssysteem.