Oud papier inzameling

Oud papier inzamelen

Men mag oud papier inzamelen indien men in het bezit is van een inzamelingsvergunning op grond van de Afvalstoffenverordening. Het betreft hier zowel inzamelingen waarvan de opbrengst bestemd is voor liefdadigheidsdoelen, als inzamelingen die in het eigen belang gedaan worden. De gemeente beoordeelt alle aanvragen aan het begin van het kalenderjaar, na het jaar waarin de aanvraag is gedaan. De vergunning bevat voorschriften omtrent de data waarop ingezameld mag worden en de manier waarop dat plaatsvindt. De vergunning is een jaar geldig.

Voorwaarden

Iedereen die van plan is oud papier in te gaan inzamelen, is verplicht een inzamelingsvergunning oud papier aan te vragen.

Benodigde gegevens:

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Waar en wanneer de inzameling wordt gehouden.
 • Doel van de inzameling.
 • Voor wie is de opbrengst bestemd.

Stappen en doorlooptijd:

 • Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens compleet en correct zijn.
 • Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
 • Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
 • De aanvrager ontvangt een ontvangstbevestiging van de gemeente, waarin wordt aangegeven dat alle aanvragen in het begin van het jaar behandeld worden.
 • Aan het begin van het jaar kiest de gemeente de organisaties of individuen uit die in aanmerking komen voor het inzamelen van oud papier.
 • Nadat de keuze is gemaakt, wordt in overleg met de gekozen organisaties of individuen bekeken op welke dagen ingezameld kan worden.
 • De aanvrager ontvangt vervolgens een inzamelingsvergunning oud papier.
 • De doorlooptijd is afhankelijk van het tijdstip waarop de aanvraag wordt ingediend. Alle aanvragen worden aan het begin van elk kalenderjaar beoordeeld.

Bezwaar

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De kosten voor de aanvraag van een inzamelingsvergunning oud papier bedragen € 16,40.

Aanvraag

De aanvraag dient schriftelijk middels een brief ingediend te worden bij de afdeling Ondersteuning, postbus 200, 7620 AE Borne.

Meer informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, via telefoonnummer 14074.