Verkeersbord werkzaamheden

Openbare weg tijdelijk gebruiken

Wilt u voorwerpen op de openbare weg plaatsen? Zoals een bouwkeet, bouwmaterialen, bouwschutting, steiger of container? Dan moet u dit aanvragen bij de gemeente.

Uitzonderingen

In de algemene plaatselijke verordening is een verbod opgenomen om zonder vergunning een tijdelijk object op de weg of een weggedeelte te plaatsen. Hiervan zijn een aantal categorieën uitgezonderd.
Zo geldt het verbod niet voor:

 • Evenementen als bedoeld in artikel 2:24.
 • Terrassen als bedoeld in artikel 2:10d.
 • Standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18.
 • Winkeluitstallingen als bedoeld in artikel 2:10e.

Verhuiscontainer en containers voor sloopafval

Voor een verhuiscontainer of een container voor sloopafval geldt eveneens een uitzondering op de vergunningplicht, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (artikel 2:10c APV):

 • De duur van de ingebruikname van de weg of een weggedeelte is aaneensluitend niet langer dan 5 dagen.
 • De afmetingen van het object zijn niet groter dan 6 meter lang, 2,5 meter breed en 2,5 meter hoog.
 • Er wordt niet meer dan 1 object tegelijkertijd geplaatst op eenzelfde weg of weggedeelte.
 • De container voor sloopafval moet voorzien zijn van een dekzeil of van een net waarmee de inhoud is afgedekt.
 • Op wegen of weggedeelten, bestaande uit een rijbaan en een trottoir, wordt het object niet op de rijbaan geplaatst of op het trottoir als tussen het object en de rijbaan geen vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 1,5 meter aanwezig is (voor voetgangers, invaliden- en kinderwagens).
 • Op wegen of weggedeelten, enkel bestaand uit een trottoir, is en blijft een vrije en onbelemmerde doorgang van minimaal 3,5 meter aanwezig (ten behoeve van hulpdiensten).
 • Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen gevaar op voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg.
 • Het object of beoogde gebruik daarvan vormt geen belemmering voor het gebruik of het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.
 • Het object of het beoogde gebruik daarvan levert geen overlast op voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Kosten

Een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke object kost volgens de legesverordening € 19,80.

Aanvraag

Vergunning nodig voor het gebruik van de openbare straat? Neem dan contact op met de gemeente.

U ontvangt  binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag. Mocht een verlenging van de beslistermijn aan de orde zijn dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Indien er geen bijzondere omstandigheden zijn en er sprake is van een reguliere situatie dan is de gangbare behandeltermijn van uw aanvraag 3 weken.