oud borne

Ontwerp Visie Vrijetijdseconomie 2023-2032 ter inzage

31 januari 2023
Nieuws

In samenwerking met een adviesbureau en diverse stakeholders uit de toeristisch-recreatieve sector, is de afgelopen periode gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe Visie Vrijetijdseconomie.
Deze visie bevat de gezamenlijke ambities en doelen voor de komende 10 jaar en sluit aan op de onlangs gepresenteerde regionale visie van Marketing Twente (Perspectief vrijetijdseconomie Twente 2030).

Onderdeel van de visie is ook een ruimtelijke uitwerking als inspiratie- en toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vrijetijdseconomie binnen de gemeente Borne.

De (ontwerp)visie bevat o.a.:

  • Een analyse van de huidige positie van de gemeente Borne als toeristisch-recreatieve bestemming, inclusief een SWOT- en een marktanalyse (hoofdstuk 2 en 3 van de ontwerp-visie);
  • Een koers en strategie richting 2032, inclusief uitgangspunten, ambities, doelen/speerpunten en aandachtspunten voor de uitvoering (hoofdstuk 4 van de ontwerp-visie);
  • Een overzicht van de koppeling met andere beleidsvelden (hoofdstuk 5 van de ontwerp-visie);
  • Een ruimtelijke uitwerking als inspiratie- en toetsingskader voor toekomstige toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in Borne, Hertme en Zenderen (hoofdstuk 6 van de ontwerp-visie).

Ter inzage en zienswijzen
Het ontwerp van de 'Visie Vrijetijdseconomie 2022-2032’ ligt voor een ieder gedurende 4 weken ter inzage met ingang van donderdag 2 februari 2023  t/m woensdag 1 maart 2023. Het document kunt u hieronder lezen.

Gedurende de genoemde termijn van 4 weken kunnen ingezetenen en belanghebbenden een zienswijze indienden over het ontwerp van de visie.

Deze zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Borne, Postbus 200, 7620 AE  Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. U kunt hiervoor een afspraak maken tot uiterlijk maandag 27 februari 2023 via 074-2658570.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.