Gemeentehuis

Ontwerp-Algemeen plaatselijke verordening 2024 ter inzage

14 september 2023
Nieuws

Wat is de Algemeen plaatselijke verordening?

De Algemene plaatselijke verordening is eigenlijk een gemeentelijk wetboek en is de meest bekende gemeentelijke verordening. In de Algemene plaatselijke verordening, afgekort Apv, staan regels die in een gemeente gelden. De regels gelden voor iedereen, dus niet alleen voor de inwoners van die gemeente maar ook voor bezoekers.

De Apv wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Elke gemeenteraad stelt zijn eigen regels vast. Het kan dus voorkomen dat in de ene gemeente andere regels in de Apv zijn opgenomen dan in de andere gemeente.

Waarom wordt de Apv geactualiseerd?

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (Apv), omdat de Apv ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Op 1 januari 2024 dient de Apv derhalve in technisch zin (wettelijke grondslagen en formele verwijzingen) te zijn aangepast aan de Omgevingswet. Gedurende de overgangsfase (van 1 januari 2024 tot 1 januari 2032) hebben gemeenten vervolgens de tijd om de regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving over te brengen naar het omgevingsplan.

Naast aanpassing aan de Omgevingswet is de Apv ook aangepast aan de nieuwe Alcoholwet en de wijzigingen in de Opiumwet. De Alcoholwet is de opvolger van de Drank- en Horecawet (DHW) en is op 1 juli 2021 inwerking getreden. De wijzigingen van de Opiumwet hebben o.a. betrekking op het landelijk lachgasverbod dat met ingang van 1 januari 2023 geldt. Verder is naar aanleiding van een voorstel van mevrouw Scholten (GB90) het verbod opgenomen om gebruik te maken van een knalhamer, klaphamer of knalijzer, waarbij door middel van een poeder (zoals een mengstel van zwavel of kaliumchloraat, natriumchloraat, kaliumnitraat of kaliumcarbonaat) een knal of ontploffing kan worden veroorzaakt. Ook zijn de eerder gemaakte afspraken omtrent sluitingstijden voor terrassen opgenomen in de Apv. Het in artikel 5:6 opgenomen verbod is gehandhaafd. Dit betekent dat een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden, zoals een camper, wordt gebruikt niet langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen op de weg mag worden geplaatst. Tenslotte is zoveel als mogelijk is aangesloten bij de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Was-wordt tabel

Bij de ontwerp-Apv hoort een was-wordt tabel. Deze tabel bevat een overzicht van de huidige tekst van de artikelen van de Apv 2018 (was) en de nieuwe tekst (wordt). In de wordt tabel zijn de wijzigingen ten opzichte van de huidige Apv 2018 vetgedrukt.

Toelichting

Daarnaast is zowel in de was-wordt tabel als in de ontwerp-Apv aangegeven wanneer een artikel afwijkt van de modelverordening van de VNG. Waarom is afgeweken is terug te vinden in de aanvullende toelichting (zie blz 79 e.v. van de ontwerp-Apv). Deze Bornse toelichting vult de algemene modeltoelichting van de VNG aan. Beide toelichtingen zullen tegelijkertijd met de Apv worden vastgesteld.

De artikelen in de huidige Apv die betrekking hebben op specifiek Bornse en/of wel regionale beleidsregels zijn  ongewijzigd (d.w.z. beleidsneutraal) overgenomen. Het betreft dan o.a. de regels met betrekking tot evenementen, horecabedrijven, speelgelegenheden, geluidhinder en de prostitutie/seksbranche. Op het moment dat het beleid omtrent deze onderwerpen wordt geactualiseerd en hieruit wijzigingen voor de Apv voortvloeien, zal de Apv worden geactualiseerd.

Terinzagelegging

De ontwerp-Apv 2024 (inclusief toelichting, de was-wordt lijst en de tekst van de modelverordening van de VNG) ligt gedurende 6 weken van donderdag 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2023 ter inzage.

De ontwerp-Apv is gedurende de ter inzageleggingstermijn in te zien via www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon. In de bijlage bij die bekendmaking vindt u de ontwerp-Apv.

Daarnaast kunt u de ontwerp-Apv op papier inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

De ontwerp-Apv kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan info@borne.nl onder vermelding van ‘ontwerp-Apv 2024’.

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne, onder vermelding van ‘zienswijze over de ontwerp-Apv 2024’. Deze zienswijze moet in ieder geval naam, adres en zo mogelijk een telefoonnummer bevatten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Heijne of de heer G.J.M. Annink van Juridische Zaken van de gemeente Borne, tel. 14 074 of (074) 266 3338.

De zienswijzen zullen worden verwerkt in een nota van beantwoording. De definitieve Apv zal op 12 december 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden afhankelijk van het aantal ingediende zienswijzen.