Gemeentehuis

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse en bovengrondse restafvalcontainers Bongerd

31 juli 2023
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om op de locatie hoek Bornsche beeklaan - Bongerd in Borne voor de inzameling van het huishoudelijke afval en het GFE afval één ondergrondse container voor het huishoudelijke afval en twee bovengrondse containers voor het GFE afval te plaatsen.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt ter inzage van 2 augustus 2023 tot en met 13 september 2023 bij de publieksbalie van het gemeentehuis en is te vinden onderaan deze pagina.

Zienswijzen
Belanghebbenden en ingezetenen kunnen van 2 augustus 2023 tot en met 13 september 2023 hun mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen.

De zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne.

Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor dient vóór 11 september een afspraak te worden gemaakt met Dhr. M. Olde Scholtenhuis, telefoonnummer (074) 2658675.

Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij het definitieve besluit.