Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven (de leefomgeving). Het gaat over wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Zoals gebouwen, wegen, parken, water, lucht en geluid. De Omgevingswet geldt vanaf 1 januari 2024. De nieuwe wet brengt veel bestaande wetten samen in 1 wet. En geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Wanneer heeft u met de Omgevingswet te maken?

U heeft met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u:

 • uw huis wilt verbouwen
 • in uw huis een bedrijf wilt starten
 • een boom wilt kappen
 • als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand

Het is belangrijk dat u bij dit soort plannen de inwoners die dichtbij wonen informeert. Of hun betrekt bij uw initiatief. Voor verschillende ontwikkelingen is dit zelfs verplicht. Bijvoorbeeld bij:

 • het bouwen van meerdere woningen
 • het aanleggen van een zonnepark

Wilt u controleren of participatie voor uw initiatief verplicht is? Kijk dan de 'Beleidsregels Participatie en Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning Gemeente Borne 2024' op officielebekenmakingen.nlexterne-link-icoon. Of kijk in de bijlage 'Lijst A bindend adviesrecht' onder aan deze pagina.

Heeft u een initiatief?

Gemeente Borne wil initiatiefnemers graag in een vroeg stadium een inschatting kunnen geven over de haalbaarheid van initiatieven in de fysieke leefomgeving. Daarnaast streeft de gemeente Borne naar een soepel verloop van de procedures die voor deze initiatieven nodig zijn. Om dit te kunnen doen verzoeken wij u een conceptverzoek in te dienen voordat u een (definitieve) aanvraag indient. Dit conceptverzoek kunt u onder andere indienen via het Omgevingsloket.

Let op: Dit is alleen nodig wanneer voor uw initiatief een Omgevingsvergunning nodig is, of het Omgevingsplan gewijzigd dient te worden.  

Wat is een conceptverzoek?

Wanneer u voor uw initiatief een conceptverzoek indient, dan kan het initiatief worden verkend. Er wordt o.a. gekeken of de aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is en of alle informatie voor het bevoegd gezag beschikbaar is. Daarnaast kijken wij of er nog informatie ontbreekt of aangepast dient te worden.

Een conceptverzoek draagt aan het krijgen vroegtijdige duidelijkheid over de haalbaarheid van het initiatief. Een conceptverzoek kan voorkomen dat u onnodig kosten maakt. Ook draagt een conceptverzoek bij aan de realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en het creëren van het benodigde draagvlak voor het initiatief. Dit kan de totale de procedure versnellen. De uitkomst van het conceptverzoek is geen definitief besluit op het initiatief/. Hierdoor kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Het geeft echter wel duidelijk aan of (en hoe) er eventueel medewerking verleend zou kunnen worden. Wanneer de uitkomst van het conceptverzoek positief is, kunt u een definitieve aanvraag indienen via het Omgevingsloket. Het bevoegd gezag neemt het definitieve besluit op basis van deze definitieve aanvraag.

Voor het behandelen van een conceptverzoek worden leges conform de geldende legesverordening in rekening gebracht.

Wat verandert er voor u?

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

 • Vanaf 1 januari 2024 is er een nieuw landelijk online Omgevingsloketexterne-link-icoon. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. U kunt hier ook een vergunning aanvragen of een melding doen.
 • Vanaf 1 januari 2024 zijn er geen bestemmingsplannen meer. Er is straks 1 omgevingsplan dat voor de hele gemeente geldt. In het omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. En wat er op die plek wel en niet mag en regels voor bijvoorbeeld geluid en bodem. Er kunnen ook regels in staan voor energiemaatregelen en duurzaamheid.
 • In de Omgevingswet staat dat de gemeente binnen 8 weken een beslissing neemt over uw vergunningaanvraag. Daarna kunnen mensen nog bezwaar maken of in beroep gaan tegen de beslissing. Als uw vergunningaanvraag moeilijk is, kan het zijn dat de gemeente meer tijd nodig heeft. De periode waarin de gemeente een beslissing neemt kan dan 14 of 26 weken worden.

Veelgestelde vragen

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving' beter en eenvoudiger inrichten. De volgende onderdelen vallen in ieder geval onder de fysieke leefomgeving:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn daarin ook belangrijk.

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving beter en eenvoudiger ingericht kan worden. De Omgevingswet heeft verschillende doelen.

 • maatschappelijke doelen
 • een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 • een goede omgevingskwaliteit
 • de fysieke leefomgeving op een goede manier beheren, gebruiken en ontwikkelen
 • verbeterdoelen
 • het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • een integrale benadering
 • een actieve aanpak stimuleren

processen (zoals vergunningaanvragen) versnellen en verbeteren

Meer informatie over de Omgevingswet

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op onderstaande websites:

Bijlagen