Gemeentehuis

Loterijvergunning

Met een loterijvergunning heeft u toestemming voor het organiseren en houden van een voor het publiek openstaande verloting. Wanneer de loten alleen in besloten kring, bijvoorbeeld binnen een vereniging, worden verkocht is geen loterijvergunning nodig.

Regels voor de loterij

Verenigingen die nieuw materiaal willen aanschaffen ten behoeve van hun activiteiten beschikken niet altijd over voldoende geld. Een van de mogelijkheden om de daartoe benodigde financiële middelen te vergaren is het organiseren van een loterij/verloting.

De gemeente mag slechts toestemming verlenen voor loterijen die vallen onder de kleine kansspelen. De omvang van de prijzenpot moet kleiner zijn dan € 4.500,-. Kleine kansspelen vallen buiten de kansspelbelasting.

Indien er meer dan € 4.500,- aan prijzen te verdelen is, moet een vergunning bij het Ministerie van Financiën worden aangevraagd in verband met de af te dragen kansspelbelasting. Ook moet dan bij de trekking een notaris aanwezig zijn.

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente, wanneer:

  • de opbrengst enig algemeen belang dient;
  • de totale waarde van de prijzen niet meer dan 40 procent bedraagt van de nominale waarde van de verkochte deelnemingsbewijzen (loten);
  • het totaal aan prijzengeld kleiner of gelijk is aan € 4.500,-.

U kunt de aanvraag  indienen bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, postbus 200, 7620 AE Borne, telefoon 074 - 2658686. U kunt de aanvraag ook per email opsturen. De leges bedragen € 34,-.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie van het gemeentehuis, tel. 14 074.

Vervolg aanvraag

Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt u een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 van de Wet op de kansspelen, zoals het doel van de opbrengst en de omvang van het prijzenpakket. Op basis van de toets wordt de vergunning al dan niet verleend. De doorlooptijd is zes weken.

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn u daarvan op de hoogte te stellen, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht bezwaar aantekenen, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien B&W het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Als de vergunning wordt verleend, ontvangt u ook het formulier 'Rekening en verantwoording van een kansspel'. Nadat de loterij is gehouden, dient u het formulier 'Rekening en verantwoording van een kansspel' terug te sturen naar de gemeente. Op dit formulier moet worden aangegeven hoeveel geld is uitgegeven en hoeveel geld is geïnd. De informatie is openbaar.

Het verantwoordingsformulier kunt u ook digitaal invullen via de knop 'Verantwoording loterij' rechts op dit scherm.