Gemeentehuis 1

transport iconLeerlingenvervoer

In bepaalde gevallen kan de gemeente het vervoer van uw kind naar school (gedeeltelijk) vergoeden. De gemeente Borne wil u stimuleren uw kinderen zoveel als mogelijk zelf naar school te laten gaan of naar school te brengen. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De gemeente kan het vervoer (deels) vergoeden als uw kind vanwege een lichamelijke of verstandelijke handicap niet met het openbaar vervoer kan reizen. Of als uw kind naar een speciale school moet die niet in de buurt is. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en terug.

Voor wie is het bedoeld?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die staan ingeschreven op een school in het:

 • basisonderwijs op meer dan 6 km van het woonadres;
 • speciaal basisonderwijs (SBO) op meer dan 2  km van het woonadres;
 • speciaal onderwijs (SO) op meer dan 2 kilometer van het woonadres;
 • speciaal voortgezet onderwijs (VSO) op meer dan 4 kilometer van het woonadres;
 • voor basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs, waarbij sprake is van een blijvende lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische handicap waardoor de leerling niet zelfstandig -n ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer kan reizen. Hiervoor geldt geen kilometergrens.

Er wordt uitgegaan van de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Kiest u een school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde type onderwijs (of dezelfde richting van het onderwijs) dichterbij ook mogelijk is, dan komt u niet in aanmerking voor leerlingenvervoer.

De afstand van het woonadres naar het adres van de school wordt berekend met behulp van de ANWB-routeplanner. De kortste fietsafstand is hierbij het uitgangspunt.

Vormen van leerlingenvervoer

De gemeente Borne kent drie vormen van leerlingenvervoer:

 1. een gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerskosten van uw kind en zo nodig diens begeleider (kilometervergoeding voor de fiets of auto);
 2. óf de vergoeding van een OV-abonnement voor uw kind en zo nodig diens begeleider;
 3. óf aanbieding van aangepast vervoer (uw kind wordt samen met andere kinderen/personen vervoerd in een taxibusje). Deze vorm van aangepast vervoer heeft de gemeente Borne ingekocht bij Brookhuis personenvervoer in Oldenzaal.

Eigen bijdrage

Of een eigen bijdrage wordt gevraagd is afhankelijk van het gezamenlijke gecorrigeerde verzamelinkomen van ouders/ verzorgenden. U betaalt een eigen bijdrage per kind per schooljaar voor vervoer naar basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Aanvraag

De aanvraag voor de regeling leerlingenvervoer voor schooljaar 2020/2021 is verlopen. Verandert uw kind gedurende het jaar van school, dan kunt u op dat moment een aanvraag indienen. U moet ieder jaar opnieuw leerlingenvervoer aanvragen. 

Indienen

Het aanvraagformulier kunt u uitprinten, invullen en ondertekend retour zenden naar de afdeling Inwoners, productgroep welzijn en educatie, postbus 200, 7620 AE Borne.  In de bijlagen vindt u het aanvraagformulier.  
Let op:  Dit formulier dient voorzien te zijn van uw handtekening.
U kunt een papieren aanvraagformulier afhalen bij de receptie van het gemeentehuis, aanvragen via info@borne.nl of via tel. 14 074.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw volledige aanvraag of er een vervoersvoorziening wordt toegekend.

Betaling

De vergoeding zal achteraf aan u worden uitbetaald. U moet hiervoor een declaratieformulier invullen. Het declaratieformulier dient u maandelijks achteraf in te leveren bij de gemeente.
Dit kan op de volgende manieren:

 • Afgeven bij de receptie van het gemeentehuis, Rheineplein 1, 7622 DG Borne.
 • Per post versturen naar gemeente Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne
 • Per mail naar leerlingenvervoer@borne.nl onder vermelding van declaratie leerlingenvervoer.

Bijlagen