Klimaatrapport

Klimaatatlas

Het klimaat verandert

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor. Om hier goed op voorbereid te zijn is in Twente een klimaatatlas samengesteld die de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart brengt. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

De klimaatatlas maakt tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Komend jaar gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen noodzakelijk? Op basis daarvan wordt een actieplan opgesteld met de knelpunten die aangepakt gaan worden.

Gezamenlijke aanpak

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel en de provincie Overijssel moeten in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

De ambitie dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht, is door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk opgenomen in  het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018. Daarin is ook opgenomen dat alle partijen uiterlijk in 2019 in hun gebied een klimaatatlas laten samenstellen die de kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld brengt.

De klimaatatlas is te vinden op https://twn.klimaatatlas.net/externe-link-icoon (vul bij ‘locatie instellen’ in om welk gebied het gaat).

Achtergronden van klimaatverandering en de gevolgen die dat voor Twente kan hebben, zijn te vinden op https://twn.storymap.lizard.netexterne-link-icoon.