Gemeentehuis

Kledinginzameling vergunning

Doel

Voor het inzamelen van kleding is op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning nodig. Daarnaast moeten personen die kleding inzamelen zich kunnen legitimeren. De gemeente ziet erop toe dat het aangegeven doel van de kledinginzameling wordt gediend. Er kunnen twee doelen onderscheiden worden om kleding in te zamelen:

  1. kleding inzamelen met als doel deze naar het buitenland te vervoeren of
  2. kleding inzamelen en verkopen, waarbij de opbrengst van de kledingverkoop aan een goed doel wordt besteed.

Voorwaarden

U kunt de aanvraag alleen schriftelijk middels een brief indienen. Vermeld daarbij:

  • Naam en adres van de aanvrager.
  • Waar en wanneer de kledinginzameling plaatsvindt.
  • Het doel van de te houden inzameling.
  • Voor wie de opbrengst (kleding of geld) is bestemd.

De aanvraag moet u indienen bij de gemeente Borne, productgroep Publiekszaken, postbus 200, 7620 AE Borne. De leges bedragen € 14,25. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Publieksbalie.

Nadat de aanvraag is ingediend controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt u verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn u daarvan op de hoogte te stellen, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking. Indien B&W het bezwaar afwijst, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Kosten

De aanvraag voor een kledinginzameling vergunning bedraagt € 14,25 (tarief 2019).

Aanvraag

Voor eenmalige acties kunt u voor aanvang van de actie een vergunning aanvragen. De vergunning is eenmalig geldig voor de afgesproken periode.
Voor doorlopende kledinginzamelingen dient u de vergunning aan het begin van het jaar aan te vragen. Het Centraal Bureau Fondswerving en de behandelend ambtenaar bekijken welke organisatie in aanmerking komt voor het inzamelen van kleding.

De gemeente Borne verstrekt aan 1 vaste inzamelaar een doorlopende vergunning. Daarnaast wordt ieder jaar aan twee willekeurige inzamelaars een vergunning afgegeven. Dit gebeurt op basis van een rouleringssysteem. Nadat de keuze is gemaakt, wordt in overleg met de gekozen organisatie bekeken op welke dag ingezameld kan worden.

Na de kledinginzameling dient verantwoording te worden afgelegd of de verzamelde kleding daadwerkelijk bij de vastgestelde bestemming is aangekomen. In geval van het verkopen van de ingezamelde kleding moet verantwoording worden afgelegd over de opbrengst van de verkoop. De informatie is openbaar.