Centrum Borne

Kermisstandplaats

Toestemming

Kermisexploitanten moeten toestemming krijgen van de gemeente om een plaats op de kermis te mogen innemen. De gemeente ziet erop toe dat er een gevarieerd aanbod is van attracties en eetgelegenheden.

Op grond van de Kermisverordening is het verplicht om als kermisexploitant toestemming te vragen voor het innemen van een standplaats op een kermis. De kermisexploitant moet met zijn attractie of eetgelegenheid voldoen aan de wettelijke eisen voor de veiligheid en de wettelijke aansprakelijkheid.

Het gemeentelijk beleid bepaalt waar en wanneer een kermis mag worden georganiseerd, onder welke voorwaarden en tegen welke prijs. Het toekennen van een kermisstandplaats is een privaatrechtelijke handeling.

Voorwaarden

Indien een kermisexploitant een plaats wil innemen op een kermis is deze verplicht hiervoor toestemming te vragendoor middel van een volledig ingevuld aanvraagformulier van de Nederlandse Kermisbond (NKB), gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Borne, postbus 200, 7620 AE Borne.

  1. Nadat de aanvraag is ingediend, controleert de gemeente of de gegevens correct en compleet zijn.
  2. Bij een niet-complete of -correcte aanvraag ontvangt de aanvrager een brief met het verzoek de ontbrekende stukken/gegevens alsnog in te dienen.
  3. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen.
  4. De aanvraag wordt getoetst aan milieueisen, brandweereisen en eisen van de Keuringsdienst van Waren.
  5. Vervolgens zal met de exploitant een en ander mondeling worden doorgenomen alvorens het college een besluit neemt over de ingediende aanvraag.

De doorlooptijd is acht weken.

Na ontvangst van de inschrijvingsbiljetten wordt aan de hand van de hoogte van de inschrijvingsbedragen en ervaringen uit het verleden een gevarieerd aanbod van attracties en eetgelegenheden geselecteerd. Met deze geselecteerden wordt vervolgens een pachtovereenkomsten gesloten. Het college bepaalt in overleg met de brandweer hoe de verschilllende attracties en eetgelegenheden worden opgesteld.

De inschrijvingen die niet geselecteerd worden voor een plaats op de kermis krijgen hiervan bericht.

Het sluiten van een overeenkomst is een privaatrechtelijke aangelegenheid waartegen geen beroep of bezwaar openstaat.

Eventuele klachten over de kermisexploitant worden bij een volgende aanvraag betrokken en kunnen consequenties hebben voor een nieuwe vergunning.

De informatie is niet openbaar.

Kosten

Op basis van inschrijving vindt de gunning plaats van de standplaats, waarbij een afweging wordt gemaakt in de diversiteit van de attracties en hoogte van inschrijving.

Aanvraag

De aanvraag dient middels het aanvraagformulier van de Nederlandse Kermis Bond (NKB) ingediend te worden bij de gemeente, gericht aan het College van Burgemeester en wethouders, postbus 200, 7620 AE Borne.

Kijk voor het aanvraagformulier op de website van de NKBexterne-link-icoon.