Gemeentehuis

Jeugdhulp

Jeugdwet

Volgens de Jeugdwet heeft iedere gemeente de plicht inwoners met vragen of problemen omtrent opvoeden en opgroeien, ondersteuning te bieden. Hoe de gemeente Borne deze plicht invult, staat hieronder. De inhoud van de beleidsregels, sluiten qua inhoud aan bij die van de verordening.

Aanbod

De gemeente zorgt dat ieder kind de hulp krijgt die het nodig heeft. Dat kan doordat de gemeente contracten heeft met voldoende, gekwalificeerde aanbieders.

U kunt bij de gemeente Borne terecht voor:

•             Provinciale jeugdhulp (o.a. Bureau Jeugdzorg)
•             Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (Jeugd-GGZ)
•             Zorg voor jeugd met een verstandelijke beperking (Jeugd-VB)
•             Jeugdbescherming
•             Jeugdreclassering (gedwongen jeugdzorg)
•             Jeugdzorgplus
•             Aantal taken uit AWBZ Zorg (begeleiding/kortdurend verblijf)
•             De Kindertelefoon
•             Veilig Thuisexterne-link-icoon

Twentse samenwerking
De gemeente Borne werkt nauw samen met de andere Twentse gemeenten. Informatie die voor alle Twentse gemeenten geldt is te vinden op Samen14. Deze site is vooral bedoeld voor professionals.

Eigen kracht

Eigen kracht
Soms kunnen gezinnen problemen oplossen met de hulp van vrienden, familie of buren. Zo houden zij de zeggenschap houden over hun eigen leven. Dit principe wordt eigen kracht genoemd en is gebaseerd op participatie, zelfredzaamheid en wat mensen zelf kunnen met mensen om hen heen. Op eigen kracht.

Indicatie
Lukt het niet meer om op eigen kracht de hulp te bieden die uw kind nodig heeft, dan kijkt de jeugdconsulent samen met u als ouder met welke vorm van hulp uw kind het beste geholpen kan worden. Uw kind heeft een indicatie nodig om voor jeugdhulp in aanmerking te komen. U kunt hiervoor contact opnemen met de jeugdconsulent via tel. (074) 26 58 500. De consulent maakt een afspraak met u. Samen bepaalt u bij welke vorm van hulp uw kind het meeste baadt heeft.  De jeugdconsulent legt contact met de benodigde zorgaanbieder.

Het kan dat uw kind in aanmerking komt voor een herindicatie. Alle eerder afgegeven indicaties lopen dit jaar door. Uw kind krijgt dezelfde zorg als voorheen. Daarna wordt opnieuw gekeken wat voor uw kind de meest passende vorm van hulp is. Vaak is dat dezelfde zorg. Is een andere vorm beter, dan bespreekt de jeugdconsulent dit met u.

De jeugdconsulent, huisarts en geregistreerde instellingen kunnen indicaties stellen en verwijzen.

De jeugdconsulent

Jeugdconsulenten
Gemeente Borne heeft verschillende jeugdconsulenten in dienst. Met al uw vragen over jeugdhulp kunt u bij hen terecht. Ze zijn bereikbaar via tel. 14 074. De jeugdconsulent komt op huisbezoek. Samen met u bespreekt zij welke zorg uw kind nodig heeft. Als uw kind al zorg ontvangt, bespreekt u met haar hoe deze zorg voortgezet wordt nu alle regelgeving bij de gemeente is komen te liggen. In overleg met u neemt de jeugdconsulent contact op met de zorgaanbieder. Via de zorgaanbieder worden de financieren/tegemoetkomingen geregeld. Ook kunt u tussentijds contact met hen opnemen als u vragen heeft.

Vormen van jeugdhulp

Er zijn diverse vormen van jeugdhulp waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn. Het gaat om hulp voor jongeren tot 18 jaar. De gemeente zorgt dat u toegang krijgt tot onderstaande vormen van jeugdhulp.

  • Ambulante jeugdhulp; vorm van thuishulp die zich richt op problemen zoals spijbelen, ruzie met ouders of een lichte depressiviteit.
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ); is de publieke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen tussen 0 en 19 jaar.
  • Jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg) biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een psychische aandoening die zo ernstig kan zijn, dat zij hierdoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.
  • Jeugd met een beperking; een deel van deze zeer diverse groep valt onder de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning.
  • JeugdzorgPlus; een intensieve vorm van jeugd- en opvoedhulp voor jeugdigen die ernstige gedragsproblemen hebben en zich aan de noodzakelijke behandeling dreigen te onttrekken. JeugdzorgPlus betekent hulp met dwang en drang voor jeugdigen voor wie een 'machtiging gesloten jeugdzorg' is afgegeven door de kinderrechter.
  • Pleegzorg; houdt in dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Er wordt altijd eerst gekeken of de problemen thuis zijn op te lossen. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus.
  • Residentiële jeugdhulp; is hulpverlening waarbij kinderen en jeugdigen, op vrijwillige of gedwongen basis, (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven. 

Vergoedingen
De jeugdconsulent bespreekt met u voor welke zorg of hulp uw kind in aanmerking komt en welke vergoedingen daarvoor zijn. Dat verschilt per situatie en wordt altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen gaat de vergoeding van de gemeente rechtstreeks naar de zorgaanbieder. In geval van persoonsgebonden budgetten (pgb) krijgt u deze vergoeding zelf.

Privacy

Uw gegevens
Privacy van persoonlijke gegevens is heel belangrijk in de jeugdhulp. Tijdens het eerste contact met de jeugdconsulent wordt er met u besproken welke gegevens u wel en niet wil delen met zorgaanbieders en andere partners.

Passend onderwijs

Onderwijs
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Scholen hebben daarin een zorgplicht. Dit houdt in dat zij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een goede onderwijsplek moeten bieden. Regionale samenwerkingsverbanden tussen reguliere en speciale scholen maken dit mogelijk.

De scholen bespreken met elkaar waar begeleiding en ondersteuning van leerlingen mogelijk is. Zij overleggen welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs. Ook zijn er afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Intern begeleider

De IB'er
Een Intern Begeleider (IB'er) verzorgt op de basisschool de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren. De IB'er bereidt (de uitvoering van) beleid voor, volgt de ontwikkelingen op het gebied van zorgbeleid en houdt leraren hiervan op de hoogte. De IB’er is voor ouders en directie het aanspreekpunt en geeft leiding aan leerlingbesprekingen. Ook ondersteunt de intern begeleider de leerkrachten in de begeleiding van kinderen met (leer)problemen.

Contact

Meer informatie
Veel informatie vindt u ook op de site van het ministerie. Heeft u overige vragen? Stel ze ons. Wij antwoorden zo snel mogelijk. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 12.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (074) 26 58 500.

Voor zaken rondom veiligheid, kindermishandeling en huiselijk geweld, die niet kunnen wachten tot een volgende werkdag, kunt u contact op nemen met Veilig Thuis Twente via tel. (0800) 2000.

Bijlagen