Voorkant Zwanenhof

Inspraak vragen

Inspraak vragen

Gemeente Borne hecht waarde aan de betrokkenheid van burgers bij het ontwikkelen van plannen. Elke vier jaar kan gestemd worden bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook kunt u bij (concrete) beleidsvoornemens of besluiten uw stem laten horen. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden:

Meepraten vanaf het begin

Soms is het wenselijk om belanghebbenden zo vroeg mogelijk bij de ontwikkeling van plannen te betrekken. Zij worden dan uitgenodigd om mee te praten en mee te denken over die plannen. In deze fase is er nog geen principebesluit genomen, zoals bij inspraak het geval is. De opmerkingen van belanghebbenden kunnen bij het (principe)besluit worden meegewogen.

Inspraak

Inspraak is één van de manieren waarop de gemeente ingezetenen en belanghebbenden laat meepraten over bepaalde voorstellen. Formeel gezegd wordt onder inspraak verstaan: ‘het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid’. Via inspraak kunt u het bestuur adviseren.

Spreken bij Bijpraatbijeenkomsten

De gemeenteraad houdt Bijpraatbijeenkomsten waarbij belangstellenden kunnen aanschuiven en met de raadsleden in gesprek kunnen gaan. In de Bijpraatbijeenkomst vergaren de raadsleden informatie. Voor leden van de gemeenteraad betekent dat vooral luisteren en vragen stellen. Er vindt in die bijeenkomsten geen politiek debat plaats. De Bijpraatbijeenkomsten zijn, net als de raadsvergaderingen, openbaar. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De voorzitter vraagt aan het begin van elk agendapunt of er personen zijn die over dat punt mee willen praten. Aanschuiven kan alleen op dat moment en niet gaandeweg het gesprek. De onderwerpen die aan de orde komen in de Bijpraatbijeenkomsten worden vooraf gepubliceerd in de rubriek Gemeentenieuws in de Week van Borne en op de website van de gemeente Borne onder 'Gemeenteraad'. U kunt ook contact opnemen met de raadsgriffier, telefoon (074) 2658 675.