Gemeentehuis

Hoe ervaren cliënten Jeugd en Wmo in Borne?

18 juli 2023
Nieuws

Jaarlijks wordt onderzocht hoe cliënten de ondersteuning Wmo en Jeugd in de gemeente Borne ervaren. In april en mei 2023 zijn de ervaringen over 2022 onderzocht. Tevens zijn er enkele verbeterpunten genoemd, die waar mogelijk worden opgepakt en doorgevoerd.

In totaal zijn 1067 cliënten uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Hiervan hebben 483 mensen het onderzoek volledig ingevuld. Dit betekent dat 45% van de Wmo- en Jeugd-cliënten in de gemeente Borne de vragenlijst heeft ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Insights Zorg. 

Wmo

Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat het grootste deel van de respondenten positief is over het contact met de gemeente. De tevredenheid is iets afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Inwoners zijn erg positief over het contact met de consulent. Zij zijn goed bereikbaar, de uitleg wordt als duidelijk ervaren en inwoners voelen zich serieus genomen. De bekendheid van de cliëntondersteuning is iets afgenomen naar 81% ten opzichte van 84% in 2021. Op de aspecten kwaliteit en effectiviteit van de ingezette ondersteuning is te zien dat het overgrote deel van de inwoners tevreden is, al zijn beide iets gedaald ten opzichte van 2021.

Veel inwoners geven hun complimenten voor de hulp die ze hebben ontvangen. Er worden ook tips gegeven, zoals het aanbieden van papieren informatie voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. Hoewel inwoners over het grote geheel zeer tevreden zijn over de huishoudelijke hulp, zijn er ook een aantal inwoners die hierover stelt dat de omvang van de indicatie onvoldoende is. Ook is aangegeven door een enkeling dat het contact of telefonisch doorverbinden moeizaam verliep.

Jeugd

Uit het cliëntervaringsonderzoek blijkt dat ten opzichte van afgelopen jaar de cliëntervaringen over de toegang van de ondersteuning positiever zijn. Over het contact met de consulenten geven ouders / verzorgers en jongeren aan dat ze snel werden geholpen en dat het contact als positief wordt ervaren. De communicatie wordt als duidelijk, eerlijk en open omschreven en men voelt zich serieus genomen met hun hulpvraag. Wat betreft de kwaliteit en de effectiviteit van de ondersteuning is de tevredenheid toegenomen. Bij het effect van de ondersteuning blijkt dat 93% van de ouders / verzorgers en jongeren aangeeft dat de ondersteuning hen verder helpt. Dit is ook terug te zien in alle specifieke aspecten waarop de hulp effect kan hebben ten opzichte van 2021.

Ongeveer een kwart van de ouders / verzorgers en jongeren zijn doorverwezen door een jeugdconsulent van de gemeente. 60% is doorverwezen door de huisarts. De overige 16% is door iemand anders doorverwezen, bijvoorbeeld door een medisch specialist, jeugdbeschermer, gecertificeerde instelling of een jeugdarts.

Als verbeterpunten wordt benoemd dat de vastlegging van gesprekken beter zou kunnen. Ook zorgen personeelswisselingen ervoor dat er soms dingen misgaan in de communicatie.  

Verbeterpunten

De verbeterpunten worden waar mogelijk opgepakt en doorgevoerd. De cliëntervaringsonderzoeken worden ter kennisname tevens aangeboden aan de gemeenteraad en aan de Adviesraad Sociaal domein van Borne. Daarnaast worden de resultaten aangeleverd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).