jeugd zorg onderzoek

Hoe ervaren cliënten Jeugd en Wmo in Borne?

05 juli 2022
Nieuws

Met uitzondering van de afgelopen twee jaar (i.v.m. het coronavirus) wordt jaarlijks onderzocht hoe cliënten de ondersteuning Wmo en Jeugd in de gemeente Borne ervaren. Dit jaar zijn de ervaringen over 2021 onderzocht. Vooral op de vraag waar cliënten het meeste aan hebben gehad zijn volgens wethouder Martin Velten mooie antwoorden gegeven. Tevens zijn er enkele verbeterpunten genoemd, die waar mogelijk worden opgepakt en doorgevoerd. In totaal zijn 639 Wmo-cliënten en 255 Jeugd-cliënten in de gemeente Borne gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door bureau Insights Zorg. Voor de Wmo heeft 47% gereageerd, voor Jeugd 23%. “Het cliëntervaringsonderzoek geeft ons jaarlijks een goed beeld van hoe inwoners de ondersteuning vanuit de gemeente ervaren. Hoe verloopt het contact? Hoe wordt hulp ervaren? Wat kan er beter? Etc.”, legt de wethouder uit.

Wmo
Uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) blijkt dat ten opzichte van voorgaande jaren de cliëntervaringen positiever zijn. Cliënten zijn tevredener over het contact met de gemeente. Aangegeven wordt dat ze de uitleg duidelijk en begrijpelijk vinden. De Wmo medewerkers worden ervaren als vriendelijk, deskundig, empathisch, meedenkend, behulpzaam en begripvol. Ook voelden cliënten zich gehoord. Daarnaast wordt er volgens de ondervraagden adequaat en snel gehandeld.

Tevens is er een stijgende lijn te zien in de tevredenheid over de kwaliteit en de effectiviteit van de ingezette ondersteuning. Circa 90% van de ondervraagden geeft aan dat de ondersteuning hen verder helpt. De bekendheid van cliëntondersteuning is gestegen van 74% naar 84%.

Cliënten geven veelal aan niet te weten wat er beter kan. Wel geeft een enkeling verbeterpunten aan over de bereikbaarheid, de snelheid van afhandeling en de informatievoorziening over het aanvraagproces. “Waardevolle informatie waar we aandacht aan willen besteden”, aldus Velten.

Jeugd
Ten opzichte van voorgaande jaren blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugd dat de cliëntervaringen over de toegang tot hulp vergelijkbaar zijn. Cliënten zijn veelal tevreden over het contact met de consulenten. Aangegeven wordt dat de consulenten vriendelijk, begripvol, meegaand en behulpzaam zijn. Ook de communicatie wordt als prettig ervaren. De consulenten hebben volgens het onderzoek een goed inlevingsvermogen, zijn deskundig en reageren snel.

Qua effect van de ondersteuning geeft 90% van de ondervraagden aan dat de ondersteuning hen verder helpt. Wanneer gevraagd wordt naar specifieke aspecten waarop de hulp effect kan hebben, geeft twee derde aan dat het door de hulp beter gaat. Een derde geeft aan dat het hetzelfde is gebleven.

De vraag wat beter kan in het contact met de consulenten, wordt veelal overgeslagen of cliënten geven aan geen verbeterpunten te hebben. Een enkeling geeft aan de wisselingen van consulenten niet prettig te vinden. Ook geeft een aantal de communicatie, bereikbaarheid en versnellen van de procedure als verbeterpunt aan.

Verbeterpunten
Wethouder Velten geeft aan dat de verbeterpunten waar mogelijk worden opgepakt en doorgevoerd. De cliëntervaringsonderzoeken worden ter kennisname tevens aangeboden aan de gemeenteraad en aan de Adviesraad Sociaal domein van Borne. Daarnaast worden de resultaten aangeleverd bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Vrijstelling 2019 en 2020
De cliëntervaringsonderzoeken voor zowel Wmo als Jeugd dienen jaarlijks te worden afgenomen. Het laatste onderzoek is uitgevoerd 2019, waarbij de ervaringen over het jaar 2018 zijn onderzocht. In verband met het coronavirus is voor 2019 en 2020 vrijstelling verkregen vanuit het ministerie van VWS, waardoor er de afgelopen twee jaar geen cliëntervaringsonderzoeken zijn uitgevoerd.