Oud borne

Concept-Woonvisie 2022+ ter inzage

19 januari 2023
Nieuws

Met de Woonvisie Gemeente Borne 2022+ wordt een blik geworpen in de toekomst van het wonen in Borne. Welke trends zien we en hoe gaan we daarmee om? Deze woonvisie biedt een basis voor de afwegingen die in de komende jaren worden gemaakt, om ervoor te zorgen dat Borne ook in de toekomst voldoende passende woningen kan blijven bieden voor haar inwoners en tevens een belangrijke woonfunctie blijft vervullen voor de regio Twente. Aangezien er binnen de woningmarkt sprake is van veel dynamiek en er, ook in het beleid van hogere overheden, in korte tijd veel veranderd is, is de Woonvisie Borne 2018-2028 geactualiseerd.

Belangrijkste voorstellen uit de woonvisie
In deze woonvisie wordt gekeken naar de periode tot 2030 en soms al tot 2040. Duidelijk is dat de huizenmarkt onder druk staat. Met name jongeren hebben grote moeite om een woning te vinden maar ook voor andere doelgroepen wordt het steeds lastiger om aan geschikte woonruimte te komen. De belangrijkste punten uit de woonvisie zijn:

  • inzetten op meer koopwoningen, met name voor ouderen en starters;
  • in samenwerking met woningbouwcorporatie, vergroten van het aantal huurwoningen;
  • bevorderen van de doorstroming in zowel de koop- als huursector;
  • stimuleren van flexwonen om de directe woningnood op te vangen;
  • inzetten op een goede kwaliteit van woning en woonomgeving;
  • een faciliterende rol voor de gemeente ten aanzien van het duurzaamheidsvraagstuk;
  • in samenwerking met onze zorgpartners streven naar de mogelijkheid voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen met een zorgvraag, zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen;

Ter inzage
Iedereen die dat wil kan tot en met woensdag 8 maart de concept-woonvisie inzien. Het document kunt u hieronder lezen.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden en belangstellenden een zienswijze met betrekking tot de ontwerp-Woonvisie gemeente Borne 2022+ indienen. Deze zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Borne, Postbus 200, 7620 AE Borne.