Gemeentehuis

Concept cultuurnota Meedoen is de kunst 2023

11 januari 2024
Nieuws

Het college heeft op 19 december 2023 ingestemd met ‘Concept cultuurnota Meedoen is de kunst 2023’. De concept cultuurnota is tot stand gekomen met input van het werkveld, op basis van diverse cultuuravonden in 2023.

Inzage

De concept cultuurnota ligt gedurende 6 weken, met ingang van donderdag 11 januari 2024 tot en met woensdag 21 februari 2024 ter inzage. 

De concept cultuurnota vindt u gedurende deze periode als bijlage bij de publicatie op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon.

De concept cultuurnota kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan info@borne.nl onder vermelding van ‘concept cultuurnota gemeente Borne’.

De concept cultuurnota is gedurende de ter inzageleggingstermijn op papier in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.

Zienswijze

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar mening geven over de concept cultuurnota. Dit heet het indienen van een zienswijze. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Uw schriftelijke zienswijze kunt u opsturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7620 AE Borne, onder vermelding van ‘zienswijze concept cultuurnota gemeente Borne ’. Deze zienswijze moet in ieder geval naam, adres en zo mogelijk een telefoonnummer bevatten. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Hulsmeijers van de gemeente Borne, tel. 14 074 of 074-2658 686. 

De zienswijzen worden verwerkt in een nota van beantwoording. De definitieve cultuurnota wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Tegen concept- of definitieve nota’s kunnen geen bezwaren worden ingediend en/of kan geen (hoger) beroep worden ingesteld.