Gemeentehuis

College van B en W presenteert positieve jaarrekening

07 juni 2023
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 30 mei ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2022, met een voordelig saldo van ruim € 4,2 miljoen. Dit saldo is ondermeer positief beïnvloed door de bijdrage van het Rijk voor de opvang van vluchtelingen vanuit Oekraïne. Negatieve effecten komen voort uit ondermeer de hoge inflatie en naweeën van de Coronacrisis.

Wethouder Financiën David Vermorken: “We zijn altijd blij met een positief resultaat. Die 4,2 miljoen bestaat voor een deel uit geld dat bedoeld is voor het uitvoeren van projecten. Helaas hebben we nog niet alles kunnen uitvoeren. De krappe arbeidsmarkt maakt het moeilijk om de juiste mensen voor de juiste functies te vinden. Daardoor heeft een aantal projecten vertraging opgelopen en is ook een aantal projecten nog niet gestart. Ook zien we dat het Rijk, wederom, laat in het jaar extra geld heeft overgemaakt. Dat kan pas in 2023 uitgegeven worden.”

Beleidsdoelstellingen

De jaarstukken beschrijven wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan, wat er is bereikt en geven een beeld van de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Hiermee legt het college verantwoording af aan de Raad en de samenleving. De accountant is bezig de jaarstukken te controleren. Net als in de begroting 2022 zijn de jaarstukken 2022 opgebouwd volgens de vier begrotingsprogramma’s: Solidair Borne, Duurzaam Borne, Verbindend Borne en Borne Algemeen.

Enkele beleidsresultaten

Een aantal belangrijke resultaten uit het afgelopen jaar: De opening van het Sociaal Hus en de bouw van de Beekparkschool en De Horsten. Er zijn veel stappen gezet binnen het programma Energietransitie. Op gebied van mobiliteit zijn grote vorderingen gemaakt richting de realisatie van spoorwegonderdoorgangen. Het plan van de F35 Noord is opgesteld en de herinrichting van de Europastraat is afgerond. Op het gebied van wonen is de digitale woningmarktmonitor opgesteld. In samenwerking met Twentse buurgemeenten is de ‘Woondeal Twente’ tot stand gekomen en ondertekend. De ideeën van de Bornse gemeenschap in ‘MijnBorne2030’ zijn in 2022 geactualiseerd en vormen een belangrijke basis voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Ondermeer voor de verdere inzet op het faciliteren van inwonersinitiatieven. Binnen korte tijd heeft de gemeente zich, samen met veel vrijwilligers, opengesteld voor de opvang van honderden Oekraïense ontheemden.

Financieel

Een groot deel van het positieve saldo is ook een gevolg van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeente heeft daarvoor van het Rijk een vergoeding gekregen van € 7 miljoen. Hiervan is bijna € 2,5 miljoen overgebleven. Dat komt omdat de gemeente Borne al een pand in bezit had en door de efficiënte bedrijfsvoering van de opvang.

Verder zijn gelden die bestemd zijn voor het toekennen van de energietoeslag door het Rijk al in 2022 beschikbaar gesteld. Een deel van het positieve saldo bestaat ook uit de subsidie voor de ‘Regeling Reductie Energiegebruik’. Deze regeling wordt in 2023 doorgezet. Dit deel van het saldo is daarvoor bestemd.

Vervolgstap

De raad neemt op 11 juli een besluit over de jaarstukken. Vlak voor de raadsvergadering wordt de definitieve jaarrekening en de verklaring van de accountant verwacht.

De raadsvergadering van 11 juli is digitaal te volgen via de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

De jaarstukken van 2022 zijn te vinden op onze website.