College Borne: doorgaan met het huidige ontwerp ’t Wooldrik maatschappelijk onverantwoord

16 maart 2023
Nieuws

Het college van burgemeester en wethouders heeft een moeilijke beslissing moeten nemen. Doorgaan met project ’t Wooldrik op basis van het huidige ontwerp vindt het college maatschappelijk onverantwoord. Dit is de kern van het voorstel dat het college aan de gemeenteraad heeft gedaan. We zijn ons ervan bewust dat dit een grote impact heeft voor kinderen, sporters, scholen, verenigingen en andere betrokkenen in onze gemeente en in Borne West in het bijzonder.

Verantwoordelijk wethouder David Vermorken is niet blij met deze ontwikkeling. ‘Sport en onderwijs zijn van groot belang voor onze inwoners. De afgelopen jaren is er door iedereen hard gewerkt aan dit project. We moeten echter ook eerlijk zijn naar onze inwoners en alle betrokkenen. Zowel de kosten als de risico’s zijn echt te hoog. Daarmee is doorgaan met het huidige ontwerp maatschappelijk onverantwoord.’

Gevolgen voor sport en onderwijs

Niet doorgaan met het project heeft gevolgen voor zowel de sportverenigingen als de scholen Jan Ligthart en ’t Oldhof. Een nieuw sportcomplex is noodzakelijk om de sportverenigingen te blijven bedienen en bewegingsonderwijs aan te kunnen bieden.

Stichting Brigantijn zou met de nieuwbouw de scholen Jan Ligthart en ’t Oldhof fuseren. Ralf Dwars, voorzitter college van bestuur Brigantijn: ‘Met begrip voor de afweging zijn we teleurgesteld dat het project niet door kan gaan in de huidige vorm en de planning weer niet gehaald is. Het is nu zaak om, in het belang van het onderwijs aan de kinderen, met de beide scholen snel door te schakelen en zorg te dragen voor het realiseren van een kloppend kindcentrum. Waarbij Brigantijn zich ook opnieuw zal beraden met betrekking tot het meest wenselijke gebouw en locatie in Borne West. Het onderwijs kan geen verdere niet te voorkomen vertraging meer gebruiken.’

Sportwethouder Vermorken: ‘Het is voor al die sportverenigingen en hun vrijwilligers enorm frustrerend dat het nu langer wachten is op een nieuw sportcomplex. Voor de kinderen en onderwijsteam van de Jan Ligthart en ’t Oldhof geldt dat net zo goed, want ook het onderwijs in Borne-West heeft een nieuwe locatie nodig.’

Projectrisico’s zijn te groot

Eind januari jongstleden heeft de aannemer de definitieve prijs afgegeven voor de verdere realisatie van het project. De projectkosten vallen veel hoger uit dan door de gemeenteraad beschikbaar gestelde financiële middelen. Gelet op de grote financiële en technische projectrisico’s is doorgaan op huidige voet maatschappelijk een onverantwoorde beslissing.

Een flink aantal zaken van het ontwerp moet nog verder worden uitgewerkt. Daarnaast is een ander groot risico dat het nieuwe complex op een kwalitatief goede wijze moet worden geïntegreerd met het bestaande zwembad en sporthal 2. Zowel bouwkundig als installatietechnisch zou het één gebouw moeten worden. Ook stelt de brandweer strengere regels aan de brandveiligheid waardoor een andere dakopbouw noodzakelijk is. Verder zijn er risico’s op het gebied van het aantreffen van asbest in de fundatie bij de sloopwerkzaamheden en het aantreffen van bodemverontreiniging. Op basis van de huidige stand van zaken is het onmogelijk om de garantie te geven dat het project binnen het gestelde budget en tijd en met de gewenste kwaliteit zal worden opgeleverd.

De projectkosten voor de realisatie van het complete complex en alles wat daarbij komt kijken, blijken veel hoger uit te vallen. Bouwkosten zijn onder andere sterk gestegen door stijging van energiekosten en verstoringen in de aanlevering van beschikbaarheid van bouwmaterialen door oorlog in Oekraïne en de viruscrisis covid-19. Kostenverlagende optimalisaties in het ontwerp hebben helaas niet geleid tot beduidend lagere kosten. Meer besparingen doorvoeren heeft een negatief effect op het afwerkings- en kwaliteitsniveau waardoor kosten voor onderhoud en vervanging zich weer sneller zullen voordoen.

Voor project ’t Wooldrik heeft de gemeente jaarlijks € 1.056.000 begroot. Omdat de totale kosten van het project zijn gestegen en de risico’s afgedekt moeten worden zou hier per jaar minimaal driekwart miljoen bijkomen. Dat is ongeveer 70% meer dan oorspronkelijk begroot. Gelet op de aard en omvang van project ’t Wooldrik is aannemelijk dat zich tijdens de uitvoering nog andere kosten voordoen. De gemeentelijke begroting kan dit niet dragen.

Hoe nu verder?

Het college vindt dat sport en onderwijs prioriteit hebben in Borne. Het is essentieel dat er voor beide een goede en snelle oplossing komt in Borne-West. Dit betekent dat er nu moet worden nagedacht over een vervolg. Voor een financieel beheersbaar project is het noodzakelijk dat het project teruggaat naar de tekentafel. De visie en ambitie zijn de uitgangspunten die hebben geleid tot het huidige ontwerp van het te realiseren gebouw binnen project ’t Wooldrik. Ongeacht de diverse denkrichtingen en toekomstige uitwerkingen blijven de visie en ambitie actueel en gehandhaafd. We staan op goede voet met onze samenwerkingspartners, blijven hierin investeren en blijven de samenwerking en verbinding zoeken. Het college heeft voor het vervolg een drietal denkrichtingen met de raad gedeeld. Deze denkrichtingen moeten nader worden uitgewerkt.

a. ’t Wooldrik met zwembad, sport en kindcentrum;
b. ’t Wooldrik met zwembad, sport met alternatief programma en kindcentrum;
c. Zwembad en sport op ’t Wooldrik, kindcentrum op een alternatieve locatie.

Voor het zomerreces wordt een concreet voorstel van de voorkeursdenkrichting ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. ‘We hebben niet de luxe om ons verdere vertraging te veroorloven voor kinderen, sporters, scholen, verenigingen en betrokkenen in Borne. Het is essentieel dat wij op korte termijn een oplossing vinden. Zodra hier meer over bekend is, zullen we ook onze inwoners hierover informeren’, aldus wethouder Vermorken.