Gemeentehuis

Collectevergunning

Een collectevergunning geeft toestemming voor het inzamelen van geld ten behoeve van een goed doel.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen landelijke collectes met vaste collectedata, die voorkomen in het landelijk (doorlopende) collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving en de overige collectes. Voor collectes die niet in het landelijk collecteplan staan, wordt alleen vergunning verleend voor periodes waarin geen landelijke collectes zijn gepland. De collectevergunning stelt voorwaarden aan het collecteren, onder meer de plaats en tijd waarop gecollecteerd mag worden.

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening dient voor het houden van een collecte een vergunning aangevraagd te worden.

De vergunning wordt eenmalig voor een vaststaande periode verleend. Sommige grotere organisaties krijgen een doorlopende vergunning, zodat zij niet elk jaar opnieuw een vergunning hoeven aan te vragen.

Indien de vergunning wordt toegekend, dienen de personen die collecteren zich te kunnen legitimeren en een kopie van de vergunning te kunnen tonen.

Voorwaarden

Wie kan het aanvragen

Organisatoren van collectes. Voor elke collecte op het grondgebied van de gemeente is een collectevergunning vereist. Organisaties zonder doorlopende vergunning moeten dus voor elke door hen georganiseerde collecte een vergunning aanvragen.

Benodigde gegevens

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Waar en wanneer de collecte plaatsvindt.
 • Doel van de collecte.
 • Voor wie is de opbrengst bestemd.
 • Het aanvraagformulier, zie kopje "Aanvragen".

Stappen en doorlooptijd

Ontvankelijkheid

 1. Nadat de aanvraag is ingediend controleert de gemeente of de aanvraag compleet en correct is.
 2. Is de aanvraag niet compleet of niet correct, dan wordt de aanvrager verzocht binnen een door de gemeente gestelde termijn de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. Voldoet de aanvrager niet aan dit verzoek, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Landelijke collecte

 1. Indien de organisatie die de aanvraag doet, voorkomt op het landelijke collecteplan van het Centraal Bureau Fondsenwerving, wordt de vergunning verleend.
 2. Indien de organisatie die de aanvraag doet niet voorkomt op het landelijke collecteplan, wordt de aanvraag naar het Centraal Bureau Fondsenwerving gestuurd voor advies.
 3. Op basis van dit advies geeft de gemeente al dan niet een vergunning af aan de aanvrager.

Plaatselijke collecte

 1. In overleg met de regionaal coördinator wordt bekeken of de collecte gehouden kan worden.
 2. De regionaal coordinator overlegt met de plaatselijke collectanten in welke vrije perioden zij kunnen collecteren. Dit zijn de perioden waarop niet reeds collectes zijn gepland.
 3. Op basis hiervan verleent de gemeente al dan niet de collectevergunning.

De doorlooptijd is vier weken.

Resultaat

 • De vergunning/ontheffing wordt verleend.
 • De vergunning/ontheffing wordt niet verleend. De aanvrager ontvangt een afwijzingsbrief waarin de afwijzing wordt gemotiveerd.
 • De aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

Bezwaar en beroep

Wanneer de gemeente niet binnen zes weken beslist en verzuimt voor het einde van de termijn de aanvrager daarvan op de hoogte te stellen, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank tegen het uitblijven van een beslissing.

Tegen de afwijzing van een aanvraag of het niet ontvankelijk verklaren kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aangetekend worden, gericht aan B&W, binnen zes weken na verzending van de beschikking.

Indien B&W het bezwaar afwijst, kan de aanvrager beroep aantekenen bij de rechtbank.

Externe instanties

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (bij een landelijke collecte).

Vervolgacties

Als de vergunning wordt verleend, ontvangt de aanvrager samen met de vergunning een collectestaat.  Een afschrift van de vergunning wordt verstuurd aan de politie en het huis-aan-huis blad.

Na elke collecte (zowel landelijk als plaatselijk) moet de collectestaat worden ingediend ter controle van de besteding van de ontvangen gelden. Deze collectestaat vormt de basis voor het verlenen van de vergunning in het volgende jaar.

De informatie is openbaar.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden.

De opbrengst van een collectevergunning is altijd bestemd voor een goed doel. Hierdoor worden er geen kosten in rekening gebracht.

Contact

Informatie kan worden verkregen bij de Publieksbalie, telefoon 14074.

De aanvraag kan digitaal via de knop op deze pagina worden ingediend.
U kunt de aanvraag ook schriftelijk middels een brief indienen bij de afdeling Ondersteuning, productgroep algemeen juridische zaken en communicatie, postbus 200, 7620 AE Borne.